Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття [Книга] : енциклопедич. вид. : у 2 т. / Сергій Безклубенко ; [упоряд. іл. О. Олійник ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України. – ISBN 978-966-2241-16-7
152.
Швидько Г. Михайло Комаров і Катеринославщина [Книга] : монографія / Ганна Швидько ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 227, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 219-227. – Бібліогр.: с. 209-218. – ISBN 978-966-350-308-0
153.
Бойцун Н.Є. Міжнародний лізинг [Книга] : монографія / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2004. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 129-136. – ISBN 966-551-136-Х
154.
Мова: класичне - модерне - постмодерне [Книга] = Language: classic - modern - postmodern : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА. – ISBN 978-617-7092-36-9
155.
Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти [Книга] : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – 261, [1] с. – Текст укр., рос., англ., фр., нім. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2705-80-5
156.
Мусієнко Оксана Станіславівна [Книга] : матеріали до біографії / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [авт.-упоряд. Н. Мусієнко ; бібліогр. ред. Н. Казакова ; авт. вступ. ст.: В. Скуратівський та ін.]. – Київ : Логос ; ІПСМ НАМ України, 2014. – 217, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 182-218. – ISBN 978-966-171-825-7
У прим. № 1693631 напис: Науковій бібліотеці Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка від вдячних випускниць філософського факультету із найкращими побажаннями. Наталія Мусієнко. Оксана Мусієнко. 25. XII. 2014.
157.
Деркач М.І. На часі зміни: проблеми і перспективи фінансової системи України [Книга] : монографія / Деркач М.І., Ігнатенко М.В., Стукало Н.В. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5100-6
158.
Павленко Ю.В. Народы. Цивилизации. Человечество [Книга] : проблема идентичности / Ю.В. Павленко ; под ред. Ю.Н. Пахомова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Киев : Феникс, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Парал. тит. л. портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-136-032-6
Особое внимание уделено идеям предреволюционных и эмигрантских, русских и украинских мыслителей (Н.И. Костомарова, М.П. Драгоманова, В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Г.П. Федорова, евразийцев - Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого и Г.В. Вернадского, Л. Ребета и др.), а также Л.Н. Гумилева и киевских ученых второй половины XX века (В.П. Петрова, М.Ю. Брайчевского, В.Ф. Генинга).
159.
Наукова спадщина академіка О.О. Малиновського і сучасність [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4-6 груд. 2008 р., м. Рівне / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Міжнар. асоц. істориків права, Секція історії держави і права Наук. ради НАН України по координації фундамент. правових дослідж. ; [редкол.: І.Б. Усенко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – 229, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-5769-6
160.
Національна академія наук України [Книга] : довідник 2005. – Київ : Академперіодика, 2005. – 148, [2] с.
161.
Національна академія наук України [Книга] : довідник 2004. – Київ : Академперіодика
162.
Національна академія наук України [Книга] : довідник 2006. – Київ : Академперіодика
163.
Конах В.К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулявання [Книга] : аналіт. доповідь / В.К. Конах ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 73, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр.: с. 36-40. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). – ISBN 978-966-554-231-5
164.
Ні пуху ні луски! [Книга] : анекдоти про мисливців і рибалок / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож.: В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 286, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. л. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 2]). – ISBN 978-966-2434-10-1
165.
Пономарев М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов : [в 3 ч.] / М.В. Пономарев, С.Ю. Смирнова. – Москва : Владос. – (Практическое пособие для вузов). – ISBN 5-691-00346-1
166.
Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века [Книга] : в 3 ч. : учебник для студентов вузов. – Москва : Владос. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01491-9
167.
Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень [Книга] : матеріали круглого столу : 10-11 листоп. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Маринич О.В., Толстанова Г.М. ; орг. ком.: Вижва С.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Всесвітній день науки. – Бібліогр. наприкінці ст.
168.
Меликян А.А. Обобщенные характеристики уравнений в частных производных первого порядка [Книга] = Generalized characteristics of first order PDEs : приложения к задачам теории управления и дифференциальным играм / А.А. Меликян ; под ред. В.С. Пацко ; пер. с англ. В.А. Корнеева, А.Е. Утемова. – Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2014. – 450 с. : ил., портр. – Пер. с изд.: Generalized characteristics of first order PDEs : applications in optimal control and differential games / A.F. Melikyan. Boston ; Basel ; Berlin : Birkhauser, 1998. - Предм. указ.: с. 319-321. – Библиогр.: с. 312-317, в подстроч. примеч., в конце ст. – ISBN 978-5-4344-0198-2
169.
Устименко В.Є. Обов"язок. Звитяга. Честь [Книга] : з історії Урядового військово-кур"єрського зв"язку та Служби дипломатичних кур"єрів України / Василь Устименко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Київ : Етнос, 2011. – 526, [2] с., [8] л. фот. : фот., портр. – До 20-ї річниці утворення Держ. фельд"єгерської служби і Служби дипломат. кур"єрів України. – Бібліогр.: с. 521-524. – ISBN 966-522-211-2
170.
Общество и политика современного Израиля [Книга] = Contemporary Israel: politics and society : сб. статей. – Москва ; Иерусалим : Мосты культуры ; Гешарим, 2002. – 444, [1] с., [4] л. фот. – Тит. л., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 399-444 и в примеч. в конце статей. – (Bibliotheca Judaica / Ассоц. "Мосты культуры" ; ред. совет: Исраэль Барталь [и др.] ; Серия "Современные исследования"). – ISBN 5-93273-095-1
171.
Хохлова Р.А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням [Книга] : [навч. посібник] / Розалія Хохлова, Олена Величко. – Київ : Київський університет, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-771-8
172.
Павленко В.О. Окисно-відновні реакції в хімії неорганічних сполук [Книга] : навч. посібник / В.О. Павленко, Ю.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 125
173.
Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади [Книга] : зб. документів / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; [авт.-упоряд.: Касьянов О.В., Киструська Н.В. ; редкол.: Бородін Є.І. та ін.]. – Дніпропетровськ : Герда, 2010. – 378, [1] с. : іл., табл. – 65-й річниці Перемоги присвяч. - Геогр. покажч.: с. 358-378. – (Editio princeps). – ISBN 978-966-8856-36-5
174.
Олександр Касіянович Федорук [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва ; [упоряд.: Я. Федорук, В. Ханко ; переднє сл. Віктора Сидоренка ; вступ. ст. Віталія Ханка]. – Київ : Фенікс, 2010. – 123, [3] с., XXXII арк. іл. : іл. – Перелік імен: с. 116-123
175.
Олесь Гончар [Книга] : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд.: О.М. Піхур, С.С. Савченко, І.А. Ігнатецька, М.А. Лук"яненко ; наук. ред.: В.О. Кононенко]. – Київ : Український письменник, 2013. – 759, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-579-374-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex