Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Нікуліна А.С. Прогнозування теплофізичних властивостей мультикомпонентних розчинів невизначеного складу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікуліна Анастасія Станславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014
852.
Квашук В.П. Проектно-організаційне управління офісом системи цивільного захисту для підвищення безпеки життєдіяльності [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Квашук Василь Павлович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
853.
Ма Фен Проектно-орієнтоване управління іміджем навчального закладу [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Ма Фен ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2014
854.
Возняк М.П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з напрямку підгот. "Нафтогазова справа" / М.П. Возняк, Г.М. Кривенко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 664, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636-638. – ISBN 978-966-694-191-9
855.
Мацькович М.Р. Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Мацькович Марія Романівна ; Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
856.
Тараненко Л.І. Просодична зв"язність англійської прозової байки [Книга] : монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – Київ : Агентство "Україна", 2008. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-164. – ISBN 976-966-8136-93-1
857.
Хижинський В.В. Професійна кераміка в мистецтві другої половини XX ст.: педагогічний і творчий досвід шкіл Львова та Вроцлава [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Хижинський Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
858.
Професійна орієнтація [Книга] : підручник [для студентів ВНЗ] / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 237-239. – Бібліогр.: с. 236 та в кінці розд. – ISBN 978-966-189-333-6
859.
Кучеренко Є.В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика [Книга] : навч.-метод. посібник / Є.В. Кучеренко. – Київ : Слово, 2014. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-188. – ISBN 978-966-194-196-9
860.
Макарова Г.Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки [Автореферат] : автреф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макарова Ганна Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2014
861.
Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування [Книга] : метод. посібник / [Синявський В.В.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. словник: с. 66-82. – Бібліогр.: с. 83. – ISBN 978-966-189-332-9
862.
Квашук О.Д. Процесуальні рішення дослідчого кримінального процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квашук Олександр Дмитрович ; М-во внутр. справ. України, Донец. юрид. ін-т. – Донецьк, 2014
863.
Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти [Книга] : посібник / [Є.В. Єгорова та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-330-5
864.
Психологія і особистість [Журнал] : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011-. – ISSN 2226-4078
865.
Психологія педагогічної діяльності [Книга] : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Чернобровкін, О.П. Аматьєва, С.А. Саяпіна, М.В. Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-175. – ISBN 978-966-194-199-0
866.
Психологія профорієнтації у системі педагогічної освіти [Книга] : монографія / [Єгорова Є.В. та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Індекс-ЛТД, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл., корінця : Психологія професійної орієнтації у системі педагогічної освіти. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-329-9
867.
Клименко В.В. Психофізіологічні механізми праксису людини [Книга] : монографія / В.В. Клименко. – Київ : Слово, 2013. – 635, [2] с. – Бібліогр.: с. 3 та 628-631. – ISBN 978-966-194-146-4
868.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
869.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
870.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
871.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
872.
Дзюба Т.А. Публіцистика другої половини XIX - першої третини XX ст.: модель національної ідентичності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Дзюба Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
873.
Пасова Т.О. Публіцистичний дискурс журналу "Культура" (1947-2000) у контексті українсько-польського порозуміння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 26.00.04 / Пасова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
874.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
875.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex