Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки [Книга] : монографія / В.П. Горбулін. А.Б. Качинський ; [редагування, відп. за вип. М.Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-554-124-0
902.
Слива Т.Ю. Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Слива Т.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
903.
Чавес Фриас Строки размышлений Чавеса [Книга] = Las Lineas de Chavez / Уго Рафаель Чавес Фриас ; [пер. с исп. яз. А. Зенькович]. – Москва : Глобус, 2010. – 563, [2] с. : ил., портр. – Текст на рус. и исп. яз.- На обл. и на корешке: 2009. – ISBN 978-5-8155-0221-5
904.
Папейкін О.О. Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Папейкін О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
905.
Демченко В О. Структурообразование при трении и свойства наполненного политетрафторэтилена [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Демченко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
906.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
907.
Гончаров В.Е. Сублокальный геологический прогноз нефтегазоперспективных объектов в пределах территории с высокой освоенностью недр Днепровско-Донецкой впадины [Книга] : [монография] / В.Е. Гончаров. – Чернигов : ЦНИИ, 2011. – 257 с., [3] с. ил. : илл. – Библиогр.: с. 245-254. – ISBN 978-966-479-036-6
908.
Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
909.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
910.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
911.
Брильов Д.В. Суфізм та ісламізм: глобальний та локальний контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Брильов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
912.
Сучасна молодь: проблема чи надія [Книга] / [редактори та упорядники : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 104 с.
913.
Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Фащенко [та ін.] ; за ред. М.М. Фащенко ; [відп. ред. О.І. Бондар]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 212 с. – Бібліогр.: с. 207-208. – ISBN 978-966-190-260-1
914.
Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації [Книга] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – 304, [16] с. іл. – Відомості про авторів на стр. 303. – ISBN 978-966-439-447-2
915.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 1997-. – ISSN 2077-3455
916.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
917.
Дюма А. Сын Портоса [Книга] = The son of Porthos : роман / Александр Дюма ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Фора - II, 1992. – 302, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-87592-002-5
918.
Таврический вестник информатики и математики [Журнал] : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2002-. – ISSN 1729-3901
919.
Тарас Бульба-Боровець. Документи. Статті. Листи [Книга] / [вступ. ст., упорядкув., заг. ред. В. Сергійчука]. – Київ : Сергійчук М.І., 2011. – 816 с. : іл. – Текст укр., рос. - Покажч.: с. 768-798. – Бібліогр.: c. 815-816 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-36-7
920.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва : ТиО, 2005-
921.
Тези VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів "Сучасні проблеми екології та геотехнологій", м. Житомир, 23-25 березня 2011 р. [Книга] / МОНМСУ ; Житомир. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [ред. О.М. Толкач]. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 289 с. : іл., табл. – На обкл. дата роботи заходу: 23-24 березня 2011. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-285-9
922.
Гнатюк М.М. Текстологічні студії [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Гнатюк. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2530-13-1
923.
Теле- та радіожурналістика [Журнал] = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
924.
Шакиров К.Н. Теоретические вопросы и возможности автоматизированного решения задач криминалистической экспертизы (на примерах судебно-трасологической экспертизы) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шакиров К Н ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
925.
Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки [Книга] / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,