Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Advances in pharmacology and pathology of the digestive tract - 2012 [Книга] : 4th intern. sci. conf., Sept. 26-28, 2012, Kiev, Ukraine : [program and abstracts] / [Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, ESC "Inst. of biology" ; Danilo Halytskyi Lviv state med. univ. ; org.comm.: L. Ostapchenko et al. ; sci. org. comm.: V. Martyniuk et al. ; local org. comm.: I. Pybytko et al .]. – Kiev : [s. n.], 2012. – 84 p. – Бібліогр. наприкінці ст.
2.
Basic concepts of mining technology [Книга] = Основи технології видобування корисних копалин : tutorial for students, masters and postgraduates of higher educational establishments studying "Mining" with learning of professional English language / V. Bondarenko, I. Kovalevska, K. Ganushevych [et al.] ; State higher educational institution Nat. mining university. – Dnipropetrovs"k : LizunoffPress, 2014. – 425, [1] p. : ill., tab. – На обкл. та тит. арк. зазнач. лише прізвища трьох перших авт. - Другий тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 424-425. – ISBN 978-966-2575-35-4
3.
Poliakov M.V. Classical university: from ideas of antiquity to ideas of Bologna process [Книга] = Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : synopsis / M.V. Poliakov, V.S. Savchuk. – 3nd ed., suppl. – Dnipropetrovsk : Publishing house of DNU, 2011. – 394, [2] p. – До 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту ім. О. Гончара. - Текст синопсису викл. англ., укр., рос., фр., нім., кит., ісп., пол., словац., серб., болг., турец., яп., італ., португ., казах., грецькою, азербайдж. та на івриті. – ISBN 978-966-551-363-6
4.
Proceeding of the VIII International conference "Electronics and applied physics" [Книга] = Праці VIII Міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика" : October, 24-27, 2012, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radiophysics ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba ; sci. comm.: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s.n.], 2012. – 228 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
5.
Scientific report for 2011 [Книга] / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radio physics ; [ed. board: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011. – 101p. : ill., tab. – Заголовок обкл.: Annual scientific report. – Бібліогр. в тексті
6.
Романів М. А Вігор і Сян течуть... [Книга] : [кн. спогадів] / Мирослав Романів ; [упоряд., підгот. текстів: Л. Романів, Л. Гаврилюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 311, [1] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – ISBN 978-966-136-151-4
7.
Адміністративне право України [Книга] : слов. термінів : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / [Д.Є. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Київ : Ін Юре, 2014. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Повна назва серії: "Бібліотека словників Ін Юре". – Бібліогр. наприкінці ст. – (БСІ). – ISBN 978-966-313-495-6
8.
Борко А.Л. Адміністративно-правове забезпечення функціонування судової системи України [Книга] : монографія / А.Л. Борко. – Харків : НікаНова, 2014. – 521, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-0
9.
Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення [Книга] : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-136-110-1
10.
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [Книга] : зб. наук. праць II-ї Міжнар. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ННІ економіки і права Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького [та ін. ; редкол.: Ю.С. Кононенко (відп. ред.) та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 377, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
11.
Мельниченко В.Е. Арбат, 9. Феномен дома в истории Москвы арбатской [Книга] / Владимир Мельниченко. – Москва : Столица, 2012. – 798, [2] с., [8] цв. л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 745-798. – ISBN 978-5-98675-010-1
12.
Овечко В.С. Атомна фізика. Фізичний практикум [Книга] : навч. посібник / В.С. Овечко, Н.П. Харченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Київський університет, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-632-2
13.
Стюарт Э. Бальзам для раненого сердца [Книга] = Lord of danger / Энн Стюарт ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58753-7
14.
Банківська енциклопедія [Книга] / С.Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : ЦНД НБУ ; Знання, 2011. – 502, [1] с. : табл. – Нац. банку України 20 р. - Сер. засн. у 2011 р. - Алф. покажч. ст.: с. 480-502. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Інституційні засади розвитку банківської системи України"). – ISBN 978-966-346-923-2
15.
Біржове право [Книга] : навч. посіб. / [Ю.М. Жорнокуй та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Предм. покажч.: 200-201. – Бібліогр. : с. 191-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-27-6
16.
Большой крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы Джевхери [Книга] : 4300 слов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [сост.: Усеинов Т.Б., Грицик Л.В.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2014. – 191, [1] с. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 8). – ISBN 978-966-354-614-8
17.
Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового [Книга] : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
18.
Лебідь О.В. Бюджетування у банках [Книга] : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
19.
Бублейник Л.В. Вибрані праці [Книга] / Людмила Бублейник ; [упоряд. і авт. передм. С.П. Муляр, Л.К. Оляндер]. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 705, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр.: с. 673-701, в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-517-160-8
20.
Куцевол О. Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани [Книга] : посібник / Ольга Куцевол. – Вінниця : Консоль, 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-255. – ISBN 978-617-583-102-1
Читачам Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Травень 2014 р.
21.
Тарасов О.В. Використання мови SQL для роботи з сучасними системами керування базами даних [Книга] : практикум з навч. дисципліни "Організація баз даних та знань" : навч.-практ. посібник / Тарасов О.В., Лосєв М.Ю., Федько В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 347, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-676-578-2
22.
Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря [Книга] / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования", Ин-т геофизики ; Таврический. нац. ун-т. – Киев : Логос, 2013. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-381и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-171-714-4
23.
Геомеханика струговой лавы [Книга] = Geomechanics of plow longwall : монография / Г.Г. Пивняк [и др.] ; под общ. ред. Г.Г. Пивняка ; Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т" ; Открытое акционер. о-во "Донбас. топлив.-энергет. компания". – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 318, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 291-318. – (Научно-техническая библиотека = Scientific and technical library). – ISBN 978-966-2575-30-9
24.
Антонов В.М. Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування [Книга] : монографія / В.М.Антонов, В.Г. Нестеренко, Ю.В. Антонова-Рафі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207
25.
Кириленко І.Г. Глобалізація Ноосфери & Перспективи України [Книга] : монографія / Іван Кириленко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 460, [1] с. : іл., табл. – Кн. в суперобкл. – Бібліогр.: с. 451-460. – ISBN 978-617-7121-57-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,