Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
627.
Міжнародна економічна політика [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2004-. – ISSN 1811-9824
628.
Міжнародна економічна політика [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2004-. – ISSN 1811-9824
629.
Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство [Журнал] = International journal. Culturology. Philology. Musicology : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ : Міленіум, 2013-. – ISSN 2312-4679
630.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
631.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
632.
Міжнародний маркетинг [Книга] : в питаннях та відповідях : навч. посібник для студентів ВНЗ / [М.І. Барановська та ін.] ; за ред. М. Барановської [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 301, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 297-301. – ISBN 978-611-01-0480-7
633.
Міжнародний науковий вісник [Журнал] = International scientific herald / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород. – ISSN 2218-5348
634.
Пушко Р.О. Міжнародний страховий захист аграрних підприємств за умов членства України в СОТ [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Пушко Руслан Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Київ, 2014
635.
Пушко Р.О. Міжнародний страховий захист аграрних підприємств за умов членства України в СОТ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Пушко Руслан Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
636.
Громівчук І.М. Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Громівчук Іванна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім .Тараса Шевченка. – Київ, 2014
637.
Міжнародно-правові погляди В.В. Преображенської [Книга] : (до 90-річчя з дня народж. присвячується) : [зб. наук. пр. за результатами круглого столу] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; за ред. В.М. Репецького. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 92, [5] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
638.
Мікробіологічний журнал [Журнал] = Microbiologichny zhurnal : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 1934-. – ISSN 0201-8462
639.
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 544 с. : табл. – Резюме рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5
640.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
641.
Заблоцький С.А. Моделі і характеристики систем передачі широкосмугового доступу по мережах електропроводки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Заблоцький Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"зку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014
642.
Сокол В.Є. Моделі та інструментальні засоби систем управління IT-інфраструктурою організацій [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Сокол Владислав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
643.
Гаркуша С.В. Моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Гаркуша Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
644.
Придатко О.В. Моделі та методи управління програмою освітніх проектів підготовки рятувальників [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Придатко Олександр Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2014
645.
Савінов В.Ю. Моделі, методи та засоби забезпечення функціонування комп"ютерних систем спеціального призначення в умовах обмеженого енергозабезпечення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Савінов Володимир Юрійович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2014
646.
Гапєєв С.М. Моделювання і прогноз геомеханічних процесів у виробках глибоких шахт [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Гапєєв Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
647.
Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
648.
Соломицький М.Ю. Модель потоків повідомлень конвергентної телекомунікаційної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Соломицький Максим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
649.
Ільїна О.С. Модифікування параметрів кристалів PbTe малими (до 0.5 ат. %) дозами Eu для елементів електронної техніки [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Ільїна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
650.
Ткаченко В.Ф. Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Ткаченко Валентин Федорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex