Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Бубка С.Н. Київ - 1913. Перша Російська Олімпіада [Книга] / [С.Н. Бубка, М.М. Булатова]. – Київ : Олімпійська література, 2013. – 232 с. : фотоіл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-8708-69-5
У цій книжці глибоко і всебічно висвітлені дві знакові події вітчизняної історії, які відбулися 100 років назад, - проведення в місті Києві 1913 року потужної Всеросійської виставки і приуроченої до неї Першої Російської Олімпіади (яка не втратила прицьому своєї самостійної ролі). Розкрито, як Всеросійська виставка-1913 в Києві відображала численні досягнення тих часів у різних галузях економіки. у науці, техніці. освіті, культурі країни, і те. як Перша Російська Олімпіада сприяла розвиткові вітчизняного спорту і олімпійського спорту.
127.
Колінько В. Київ - священний простір [Книга] : від філософії простору до національної ідеї / В.В. Колінько, Г.К. Куровський. – 2-ге вид. – Київ : Київська ландшафтна ініціатива, 2010. – 230 с., [12] арк. іл. : іл., табл. – ISBN 978-966-2260-09-0
У прим. № 1693665 напис: Бібліотеці Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 2014 р.
128.
Іваненко Л.М. Кібернетичний фітотрон [Книга] : імітац. гра на теми: агрономії, економіки с/г виробництва, екології землепорядкування, почасти - інформатики : посібник для кмітливих і допитливих / Леонід Іваненко. – Київ ; Харків : Права людини, 2012. – 253, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Ігростудія ; вип. 1). – ISBN 978-617-587-080-8
129.
Кінорежисер світової слави [Книга] : [зб. статей] / [упоряд. і ред. Лариса Брюховецька]. – Київ : Логос, 2013. – 213, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 211-214 та наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-171-680-2
Зміст: Ще була свобода ; Кінорежисер в тоталітарній державі ; Притягальна сила генія
130.
Сафонова М.Н. Компьютерно-аналитические методы диагностики эксплуатационных характеристик алмазных порошков и композиционных материалов на их основе [Книга] / М.Н. Сафонова, Г.А. Петасюк, А.С. Сыромятникова ; отв. ред. М.П. Лебедев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Северо-восточ. федер. ун-т им. М.К. Аммосова. – Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2013. – 218, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7692-1290-1
131.
Чечерський В.І. Конституційно-правовий статус прокуратури в Словаччині, Польщі, Чехії та Україні [Книга] = Constitutional and legal status of the prosecutor"s bodies in Slovakia, Poland, Czech and Ukraine : (порівняльно-правове дослідження) : монографія / Чечерський В.І., Бисага Ю.М. ; Ужгород. нац. ун-т, Ін-т держави і права країн Європи Ужгород. нац. ун-ту, Юрид. ф-т. – Ужгород : Ліра, 2010. – 159, [1] с. – Парал. тит. арк. та зміст англ. – Бібліогр.: с. 149-159. – (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-617-596-002-8
132.
Конфликты на Востоке [Книга] : этнические и конфессиональные : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям "Международные отношения" и "Регионоведение" / [Л.Б. Алаев и др. ; редкол.: А.В. Торкунов (пред.) и др.] ; под ред. А.Д. Воскресенского. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 511, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7567-0497-6
133.
Довгань Л.Є. Креативний менеджмент [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Є. Довгань, Н.І. Ситник. – Київ : Издательский дом Виниченко ; НТУУ "КПІ", 2014. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2622-18-8
134.
Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) [Книга] / В.В. Бондарчук. – Київ : Дакор, 2014. – 259, [1] с. – На обкл. також: "Яр. ВАЛ" адвокатське об"єднання. – Бібліогр.: с. 227-259 та в підрядк. прим. – (Бібліотека адвокатського об"єднання "Яр. ВАЛ"). – ISBN 978-617-7020-35-5
135.
Храмцов О.М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства [Книга] : монографія / О.М. Храмцов ; М-во освіти та науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : НікаНова, 2015. – 471, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-450 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-09-7
136.
Мац Р. Крутими стежками до волі [Книга] / Роман Мац ; [упоряд., літ. ред., авт. передм. Роман Пастух]. – Дрогобич : Коло, 2005. – 133, [3] с. : іл. – Анотація англ. – ISBN 966-7996-54-9
137.
Куми та кумки [Книга] : анекдоти давні і сучасні / авт.-упоряд. Олексій Кононенко ; [худож. В. Кононенко]. – Київ ; Харків : Криниця ; Фоліо, 2013. – 254, [2] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Антологія українського анекдота. - Розгорнутий тит. арк. – (Серія "Антологія українського анекдота "Українська веселка" : у 7 кн. ; [кн. 6]). – ISBN 978-966-2434-14-9
138.
Курс лекций по социологии образования [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов / Нар. укр. академия ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 608, [3] с. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8558-83-2
139.
Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов [Книга] : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
140.
Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов [Книга] : конференция 2 / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Ин-т археологии Рос. акад. наук ; ред.: А.М. Воронцов, И.А. Гавритухин]. – Тула : Государственный музей заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-12-4
141.
Метляева М. Литература Молдовы на стыке веков. Литературная критика. Переводы. Эссе [Книга] / Мирослава Метляева ; Акад. Наук Молдовы, Ин-т филологии. – Chisinau : Profesional Service, 2014. – 791, [1] с. – ISBN 978-9975-4460-3-7
142.
Решетников М.В. Магнитная индикация почв городских территорий (на примере г. Саратова) [Книга] / М.В. Решетников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2011. – 151, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 987-5-7433-2415-6
143.
Кулян В.Р. Математичне моделювання та оптимізація фінансово-економічних процесів [Книга] : навч. посібник / В.Р. Кулян, В.В. Рутицька, О.О. Юнькова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-108
144.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" [Книга] : 16-17 трав. 2014 р. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. фак., Фак. європ. права та правознавства, Ін-т держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. фак. ; [редкол.: Бисага Ю.М. (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – 267, [1] с. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7041-84-8
145.
Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры [Книга] : динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века / Сметанина С.И. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2002. – 382, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 372-381. – (Серия "Высшее профессиональное образование"). – ISBN 5-8016-0174-0
146.
Кононенко О.А. Месник [Книга] : [роман] / Олексій Кононенко ; [худож.-оформ. О.Д. Кононученко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 155, [1] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5101-1
147.
Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі [Книга] : матеріали VII наук.-метод. конф. з міжнародною участю, 20 листоп. 2014 р / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т інозем. мов, Каф. методики та практики викладання інозем. мови ; [відп. ред. О.В. Дудоладова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 171, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., англ., нім. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-142-7
148.
Строкович Г.В. Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства [Книга] : монографія / Г.В. Строкович ; Народ. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-363. – ISBN 978-966-8558-93-1
Дарунок від Народної української академії
149.
Меленко О.В. Методологія правової науки в науковій спадщині Б.О. Кістяківського [Книга] : монографія / Меленко О.В. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 161, [2] с. – Бібліогр.: с. 145-160 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-04-6
150.
Савчин М.В. Механізм захисту прав біженців та шукачів притулку [Книга] : міжнар. та нац. рівні : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.В. Савчин, В.В. Навроцький, М.В. Менджул ; Закарпат. держ. ун-т, Карпат. агентство прав людини "Вестед", Юрид. клініка "Альтернатива". – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2007. – 238, [3] с. – Бібліогр.: с. 230-237. – ISBN 978-966-8946-50-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex