Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг [Книга] : соціо- і психотехніки управління великими масами людей / Георгій Почепцов. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці гл. – (Академія майбутнього). – ISBN 978-966-542-443-7
877.
Соціально-економічні інституції економічної системи України [Книга] / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
878.
Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі [Книга] : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
879.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
880.
Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
881.
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков [Книга] : [учебник для химических специальностей вузов] / Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., Комаров И.В., Туров А.В., Хиля В.П. – Москва : ICSPF, 2011. – 694, [7] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 681-694. – Библиогр.: с. 680. – ISBN 978-5-903078-34-9
882.
Спецпроект: аналіз наукових досліджень [Книга] : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2011 р.) : у 7-ми томах / [голова оргкомітету : Корецький Н.Х. ; відп. ред. Біла К.О.]. – Дніпропетровськ : Біла К.О. – ISBN 978-966-2447-71-2
883.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
884.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
885.
Звірід Н.В. Статистична оцінка інтенсивності міграції робочої сили (на прикладі західного регіону України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Звірід Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
886.
Самойленко В.М. Статистичні та стохастичні математичні методи в географії [Електронний ресурс. Відеозапис] : електр. підручник : додаток до методичного посібника / В.М. Самойленко, О.М. Топузов ; ТМ "Розумники" ; [ Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; НАПН, Ін-т педагогіки ]. – Версія 1.0. – Київ : [б. в.], 2011. – 1 CD-ROM + 1 брош. "Статистичні та стохастичні математичні методи в географії". – Системні вимоги: викладено в брош. "Статистичні та стохастичні математичні методи в географії". - Заголовок з етикетки диску. – ISBN 978-966-521-580-6
Рекомендовано МО НМС України як електронний підр. для студ. внз.
У електрон. підр. виклад. базові положення та підходи теорії ймовірностей, математичної статистики та теорії випадкових функцій, методологічно та методично оптимально систематизовані для імовірнісного матем. аналізу параметрів географ. проц. і явищ, стану географ. систем ( геосистем )
887.
Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
888.
Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем [Книга] / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
889.
Кошель В.І. Стійкість горизонтальних гірничих виробок при гравітаційних і динамічних навантаженнях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кошель В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2011
890.
Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки [Книга] : монографія / В.П. Горбулін. А.Б. Качинський ; [редагування, відп. за вип. М.Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-554-124-0
891.
Слива Т.Ю. Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Слива Т.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
892.
Чавес Фриас Строки размышлений Чавеса [Книга] = Las Lineas de Chavez / Уго Рафаель Чавес Фриас ; [пер. с исп. яз. А. Зенькович]. – Москва : Глобус, 2010. – 563, [2] с. : ил., портр. – Текст на рус. и исп. яз.- На обл. и на корешке: 2009. – ISBN 978-5-8155-0221-5
893.
Папейкін О.О. Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Папейкін О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
894.
Демченко В О. Структурообразование при трении и свойства наполненного политетрафторэтилена [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Демченко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
895.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
896.
Гончаров В.Е. Сублокальный геологический прогноз нефтегазоперспективных объектов в пределах территории с высокой освоенностью недр Днепровско-Донецкой впадины [Книга] : [монография] / В.Е. Гончаров. – Чернигов : ЦНИИ, 2011. – 257 с., [3] с. ил. : илл. – Библиогр.: с. 245-254. – ISBN 978-966-479-036-6
897.
Соколова О.І. Суспільно-географічні аспекти планування туристично-рекреаційного розвитку приморських територій України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Соколова О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
898.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
899.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
900.
Брильов Д.В. Суфізм та ісламізм: глобальний та локальний контекст [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Брильов Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex