Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Деснянський екологічний коридор [Книга] / [Василюк О. та ін.] ; під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної ; [іл.: І. Парнікози та ін.] ; Нац. екол. центр України. – Київ : НЕЦУ, 2010. – 163, [4 ] с., [10] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ч.
77.
Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку [Книга] : навч. посібник / [Мамонова В. та ін. ; заг. ред.: Л. Чорній ] ; Центр громад. експертизи, Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – Київ : Центр громадської експертизи, 2013. – 173, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. вих. дан. англ. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
78.
Дяченко М. Дика енергія. Лана [Книга] : роман / М. Дяченко, С. Дяченко; Марина і Сергій Дяченки. – Вінниця : Теза, 2006. – 411, [3] с. : іл. – ISBN 966-8317-77-7
79.
Триумфгородских М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, экономистов и менеджеров [Книга] : учеб. пособ. для студ вузов / М.В. Триумфгородских. – Москва : Диалог-МИФИ, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-86404-238-0
80.
Довідка комісії Вченої ради "Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи" [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [комісія ради: Конверський А.С. (голова коміc.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Довідку складено на основі Програми перевірки Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім . Т. Шевченка
81.
Запотоцький А.П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві [Книга] : монографія / А.П. Запотоцький, Д.О. Савицький. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-218. – ISBN 978-966-2425-18-5
82.
Коцюбинський М. Дорогою ціною [Книга] : [для серед. та ст. шк. віку] / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. текстів, передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 268, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. – Бібліогр.: с. 265-268. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-966-339-542-5
83.
Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена [Книга] : (по раскопкам) : с прил. опис. раскопок в ус. М.М. Петровского в г. Киеве и с. Белогородки Киевского у. : с иллюстрациями и коментариями / В.В. Хвойка ; [упоряд.: Колеснікова В.А., Корвін А.О. ; авт. комент.: Абашина Н.С. та ін.]. – Передрук вид. 1913 г. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 158, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Киев : Тип. "Т-ва Е.А. Синькевич", 1913. - Коммент., биогр. очерк, вых. сведения в конце кн. на укр. языке. – Библиогр. в коммент.: с. 120-152. – ISBN 978-966-02-4869-4
Книга является переизданием монографии известного украинского археолога В. В. Хвойки, вышедшей в 1913 г., которая в некотором роде подытоживает исследовательский путь ученого. Настоящее издание богато иллюстрировано фотографиями и рисунками из личного архива В.В. Хвойки; даны также комментарии и краткий биографический очерк.
84.
Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
85.
Степаненко М.І. Думки вголос і про себе [Книга] / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
86.
Колесниченко В.В. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине [Книга] : [сб. док. и аналит. материалов] / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник ; "Русскоязычная Украина", [правозащит. обществ. движение]. – Изд. 2-е, дораб. – Киев : АРС ПРИНТ, 2011. – 332 с. : табл. – ISBN 978-966-2246-09-4
87.
Степаненко Н.О. Економіка добробуту [Книга] : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
88.
Економічна історія [Книга] : навч. посібник [для студ. напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" денної форми навчання] / [Уc Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 236-240. – ISBN 978-966-676-530-0
89.
Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка [Книга] = Bookplates of the scientific library of the Ivan Franko National University of Lviv / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка ; авт.-упоряд. Наталія Кіт-Копистянська ; [відп. ред. Василь Кметь ; редкол.: М. Ільків-Свидницький та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 149, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Рез. укр., англ. - До 400-ліття Наукової б-ки та 350-ї річниці заснування Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0057-5
90.
Експертиза цінності документних пам"яток [Книга] : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. з напряму "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [авт.-уклад.: І.Я. Лосієвський, Г.І. Ковальчук, В.П. Ляхоцький]. – Харків : Сага, 2013. – 310, [2] с. : табл. – Бібліогр.: c. 88-114, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-068-1
91.
Антоненко С.А. Електронні фонди нормативно-правової інформації Парламенту України (правові, організаційні та технологічні аспекти) [Книга] : монографія / С.А. Антоненко ; за заг. ред. М.Я. Швеця ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 304, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 224-231. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 32). – ISBN 978-966-458-520-7
92.
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості [Книга] / [М. Панчук та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 395, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5963-8
93.
Козак Д.Н. Етюди давньої історії України [Книга] / Денис Козак ; [відп. ред. Н.С. Абашина] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – 181, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179–182. – ISBN 978-966-02-5650-7
У книзі подається опис низки найцікавіших знахідок автора, здобутих протягом більш ніж 30-річних польових експедиційних досліджень. Ці археологічні пам"ятки відносяться до різних періодів давньої історії України: енеоліту, бронзового віку, ранньозалізного та давньослов’янського періодів. Вони залишені різними етнічними групами: балто-слов’янами, давніми слов’янами — венедами, давніми германцями — готами, але всі вони жили на землях України і пов’язані з глибинними пластами історії українського народу. У книзі містяться численні кольорові ілюстрації — схеми, рисунки, фотографії, реконструкції.
94.
Новиков Н.В. Жизнь в эпохи перемен [Книга] : [воспоминания, размышления, надежды] / Николай Новиков. – Киев : Успіх і кар"єра, 2013. – 375, [1] с., [16] л. цв. фот. : ил., фот. – ISBN 978-966-2082-13-5
В бібліотеку Шевченківського університету. Подпись. 02.07.2013 р.
95.
Солтис Н.Б. Житлові права у спадкових правовідносинах [Книга] : монографія / Н.Б. Солтис ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 169, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 156-169 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 6). – ISBN 978-966-7509-89-3
96.
Король В.Ю. З історії виникнення і діяльності біржі в Україні [Книга] : монографія / В.Ю. Король, В.С. Перерва. – Київ : Академія, 2003. – 71, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Платону це б сподобалось.... – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 966-580-166-X
97.
З української старовини [Книга] : [альбом] / мал. С.І. Васильківського, М.С. Самокиша ; текст Д.І. Яворницького ; [авт. ідеї перевид., кер. проекту П. Житар]. – Перевид. 1900 г. – Чернівці : Букрек, 2009. – 171, [1] с. : фотоіл. – Вих. дані ориг.: Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1900. - Текст парал. старорос., укр. – ISBN 978-966-399-202-0
98.
Зубкова Н. Закономерности накопления и роль микроэлементов в онтогенезе рыб [Книга] / Наталья Зубкова ; Acad. de stiinte a Moldovei, Inst. de zoologie. – Chisinau : Stiinta, 2011. – 87, [1] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 81-87. – ISBN 978-9975-67-753-0
99.
Эткинд Е. Записки незаговорщика [Книга] / Ефим Эткинд. – Харьков : Права людини, 2013. – 369, [3] с. – Имен. указ.: с. 355-367. – ISBN 978-617-587-088-4
100.
Сердюк Н.П. Записки Сердюка Николая Павловича [Книга]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 384 с. : ил., портр. – На тит. л.: 317724, Кировоградская обл., Долинский район, с. Кирово, ул. Ленина, 6. – (Серія "Родовід Сердюків"). – ISBN 978-617-646-165-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,