Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Данилевский В В. Творец паровой машины Ползунов [Книга] / В В. Данилевский. – М, 1947. – 16с.
1077.
Маков В.И. Творческий путь Демьяна Бедного [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Маков В.И. ; МП УзССР , Ташк. веч. пед. ин-т. – Ташкент, 1961
1078.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1079.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
1080.
Добрянська І. Творчість Івана Світличного в українській літературі кінця 50-х - 70-х років 20 століття [Книга] / Ірина Добрянська. – Тернопіль : Астон, 2009. – 184 с. – ISBN 978-966-308-301-8
1081.
Бесага М.Я. Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів українського мистецтва 30-70-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Бесага М.Я.; Бесега М. Я .; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
1082.
Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19 початку 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Челбарах В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1083.
Медицька М. Творчість Станіслава Виспянського й українська література кінця 19 - початку 20 століття: рецепція і типологія [Книга] / Мирослава Медицька. – Івано-Франківськ : Видавець Третяк І.Я., 2008. – 316 с. – ISBN 978-966-1521-24-6
1084.
Ципнятова І.В. Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ципнятова І В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1085.
Королева Э.А. Театр и время [Книга] / Эльфрида Королева ; АН Республики Молдова ; Ин-т искусствоведения. – Кишинев : Центральная типография, 2006. – 272 с. – ISBN 978-9975-9561-9-2
1086.
Серажим К.С. Текстознавство [Книга] : підручник / Серажим К.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 527с. – ISBN 978-966-439-145-7
1087.
Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу [Книга] / Єгоров Г.С. [ та ін. ] ; Ін-т пед. наук України ; [ за ред. Н.М. Лавриченко ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 146с. – ISBN 978-966-644-124-2
1088.
Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы Республики Беларусь [Книга] / О.И. Чуприс ; Нац. центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – 310 с. – (Гуманитарные науки). – ISBN 978-985-442-720-1
1089.
Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений [Книга] : монография / Е.А. Галиновская ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : КОНТРАКТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-5-98209-063-8
1090.
Дзьобань О.П. Теоретичні основи національної безпеки України [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Олександр Дзьобань, Олександр Соснін. – Київ : Освіта України, 2009. – 384с. – ISBN 978-966-188-018-3
1091.
Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління [Книга] : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1092.
Назарчук А.В. Теория коммункации в современной философии [Книга] / А.В. Назарчук. – Москва : Прогресс-Традиция, 2009. – 320с. – ISBN 5-89826-299-7
1093.
Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці [Книга] : навчальний посібник / Рибалка В.В. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Одеса : Букаев В.В., 2009. – 575 с. – ISBN 978-966-2070-19-4
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
1094.
Теорія держави та права [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша; Тимченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. – 3-тє вид., стереот. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-024-7
1095.
Катренко А.В. Теорія прийняття рішень [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – Київ : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-219-1
1096.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
1097.
Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1098.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАНУ; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1099.
Гараевская Л.С. Технология становления и оформления мелкомасштабных карт и атласов [Книга] / Л.С. Гараевская, А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1968. – 152с.
1100.
Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Книга] : методичний посібник / П.Д. Фролов ; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – Київ : Міленіум, 2008. – 96 с. – ISBN 966-8063-14-37
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex