Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Лютко О.М. Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації [Книга] : монографія / Лютко О.М. ; М-во освіти і науки України, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Рівне : [б. в.], 2013. – 125 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-124
В дар від автора. - Підпис
827.
Сорочан С.Б. Ремесло медиевиста. Основы научно-исследовательской работы [Книга] : учеб. пособие / С.Б. Сорочан ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 171, [1] с. : Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-930-6
828.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
829.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
830.
Данильченко О.Ю. Рецепція історичних образів в українському письменстві XIX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Данильченко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
831.
Ризики післякризового розвитку фінансового сектору України: джерела, оцінки, інструменти стабілізації [Книга] : аналітична доповідь / [Я.В. Белінська та ін.; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 6). – ISBN 978-966-554-206-3
832.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
833.
Онікієнко В.В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення [Книга] : наук.-аналіт. монографія / В.В. Онікієнко ; Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2013. – 454, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 437-454. – ISBN 978-966-02-6974-3
834.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
835.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
836.
Хомич І.М. Розвиток архівної справи в Україні у другій половині 1950-х - 2012 рр.: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Хомич Інна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
837.
Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування [Книга] : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж . ; [упоряд.: В.М. Яблонський, О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк]. – Київ : НІСД, 2013. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-554-200-1
838.
Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв"язку на фізичному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
839.
Нєізвєсний С.І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Нєізвєсний Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013
840.
Раджаб Заде Мортеза Розвиток методологічних основ розробки інтегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Раджаб Заде Мортеза ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
841.
Шиляєва О.Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шиляєва Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
842.
Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
843.
Добротвор І.Г. Розвиток наукових основ технології формування модифікованих епоксикомпозитів з регульованою міжфазною структурою [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Добротвор Ігор Григорович ; Нац. акад. наук України, Київ. нац. ун-т технології і дизайну. – Київ, 2014
844.
Липовська Н.А. Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" в Україні [Книга] : наук. розробка / [Липовська Н.А.] ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ун-т держ. упр. – Дніпропетровськ : Грані, 2013. – 98, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 96-99. – ISBN 978-966-8841-90-3
845.
Маренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маренич Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
846.
Петрищев А.С. Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріалів, що містять легуючі тугоплавкі елементи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Петрищев Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
847.
Спиридонов Д.В. Розвиток теорії та вдосконалення технології напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Спиридонов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014
848.
Куценко В.П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових засобів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виробів на їх основі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Куценко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013
849.
Баркалов О.О. Розробка і дослідження методів синтезу мікропрограмних автоматів з перетворенням кодів об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Баркалов Олександр Олександрович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – Київ, 2014
850.
Сидорчук О.В. Розробка комплексної технології отримання біогазу із багатокомпонентних субстратів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Сидорчук Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex