Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Україна і світ: прагнення змін [Книга] = Ukraine and the world: yearning for changes : монографія / [редкол. :... Н. Висоцька (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 446, [2] с. : табл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-378-169-3
952.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
953.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
954.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
955.
Українознавчий альманах [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009-. – ISBN 978-966-439-147-1
956.
Українознавчий альманах [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009-. – ISBN 978-966-439-357-4
Випуск присвячено дослідженню актуальних проблем націєтворення, збереження українськості та формування спільної ідентичності громадян України, питання, пов"язані з українськими державотворчими процесами, геополітичними та євроінтеграційними перспективами України в умовах глобалізації. Висвітлено питання збереження культурно-історичного досвіду українства, філософсько-світоглядні та релігійні аспекти розвитку української духовності, культурно-освітні проблеми українського зарубіжжя, аксіологічні та гендерні аспекти становлення українського суспільства, проблеми розгортання українського національно-визвольного руху і політичних репресій. Розраховано на науковців, викладачів, студентів ВНЗ та широкого кола зацікавлених українознавчою проблематикою.
The issue is devoted to the studying of the actual problems of modern Ukrainian Studies -the completion of Nation"s formation, keeping Ukrainian ethnicity and the formation of common identity of the Ukrainian citizens, the questions considered the processes of the Ukrainian state"s constructing, geopolitical and European integration"s perspectives of Ukraine in the period of globalization. The problems of preserving of cultural-historical experience of Ukraine, philosophic, world outlook and religious as&pects of the development of Ukrainian spirituality, cultural and educational problems of Ukrainian Diaspora, axiological and gender aspects of the formation of Ukrainian society, expansion of the national liberation movements and political repression&s are also examined in the issue. The edition Intended for scientists, lecturers, students of institutes of higher education and wide circles of readers interesting in the Ukrainian studies.
957.
Українознавчий альманах [Журнал] : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2009-. – ISBN 978-966-8428-52-4
958.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
959.
Українська біографістика [Журнал] = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
960.
Українська Гельсінська Спілка (1988-1990 рр.) у світлинах і документах [Книга] : [фотоальбом] / Український ін-т нац. пам"яті ; [упоряд. О.Ткачук ; редкол. : Горинь Б., Овсієнко В., Ткачук О. та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-2164-26-8
961.
Юшкевич В.В. Українська греко-католицька церква у суспільно-політичному житті українців Північної Америки у 1870-1939 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Юшкевич Володимир В"ячеславович ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка. – Київ, 2011
962.
Безотосний М.Т. Українська державність, національна ідея та культура [Брошура] : бібліографічний показник наукових і публіцистичних праць / Микола Трохимович Безотосний ; М-во аграрної політики України ; Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 26 с.
963.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
964.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопедичного словника. – Львів. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
965.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
966.
Українська журналістика в іменах [Книга] : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
967.
Українська література XI-XVIII ст.: хрестоматія [Книга] : хрестоматія / [уклад.: Білоус П.В., Левченко Г.Д., Білоус О.П.] ; за ред. Білоуса П.В. – Київ : Академія, 2011. – 682, [6] с. – У змісті: Українська середньовічна література (XI-XV ст.) ; Українська латиномовна література (XV-XVI ст.) ; Українська барокова література (XVII-XVIII ст.). – Бібліогр.: с. 681-682 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-580-350-8
968.
Хон Со Гу Українська мова [Книга] : початковий курс : українська мова і культура / Хон Со Гу. – Сеул : Мун уерим, 2007. – 196 с. : іл. + 1 CD-ROM. – Видання корейською мовою. – ISBN 978-89-7482-414-3
969.
Мацюк З. Українська мова професійного спілкування [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – 4-тє вид. – Київ : Каравела, 2011. – 352с. – ([ Українська книга ]). – ISBN 966-8019-43-1
970.
Савойська С.В. Українська мова як державна: освіта, політика [Книга] : [монографія] / С.В. Савойська, В.Ф. Панібудьласка, А.М. Тугай ; за ред. С.В. Савойської ; МОНУ ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Вища школа, 2009. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 319. – ISBN 978-966-642-417-7
971.
Пустовіт В.Ю. Українська письменницька мемуаристика XIX століття: націєтворчий дискурс [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Пустовіт В.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
972.
Українська та зарубіжна культура [Книга] : підручник / [Анучина Л.В. та ін. ; за ред. В.О. Лозового] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-е. – Харків : Одіссей, 2008. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-633-734-7
973.
Буряк Л.І. Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Л.І.; Будяк Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
974.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Книга] : навчальний посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 7-е, випр. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 305, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-617-566-024-9
975.
Українське кіно від 1960-х до сьогодні [Книга] : проблема виживання : збірник наукових статей / [Тримбач С. та ін. ; упоряд. Л. Брюховецька]. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2010. – 249, [3] с. : іл., фотогр. – Авт. зазнач. на с. 250.- В основі зб. матеріали Міжнар. наук. конф., організованої Центром кінематограф. студій НаУКМА, яка відбулася 12 травня 2010 року. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-076-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,