Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Степаненко О.С. Практическая сборка и наладка ПК [Книга] : самоучитель №1 по компоновке, сборке и настройке ПК / О.С. Степаненко ; [зав. ред. А.В. Слепцов]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : И.Д. Вильямс ; Диалектика, 2008. – 336 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 316. – ISBN 978-5-8459-1193-3
752.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
753.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
754.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
755.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
756.
Яловец А.Л. Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования [Книга] : проблемы и решения / А.Л. Яловец ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 358, [2] с., [1] л. схем : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-356. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1094-9
757.
Мельничук Л.Ю. Приватні мистецькі колекції XIX-XX ст. у складі музейних зібрань Слобожанщини (особливості розвитку, культурно-історична і художня цінність, перспективи) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.05 / Мельничук Л.Ю. ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2011
758.
Ракшанов В. Привіт, Америко! Лотерея Green Card, моя адаптація в США [Книга] / Володимир Ракшанов. – Черкаси : Друкарня НДІТЕХІМу, 2011. – 190 с.
759.
Василечко В.О. Применение хинолиновых и акридиновых производных в качестве новых аналитических хемилюминесцентных реагентов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Василечко В.О. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
760.
Амеров А.К. Природа и закономерности спектрального континуума и многокомпанентного вынужденного комбинационного рассеяния в жидкости в поле сверхкоротких лазерных импульсов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Амеров А.К. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
761.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
762.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
763.
Малиновская Е.А. Проблема трудовой эмиграции в социально-экономической политике СФРЮ (середина 60-х - 70-е годы) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Малиновская Е.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
764.
Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції [Книга] : аналіз сучасної західної літератури / за ред. Дж. Перліна ; наук. ред.: О.А. Мартиненко та Ю.Л. Бєлоусов. – Львів : Астролябія, 2011. – 631, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – (Українсько-Канадський проект "Розбудова демократії"). – ISBN 978-966-8657-73-3
765.
Ігошин М.І. Проблеми відродження та охорони малих річок і водойм. Гідроекологічні аспекти [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Ігошин ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 226-230. – ISBN 978-966-190-356-1
766.
Проблеми загальної енергетики [Журнал] = The problems of general energy : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1562-8965
767.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
768.
Вінник О.М. Проблеми правового регулювання корпоративних і партнерських відносин [Книга] / Вінник О.М. ; НДІ приват. права та підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2010. – 165, [1] с. – Бібліогр.: с. 152-165 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1645-42-3
769.
Кичигин С.А. Проблемы военно-политического блокирования Китая с империализмом (IІ-я половина 70-х - начало 80-х годов) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Кичигин С.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983
770.
Михайленко А.Р. Проблемы обеспечения законности на предварительном следствии в Советском уголовном процессе. Теория и практика [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Михайленко А.Р. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
771.
Проблемы общей теории права и государства [Книга] : учебник для вузов / Н.В. Варламова, В.В. Лазарев, В.В. Лапаева, Е.А. Лукашева, Г.В. [и др.] Мальцев; [Варламова Н.В. и др.] ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – Москва : НОРМА, 2004. – XIV, 813, [1] c. – Авт. указ. на с. V. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-361-4
772.
Хмелько А.Ю. Проблемы развития международного научно-технического обмена социалистических стран (на примере патентно-лицензионных отношений) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Хмелько А.Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
773.
Алиев Идрис Али оглы Проблемы судебно-экспертной профилактики [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Алиев И.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
774.
Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции [Книга] : избранные труды / В.Н. Бибило. – Минск : Право и экономика, 2010. – 470 с. – (Научные труды белорусских ученых). – ISBN 978-985-442-829-1
775.
Чиртик А.А. Программирование на C++ [Книга] / Александр Чиртик. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2010. – 352 с. : илл. + CD. – На CD - программы, исходные коды которых приводятся в книге. – (Трюки и эффекты). – ISBN 978-5-49807-102-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,