Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Німетуллаєва С.С. Правові засади діяльності сирітських судів в Таврійській губернії (кінецьXVIII - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Німетуллаєва Сусанна Серверівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
827.
Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення [Книга] : суб"єкти, зміст, об"єкти : монографія / С.М. Синчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2015. – 421, [1] с. – Бібліогр.: с. 358–421. – ISBN 978-617-10-0185-5
828.
Пономарьов С.П. Правоохоронна функція Служби безпеки України [Книга] : монографія / С.П. Пономарьов. – Харків : Золота миля, 2014. – 246, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-246 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-54-2
829.
Каптюрова В.В. Прагматичні принципи формування повідомлень у соціальних мережах і мікроблогах (на матеріалі англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол.наук : 10.02.04 / Каптюрова Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014
830.
Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах [Книга] : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
831.
Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури [Книга] : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
832.
Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка [Книга] / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
833.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Нац. акад. правових наук Укр ; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-547-343-5
834.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / М-во освіти і науки України. – Одеса : ТЕС, 1996-. – ISSN 2076-2429
835.
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Журнал] / М-во аграрної політики та продовольства України. – Наукове фахове вид. – Мелітополь. – ISSN 2078-0877
836.
Праці Центру пам"яткознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2078-0133
837.
Кондрат О.Р. Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.06 / Кондрат Олександр Романович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
838.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
839.
Ярмак І.М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект [Автореферат] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярмак Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
840.
Природний газ: інноваційні рішення для сталого розвитку [Книга] : монографія / Райтер П.М. [та ін. ; під заг. ред. Карпаша О.М.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 398, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-373. – ISBN 978-966-694-215-2
841.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
842.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
843.
Проблеми гірського ландшафтознавства [Журнал] : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014-. – ISSN 2313-1950
844.
Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Журнал] : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова Держ. ун-ту телекомунікацій. – Житомир. – ISSN 2076-1546
845.
Проблеми сучасної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
846.
Проблеми сучасної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя. – ISSN 2310-4368
847.
Проблеми трибології [Журнал] = Problems of tribology : міжнародний науковий журнал / Хмельницький нац. ун-т ; Міжнар. федерація з теорії машин та механізмів ; Нац. комітет України з машинознавства ; М-во освіти і науки України. – Хмельницький, 1996-. – ISSN 2079-1372
848.
Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности [Книга] : методология построения, базовые архитектуры, применения : монография / [Слипченко Н.И. и др.] ; под общ. ред. М.Ф. Бондаренко. – Харьков : ХНУРЭ, 2012. – 510, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 476-510. – ISBN 978-966-8766-42-8
849.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
850.
Гончарук П.С. Провісники національної ідеї [Книга] : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 191, [1] с. – До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-452-148-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex