Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки [Книга] = The problems of development and management of integral processes at the international market of higher education and science : матеріали міжнар. наук. конф. 15-17 жовт. 2003 р. Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2004. – 344, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., пол., англ. та ін. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 996-8110-01-3
727.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
728.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1970-. – ISSN 0203-9494
729.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практический журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
730.
Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика [Книга] : зб. наук. пр. за результатами наук.-комунікат. заходів у межах виконання н.-д. роботи "Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України" / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права ; [редкол. : Тарангул Л.Л. та ін.]. – Київ : Алерта, 2014. – 79, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-318-9
731.
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення [Книга] : посібник / [О.Є. Стрижак та ін. ; за ред. О.Є. Стрижака] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 142, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 125-128. – ISBN 978-966-2633-43-6
732.
Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості [Книга] : підручник / Каріна Шамлян, Марина Кліманська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 456-462. – Бібліогр.: с. 450-455. – ISBN 978-617-10-0114-5
733.
Мацькович М.Р. Проза Анджея Кусьневича: історія, міф, нарація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Мацькович Марія Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
734.
Кучер В.О. Прокурорський нагляд за розслідуванням економічних злочинів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кучер Вадим Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
735.
Лепихин П.П. Прочность неоднородных анизотропных полых цилиндров при импульсном нагружении [Книга] / П.П. Лепихин, В.А. Ромащенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев : Наукова думка, 2014. – 227, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 212-225. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1446-6
736.
Лейбин В.М. Психоанализ [Книга] : [учебник] / В.М. Лейбин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 576 с. : ил., портр. – Алф. указ.: с. 574-576. – Библиогр. в конце глав. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-318-00586-1
Содержание:
Истоки возникновения и основные понятия психоанализа ;
Структура психики, смысл и этиология неврозов ;
Учение о бессознательном, ошибочниых действиях. толковании сновидений, страхе, сексуальности ;
Техника лечения невротических состояний и психических расстройств ;
Психоанализ и религия, этика, культура, искусство.
737.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика [Книга] / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 349, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 347-349. – Библиогр.: с. 323-346. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3
У пр. №1693867 напис: Оксане с наилучшими пожеланиями от автора этого опуса. Подпись. Киев. 31.V. 03.

Содержание:
История, предмет и структура психодиагностики ;
Психодиагностический метод и процесс психодиагностики ;
Психометрические основыконструирования теста ;
Вопросы измерения интеллекта и личности ;
Техника проективной психодиагностики.
738.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
739.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
740.
Психологическая типология [Книга] : хрестоматия. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 589, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-977-7
741.
Климов Е.А. Психология [Книга] : воспитание, обучение : учеб. пособие для студентов вузов / Е.А. Климов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 373, [3] с. – Библиогр.: с. 367-373. – ISBN 5-238-00179-7
742.
Эйдемиллер Э. Психология и психотерапия семьи [Книга] / Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 651, [1] с. : ил., табл. – Указетели: с. 637-647. – Библиогр.: с. 602-636. – (Серия "Золотой фонд психотерапии"). – ISBN 5-88782-394-1
743.
Гришина Н.В. Психология конфликта [Книга] / Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 464 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 454-464. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
744.
Тихомиров О.К. Психология мышления [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / О.К. Тихомиров. – Москва : AKADEMIA, 2002. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 280-286. – (Высшее образование ) ( Классическая учебная книга ) ( CLASSICUS). – ISBN 5-7695-0922-8
745.
Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности [Книга] : учеб. пособие для студентов непсихол. вузов / Н.В. Самоукина. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2003. – 219, [2] с. : табл. – На тит. л.: Изд. программа "300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00560-8
746.
Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Книга] : учеб. пособ. для вузов / В.А. Бодров. – Москва : Per se, 2001. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 492-507. – (Современное образование). – ISBN 5-9292-0048-3
747.
Андреева Г.М. Психология социального познания [Книга] : учеб. пособие для студентов психол. и пед. специальностей вузов / Г.М. Андреева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 280-286. – ISBN 5-7567-0248-2
748.
Абрамова Г.С. Психология только для студентов [Книга] : учеб. пособие для вузов / Г.С. Абрамова. – Москва : Per Se, 2001. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 238. – (Современное образование). – ISBN 5-9292-0016-5
749.
Психология человеческой агрессивности [Книга] : хрестоматия. – Минск ; Москва : АСТ ; Харвест, 2001. – 653, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-0289-9
750.
Психология экстремальных ситуаций [Книга] : хрестоматия. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2001. – 475, [5] с. : ил., табл. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-010762-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex