Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Долина Л.Ф. Осадки сточных и питьевых вод: проблемы и решение [Книга] = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive / Л.Ф. Долина, П.Б. Машихина. – Днепропетровськ : Континент, 2014. – 211, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. англ. - Кн. опис. с обл. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-743-8241-24-1
102.
Освіта і наука в Україні [Книга] : (матеріали до VIII Світового конгресу українців). – Київ : Український центр духовної культури, 2003. – 123, [3] с. : іл., табл. – ISBN 966-628-0779
103.
Основи життєзнавства у сучасній школі [Книга] : наук.-метод. посібник / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.] ; [редкол: Єрмаков І.Г. та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2219-05-0
Ректору Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу від колективу Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. З повагою директор: підпис / А. Косовський.
104.
Перепелятніков Г.П. Основи загальної радіоекології [Книга] / Г.П. Перепелятніков. – [2-ге вид. укр. мовою, випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2012. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-439. – ISBN 978-966-326-442-4
105.
Дзержинський М.Е. Основи теорії еволюції [Книга] : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 403-416. – Бібліогр.: с. 417-428. – ISBN 978-966-439-657-5
106.
Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену [Книга] = Основные биостратиграфические этапы истории Земли. Сценарии техногена = Main biostratigraphic stages of the earth history. Technogenic scenarios / Г.І. Рудько, Г.Р. Бала ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корисних копалин. – Київ : Букрек, 2014. – 223, [1] с. : кольор. іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм., вступ, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 210-216. – ISBN 978-966-399-574-8
107.
Парламентські вибори 2012 року в Україні [Книга] : [наук. дослідження] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Ю.А. Левенець (голова) та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 363, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7040-4
108.
Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2013 р.) [Книга] : розглянуті та схвалені відділеннями Національної академії правових наук України / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд.: Д.В. Лук"янов, Н.І. Карпенко]. – Харків : Право, 2014. – 300, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-458-625-9
109.
Кожушко С.П. Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: теоретико-методичнй аспект [Книга] : монографія / С.П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 379-425. – ISBN 978-966-434-317-3
110.
Калінеску Т.В. Податкові важелі відтворення та розвитку населення [Книга] : монографія / [Калінеску Т.В., Ліхоносова Г.С., Антіпов О.М.] ; М-во освти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2014. – 274, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 261-274. – ISBN 978-617-11-0046-6
111.
Брижицька С.А. Подія на Чернечій і долі людей [Книга] : про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка / Світлана Брижицька ; М-во культури України, Шевченків. нац. заповідник. – 2-ге вид., переробл., допов. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 198, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-8645-57-0
112.
Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року [Книга] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7041-1
113.
Сатсварупа Прабхупада: Человек. Святой. Его жизнь. Его наследие [Книга] : [пер. с англ.] / Сатсварупа дас Госвами. – [Изд. 2-е]. – Москва : Bhaktivedanta book trust, 2013. – 512 с., [8] л. цв. ил. – Кн. опис. по обл. – ISBN 978-5-906504-02-9
114.
Шумна Л.П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки [Книга] : монографія / Л.П. Шумна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. техн. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 380, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-380. – ISBN 978-966-7496-54-8
115.
Собота К. Принцип правної держави [Книга] : [конституц.-правні та адмін.-правні аспекти] / Катаріна Собота ; [пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук ; наук. ред. О. Сироїд]. – Київ : ВАІТЕ, 2013. – 607, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs - und verwaltungsrechtliche Aspekte / Katharina Sobota.Tubingen, 1977. (Jus publicum; Bd. 22). - На обкл. та тит. арк. зазнач. вид-во і серія ориг. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-33-7
116.
Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку [Книга] / Г.П. Тимченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8602-29-3
117.
Проблеми цивільних правовідносин у сучасній Україні [Книга] : монографія / [Шевченко Я.М. та ін.] ; за заг. ред. Я.М. Шевченко ; Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 347, [1] с. – Присв. 95-річчю НАН України та 20-річчю Нац. акад. правових наук України. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : дод. до юрид. журн. "Право України" ; вип. 33). – ISBN 978-966-458-521-4
118.
Промисловість та підприємництво України [Книга] : [20 років розвитку] / Укр. союз промисловців і підприємців ; [авт.-упоряд.: Н.О. Базилевська, Л.В. Жук ; ред. рада: А.Н. Кінах (голова) та ін. ; над кн. прац.: Н. Врачинська та ін.]. – Київ : УСПП, 2012. – 199 с. : фотоіл. – Покажч.: с. 188-195. - Текст укр., англ.
119.
Ігнатов О.М. Протидія загальнокримінальній насильницькій злочинності в Україні [Книга] : монографія / О.М. Ігнатов. – Харків : Диса Плюс, 2013. – 649, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 508-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-23-6
120.
Цвєткова Г.Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищої школи [Книга] : монографія / Г.Г. Цвєткова ; М-во освіти і науки України, Донбаський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : Кальміус, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-617-7154-06-7
121.
Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н.Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запорізький нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-169. – ISBN 978-966-599-430-5
122.
Шевченко Н.Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності [Книга] = Psychological determinants of professional activity"s personal sense transformation : монографія / Н.Ф. Шевченко, С.С. Бабич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст парал. англ. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2
123.
Васильчук Г.М. Радянська Україна 20-30-х рр. ХХ ст.: сучасний історіографічний дискурс [Книга] / Г.М. Васильчук. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 312, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-599-314-3
124.
Корж В.П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики [Книга] : рук. для следователей : учеб.-метод. пособие / В.П. Корж. – Харьков : Кроссроуд, 2011. – 303, [1] с. – На обл. кн. : Руководство для следователей. – Библиогр.: с. 297-303. – (Библиотека следователя). – ISBN 978-966-8759-59-8
125.
Кияк Т.Р. Розважальна німецька мова [Книга] = Unterhaltungsdeutsch : навч. посібник / Т.Р. Кияк, В.В. Маринюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Текст нім. - Авт. та назва парал. нім. – ISBN 978-966-439-697-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,