Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
20th young scientists" conference on astronomy and space physics [Книга] : abstracts : [Apr. 22-27, 2013, Kyiv] / T. Shevchenko nat. univ. of Kiev, Dep. of astronomy and space physics ; [org. comm.: V.M. Ivchenko (chair) et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2013. – 64 p. – На обкл. назва: 20th open young scientists" conference on astronomy and space physics
2.
Глинський Я.М. C++ і C++ Builder [Книга] : навч. посібник / Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. – 5-те вид. – Львів : Глинський, 2011. – 190 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-2934-14-4
3.
Fatetele unui proces: migratia fortei de munca din Republica Moldova in Italia [Книга] / Valeriu Mosneaga [та ін.] ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. Integrare Europeana si Stiinte Politice al Acad. de Stiinte a Moldovei. – Chisinau : Editerra prim, 2011. – 263, [1] p. : іл., табл. – (Seria "Migratia: probleme si oportunitati" / coord.: Victor Moraru, Valeriu Mosneaga). – ISBN 978-9975-4126-6-7
4.
Есаулов О.Ю. Game over! [Книга] : роман / Олександр Есаулов. – Харків : Бібколектор, 2013. – 139, [4] с. – ISBN 978-966-03-6451-6
5.
Simonia N. Globalization, structural crisis, and world leadership (myths and reality) [Книга] / Nodari Simonia, Аnatoly Torkunov ; [ed. E. Pyadysheva ; transl.: G. Khmelev, M. Kvartskhava]. – Moscow : Международная жизнь, 2013. – 80 p. : tab. – Библиогр. в конце ст. – (International affairs library)
6.
Polonsky A. Large-scale ocean-atmosphere interaction and its impact on global and regional climate variability [Книга] = Велико-масштабна взаємодія океану з атмосферою та її вплив на глобальний і регіональний клімат / Alexander Polonsky ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Marine hydrophysical inst.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2013. – 124, [2] с., [5] арк. іл. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 112-123. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-223-3
7.
Celac V. Leguminoase pentru boabe vechi si noi [Книга] = Старые и новые зернобобовые =The old and the new leguminous crops / Valentin Celac, Mihail Machidon ; Acad. de Stiinte a Rep. Moldova, Inst. de Genetica si Fiziologie a Plantelor, Min. agriculturii si industriei alimentare. – Chisinau : [S. n.], 2012. – 63, [1] c. [4] л. фотоил. – Текст парал. рум., рус., англ. – ISBN 978-9975-53-149-8
8.
Штельмах М.Л. P.S. Григорія Сковороди... [Книга] / Марія Штельмах. – Харків : Творче об-ня "Гімназія", 2013. – 315, [3] с. – ISBN 978-966-474-194-8
9.
Кочубей Л.О. PR у політичній сфері [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 468, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 453-468. – ISBN 978-966-02-6749-7
10.
Sciencia vincemus! Наукою переможемо [Книга] : кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; [редкол.: Фурса С.Я., Кучер Т.М., Снідевич О.С. ; упорядкув.: С.Я. Фурси, Т.М. Кучер]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 87, [1] с. : фотоіл. – Назва обкл.: Sciencia vincemus!. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0489-0
11.
Зоряний О.І. Svarga @ svasti(s)ka. Передковічні символи людства. Таємниця сварги [Книга] / Олег Зоряний. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-1500-12-8
Студентам найкращого ун-ту у світі від автора, на щастя і добро.
20.08.2013 р. Підпис. О. Зуєв.
12.
Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи і технології [Книга] : навч. посібник / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 697, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 689-697. – ISBN 978-966-613-900-2
13.
Усачова К.С. Агіографія та легенди у прозі Наталени Королеви [Книга] : монографія / Катерина Усачова ; [наук. ред. Ковалів Ю.І.] ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2013. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-121, в підрядк. прим. та в дод. – ISBN 978-617-7111-13-8
14.
Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності [Книга] : аналіт. доповідь / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2012. – 116, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-02-6786-2
15.
Адміністративне право [Книга] : підручник / [Битяк Ю.П. та ін.] ; за заг. ред.: Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-ге вид., переробл. та доп. – Харків : Право, 2012. – 654, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алфавіт.-предм. покажч.: с. 640-645. – Бібліогр.: с. 635-639 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-195-7
16.
Комзюк А.Т. Адміністративний процес України [Книга] : навч. посібник / Комзюк А.Т., Бевзенко В.М. , Мельник Р.С. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2007. – 531, [1] с. – Покажч. термінів і понять: с. 529-531. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-105-2
17.
Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) [Книга] : наук.-практ. посібник / Манн Томас, Мельник Роман, Бевзенко Володимир, Комзюк Анатолій ; за заг. ред. В. Бевзенка ; [пер. та адапт. з нім. Мельника Р.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ун-т ім. Георга Августа. – Київ : Правова єдність, 2013. – 306, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-216-8
18.
Настюк В.Я. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення [Книга] : монографія / В.Я. Настюк, В.В. Бєлєвцева ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 126, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 28). – ISBN 978-966-458-501-6
19.
Актуальні питання антропоніміки [Книга] : зб. матеріалів наук. читань пам"яті Юліана Костянтиновича Редька. – Київ : Академперіодика, 2005. – 270, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – До 100-річчя Юліана Костянтиновича Редька. – Бібліогр.: в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-3512-7
20.
Актуальні питання правового регулювання участі суб"єктів публічного права в приватних відносинах [Книга] : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред.: О.Д. Крупчана, О.О. Первомайського. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 254, [2] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 9). – ISBN 978-966-7509-91-0
21.
Актуальні проблеми правового регулювання інвестиційних відносин [Книга] : монографія / [Р.П. Бойчук та ін.] ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 195, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 26). – ISBN 978-966-458-518-4
22.
Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. [Книга] : до 70-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні : книга-пам"ятник / Коміс. у справах колишніх партизанів Великої Вітчизняної війни при Верховній Раді України, Всеукр. спілка учасників війни ; [авт.-уклад. О.Г. Соколенко ; авт. ідеї Л.В. Василюка]. – Київ : Всесвіт, 2012. – 1429, [1] с. : портр., фотоіл. + 1 окремий арк. карта-схема. – Алф. покажч. прізвищ с. 1403-1425. – Бібліогр. с. 1400-1402. – ISBN 978-966-2505-01-6
23.
Аналитические технологии прогнозирования политических процессов [Книга] : учебник / [Быков И.А. и др.] ; под ред. О.В. Поповой ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 393, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0152-5
24.
Федірко Н.В. Анатомія та еволюція нервової системи [Книга] : підручник / Н.В. Федірко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 382, [2] с. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: с. 315-378. – Бібліогр.: с. 379-383. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0011-7
25.
Вашталова О.В. Англійська мова [Книга] : навч. посіб. для студ. заоч. форми навчання мех.-мат. ф-ту / О.В. Вашталова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 159, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 155-158
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex