Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1101.
Назарчук А.В. Теория коммункации в современной философии [Книга] / А.В. Назарчук. – Москва : Прогресс-Традиция, 2009. – 320с. – ISBN 5-89826-299-7
1102.
Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці [Книга] : навчальний посібник / Рибалка В.В. ; АПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Одеса : Букаев В.В., 2009. – 575 с. – ISBN 978-966-2070-19-4
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
1103.
Теорія держави та права [Книга] : посібник для підготовки до іспитів / С.М. Тимченко, Р.А. Калюжний, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша; Тимченко С.М., Калюжний Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. – 3-тє вид., стереот. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-024-7
1104.
Катренко А.В. Теорія прийняття рішень [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – Київ : Видавнича група BHV, 2009. – 448 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-219-1
1105.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
1106.
Баранюк О.В. Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним оребренням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баранюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
1107.
Техническая механика [Журнал] : научный журнал / Ин-т технической механики НАНУ; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 1993-. – ISSN 1561-9184
1108.
Гараевская Л.С. Технология становления и оформления мелкомасштабных карт и атласов [Книга] / Л.С. Гараевская, А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1968. – 152с.
1109.
Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Книга] : методичний посібник / П.Д. Фролов ; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – Київ : Міленіум, 2008. – 96 с. – ISBN 966-8063-14-37
1110.
Мурр П"єр Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мурр П"єр. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
1111.
Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури [Книга] / В.А. Нищета. – Харків : Основа, 2009. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 4(65)). – ISBN 978-611-00-0104-5
1112.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-
1113.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-. – ISSN 2075-2970
1114.
Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия [Книга] : атлас / под ред. Б.Е. Патона, О.Н. Ивановой ; НАНУ, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона ; Междунар. ассоциация "Сварка". – Киев : Наукова думка, 2009. – 200 с. : ил. – ISBN 978-966-8879-11-9
1115.
Горпинич В.А. Топонимия древнегреческого языка [Книга] : монография / В.А. Горпинич ; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т ; НИЛаборатория фольклора, говоров и литературы. – Днепропетровск : ДНУ, 2009. – 300 с. – (Ономастика и апеллятивы ; 34)
1116.
Филюк Г.М. Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Филюк Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1117.
Свердл С.К. Трепанация души [Книга] / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1118.
Виноградов А.К. Три цвета времени [Книга] / А.К. Виноградов. – Москва, 1945. – 512с.
1119.
Таранець В.Г. Трипільський субстрат: походження давньоєвропейських мов [Книга] : монографія / В.Г. Таранець ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Одеський регіональний ін-т державного управління ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 276 с. – ISBN 978-966-394-014-4
1120.
Слюсаренко Н.В. Трудова підготовка молоді на Херсонщині: історико-педагогічний аспект [Книга] : монографія / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Айлант, 2003. – 476 с. – ISBN 966-630-010-9
1121.
Труды Геологического института [Журнал] / Академии наук СССР геологический институт; . – Москва : Наука
1122.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Ясовича Г.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1123.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Рылькова А.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1124.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Волкова А.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
1125.
Труды Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института (ЗапСибНИГНИ) [Журнал] / Главное Тюменское геологическое управление (Главтюменьгеология); Под. ред. Нестерова И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0202-5035
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,