Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Кобилянська О.Ю. Земля. Людина [Книга] : для ст. шк. віку / Ольга Кобилянська ; [передм.: О.М. Колінченко]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 365, [3] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики ; Обов"язкова програма. 10 клас). – ISBN 978-617-592-066-4
52.
Полянський Т.Т. Зловживання правом (загальнотеоретичне дослідження) [Книга] : монографія / Т.Т. Полянський ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 375, [1] с. : іл. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. – Бібліогр.: с. 329-375 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження"" : дод. до журн. "Право України" ; [вип. 34]). – ISBN 978-966-458-615-0
53.
Гомер Илиада [Книга] / Гомер ; [пер. с древнегр. Н. Гнедича]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 570, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03080-0
54.
Иноязычный профессиональный тезаурус магистра на основании формируемых компетенций [Книга] = Foreign professional thesaurus of masters on the basis of acquired competences : учеб.-метод. пособие к профильным программам магистратуры "Гражд. право; предпринимат. право; междунар. частное право" направления подготовки 030900 "Юриспруденция" / [И.В. Балтутите и др.] ; под ред. А.О. Иншаковой, Е.А. Николаевой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т" [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. – 558, [2] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. англ. - Текст рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9669-1201-7
55.
Кудрявцев Л. Институт губернаторства Украины [Книга] / Лев Кудрявцев. – Киев : Захаренко В.А., 2008. – 127, [1] с. : ил., портр. – Указ. имен: с. 122-123. – Библиогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-96789-7-3
М.П. Стасюк з НТУУ "КПИ" ввавжає, що як не проводи границі земель, Україна залишатиметься єдиною, цілою державою! Прошу приняти в дар від мене цю цікаву книгу у власність НБУ в м. Києві. 15.05.2014 р. Підпис.
56.
Шейнэ Ж.-К. История Византии [Книга] / Жан -Клод Шейнэ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 158, [2] с. – Библиогр.: с. 154-156. – (Cogito, ergo sum ; Университетская библиотека). – ISBN 5-17-034759-6
57.
Іван Куровець. Лицар галицької медицини [Книга] / [упоряд., вступ. ст. В. Семенів]. – Львів : Друкарські куншти, 2014. – 145, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 142-145 та в підрядк. прим.
58.
Інвестування [Книга] : підручник (модул. варіант) / [Ільчук В.П. та ін.] ; наук. ред. Ільчук В.П. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-355. – ISBN 978-966-7496-49-4
59.
Коломоєць Т.О. Інновації у педагогічній діяльності при викладанні правничих дисциплін у ВНЗ III-IV рівнів акредитації [Книга] : навч.-метод. посібник / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 96-103. – ISBN 978-966-599-436-7
60.
Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації [Книга] : монографія / І.В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-420. – ISBN 978-966-434-289-3
61.
Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні [Книга] : аналітична доповідь / [Близнюк В.В. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди]НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 275, [1] с. : іл. – На тит. арк. орфогр. помилка в назві: Інновіаційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. - Авт. зазнач. на с. 275. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-02-7120-3
62.
Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення [Книга] : [підручник для студ. напряму підготовки "Безпека інформ. і комунікац. систем" ВНЗ / [О.К. Юдін] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 639, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 626-639. – ISBN 978-966-598-722-2
63.
Пономаренко В.С. Інформаційні системи в управлінні персоналом [Книга] : навч. посібник / Пономаренко В.С., Журавльова І.В., Латишева І.Л. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-676-280-4
64.
О Історія кельтів [Книга] = The celts a chronological history / Даїті О гОгейн ; з англ. пер. Т. Бойко. – Київ : Видавництво Жупанського, 2011. – 238, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Алф. покажч.: с. 208-234. – Бібліогр.: с. 235-238. – (Історична думка). – ISBN 978-966-2355-11-6
65.
Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) [Книга] : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] c. – Бібліогр.: с. 445-452. – ISBN 978-617-07-0088-9
66.
Пальм Н.Д. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
67.
Історія української політичної думки [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
68.
Історія філософії [Книга] : у 7 т. : підручник для студ. ВНЗ / [Ярошовець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-668-1
69.
Ільчук В.П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону [Книга] : монографія / В.П. Ільчук, І.О. Хоменко, І.В. Лисенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 353-367. – ISBN 978-966-7496-51-7
70.
Книги з бібліотеки Вінницької "Просвіти" (1917- 1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва [Книга] : каталог / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; [авт. вступ. ст., уклад. О.В. Сафронова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова]. – Вінниця : Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 107, [1] с. – Покажч.: с. 78–106. – Бібліогр. у підрядк. прим.
71.
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008-2013) [Книга] / [сост. В.Ф. Грызлов]. – Москва : Издательство ИТРК, 2013. – 455, [1] с. – Загол. обл.: КПРФ в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2008-2013). - Указ.: с. 433-446. – ISBN 978-5-88010-317-1
72.
Мильчакова О.В. Конституционная юстиция в Хорватии: становление, развитие, основы организации [Книга] / О.В. Мильчакова. – Москва : ДПК Пресс, 2013. – 172, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91976-045-0
73.
Усеинов Л.Б. Крымскотатарские сказки [Книга] : происхождение и развитие / Ленур Бекирович Усеинов ; Крымский инженерно-педагогический ун-т. – Симферополь : ДиАйПи, 2006. – 185, [1] с. – Библиогр.: с. 175-185. – ISBN 966-8180-41-0
74.
Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Ашыка Омера [Книга] : 3400 слов / М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [сост.: А. Меметов, Т.Б. Усеинов]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2010. – 130 с. – Библиогр.: с. 8-9. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 4). – ISBN 978-966-354-340-6
75.
Крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы Джевхери [Книга] : 2800 слов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского ; [сост.: Грицик Л.В., Усеинов Т.Б.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 131, [1] с. – Библиогр.: с. 8-9. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 6). – ISBN 978-966-354-478-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,