Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Предметизація документів: теорія та практика (1875-2012 рр.) [Книга] : наук.-допом. бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [укладач О.М. Збанацька ; відп. за вип. Т.І. Вилегжаніна]. – Київ : Національна парламентська бібліотека України, 2014. – 283, [1] с. – Заголовок обкл.: Предметизація документів: теорія і практика (1875-2012 рр.)
202.
Преподобный Сергий Радонежский - великий подвижник земли Русской [Книга]. – Москва : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", 2004. – 183. [1] с. : ил. – Заголовок обл.: Преподобный Сергий Великий Подвижник Земли Русской. - Авт. указ. в содерж. – Библиогр.: с. 184. – ISBN 5-88149-197-1
203.
Ясперс К. Призрак толпы [Книга] / Карл Ясперс, Жан Бодрийар. – Москва : Алгоритм, 2007. – 269, [3] с. – (Философский бестселлер). – ISBN 978-5-9265-0329-3
204.
Антонов В.М. Прикладна та професійна акмеологія [Книга] : монографія / В.М. Антонов ; Українська акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : [б. в.], 2014. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264-277. – ISBN 978-617-646-274-3
205.
Гаврилюк Р.О. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід [Книга] : монографія / Руслана Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 635, [1] с. – Зміст парл. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-322-1
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з повагою від автора. 4.12.14. Підпис
206.
Брюховецька Л. Приховані фільми. Українське кіно 1990-х [Книга] / Лариса Брюховецька. – Київ : АртЕк, 2003. – 381, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 966-505-043-5
207.
Константий О.В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві суб"єктивних прав, свобод і законних інтересів [Книга] : монографія / О.В. Константий ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Істина, 2015. – 543, [1] с. – Бібліогр.: с. 509-544. – ISBN 978-966-138-010-2
208.
Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти [Книга] : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю МАУП, 26 листоп. 2014 р. / Міжрегон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: В.В. Ягоднікова, О.В. Захарченко, О.А. Золотарьова ; пер. англ. В.А. Дацюк]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – 266, [1] с. : іл., табл. – Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці статей. – ISBN 978-966-2710-53-3
209.
Проблеми та пріоритети модернізації української культурної політики [Книга] : аналіт. доповідь / [С.І. Здіорук та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 65, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Гуманітарний розвиток" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-232-2
210.
Проблемы геологии Европейской России [Книга] : сб. науч. трудов Всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. Б.А. Можаровского / М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т, Фак. экологии и сервиса ; под ред. А.В. Иванова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2013. – 213, [2] с. : фототабл., ил. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7433-2643-3
211.
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны [Книга] / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; редкол: О.В. Бурова, Е.М. Волкова]. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-11-7
212.
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны [Книга] / [Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; редкол.: Бурова О.В., Волкова Е.М., Швец О.В.]. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-15-5
213.
Проблемы изучения и восстановления ландшафтов лесостепной зоны [Книга] : историко-культурные и природ. территории / [Гос. воен.-ист.и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; редкол.: Бурова О.В., Волкова Е.М., Швец О.В.]. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-22-3
214.
Проблемы медиапсихологии [Книга] : материалы секции "Медиапсихология" Междунар. науч.-практ. конф. "Журналистика в 2000 году: Реалии и прогнозы развития", Москва, МГУ, 2001 : специалистам в обл. журналистики, психологии, рекламы и PR, а также студентам : [сборник]. – Москва : РИП-холдинг, 2002. – 157, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце статей. – (Практическая журналистика : Академия рекламы). – ISBN 5-900045-27-7
215.
Проблемы палеоэкологии и исторической геоэкологии [Книга] = Problems of paleoecology and historical geoecology : сб. науч. трудов Всерос. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня рождения проф. В.Г. Очева / Саратов. гос. техн. ун-т им. Гагарина Ю.А. ; Палеонтол. ин-т им. А.А. Борисяка Рос. Акад. Наук ; под ред. А.В. Иванова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2012. – 229, [2] с. : ил., табл., портр. – Доп. тит. л. англ. - Ст. рус., англ. – Библиогр. в конце статей и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-7433-2547-4
216.
Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування [Книга] : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2014. – 198, [2] с. : іл., табл. + CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-086-2
217.
Самойленко В.М. Проектування ГІС [Книга] = GIS designing : підручник / В.М. Самойленко, Л.М. Даценко, І.О. Діброва. – Київ : Прінт Сервіс, 2015. – 255, [1] с. : іл. – Дані тит. арк. та обкл. парал. укр., англ. -. – Бібліогр.: с. 248-255 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-7069-19-4
218.
Бусол О.Ю. Протидія корупційній злочинності в Україні у сучасний період [Книга] : монографія / О.Ю. Бусол ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 2014. – 562, [2] с. – Бібліогр.: с. 500-557. – ISBN 978-966-313-510-6
219.
Акімов О.О. Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України [Книга] : питання формування психологічної готовності : монографія / О.О. Акімов ; Дніпропетр. регіон.ін-т держ. управління Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 174, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-173. – ISBN 978-617-673-338-6
220.
Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід [Книга] : монографія / [Дубасенюк О.А. та ін. ; за ред. О.А. Дубасенюк] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 387, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 386-387. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-485-084-8
221.
Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти [Книга] = Professional"s training within national education innovation improvement : зб. наук. статей за матеріалами XI-ої ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 трав. 2006 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2006. – 187, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Науковий вісник. Спеціальний випуск. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8924-20-7
222.
Бутрос Гали Путь Египта в Иерусалим [Книга] : рассказ дипломата о борьбе за мир на Ближнем Востоке / Бутрос Бутрос Гали ; [предисл. А.М. Васильева ; пер. с англ. К.М. Труевцева] ; Ин-т Африки Рос. акад. наук. – Москва : Книжный дом газеты Труд ; Классика плюс, 1999. – 413, [2] с. – Указ. имен: с. 405-414. – ISBN 5-89073-023-1
223.
Жлудько В.Н. Пятое время года [Книга] : изобразительное искусство + поэзия : сотворение / Вера Жлудько, Марина Коновальчук ; [гл. ред. В.А. Личковах]. – Чернигов : Десна, 2013. – 71, [2] с., включ. обл. : цв. ил. – ISBN 978-966-502-545-0
224.
Регіон - 2014: стратегія оптимального розвитку [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. соц.-екон. географії і регіонознавства Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Харків. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 371, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-138-0
225.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Книга] : щоріч. підсумк. наук. конф. 14-15 трав. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2014. – 146 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7284-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex