Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест [Книга] / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
702.
Елисеев О.П. Практикум по психологии личности [Книга] / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
703.
Абрамова Г.С. Практическая психология [Книга] : Учеб. для высш. шк. / Г.С. Абрамова. – [7-е изд., перераб. и доп.]. – Москва : Академический Проект, 2002. – 490, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 486-487. – (Gaudeamus ) ( Учебник для высшей школы). – ISBN 5-8291-0174-2
704.
Практичне право: протидія насильству [Книга] : навч.-метод. посібник / О.Ф. Штанько, А.О. Галай, В.В. Стаднік, М.А. Мельник, Я.В. та ін. Іваніщ; [Штанько О.Ф. та ін. ; за заг. ред. О.Ф. Штанька]. – Київ : Атіка, 2004. – 270, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 267 та в підрядк. прим. – ISBN 966-326-065-3
705.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
706.
Россильна О.В. Представництво в господарському процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Россильна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
707.
Амитов П.М. Преодоление лжи [Книга] : антимифология / Павел Амитов. – Киев : Стилос, 2014. – 401, [1] с. – ISBN 978-966-2399-27-1
У прим. № 1693688 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора з повагою. 24.11.14. Підпис.
708.
Прикарпатський вісник НТШ [Журнал] = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
709.
Прикарпатський вісник НТШ [Журнал] = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
710.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
711.
Прилози [Журнал] = Contributions. Section of technical sciences. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-6656
712.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
713.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
714.
Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кузьменко Галина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
715.
Курбанов Б.Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
716.
Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 203, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
717.
Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства. – Київ, 2015
718.
Челноков М.В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам"яток ранньоримської доби в науковій літературі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Челноков Максим Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
719.
Проблеми гуманітарних наук. Серія "Психологія" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка
  вип. 35. – 2015. – 337 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
720.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
721.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
722.
Проблеми політичної психології [Журнал] : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Міленіум
723.
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави [Журнал] : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ : Толком
724.
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності [Журнал] : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг : Дон. юр. ін-т МВС України, 1998-
725.
Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного підходу [Книга] : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів : [21 листоп. 2014 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2014. – 236 с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex