Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП Украины по рассмотрению внешнеэкономических споров за 2006-2010 годы [Книга] / [авт.-сост.: Т.Г. Захарченко, Н.А. Дуцник] ; под общ. ред. Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины, проф. акад. Нац. акад. прав. наук Украины Н.Ф. Селивона ; Торгово-промышл. палата Украины [и др.]. – Киев : [б. и.], 2013. – 534, [1] с. – ISBN 978-966-1557-35-1
В пр. № 1699534 дарчий напис.
677.
Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн [Книга] : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
678.
Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
679.
Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу [Книга] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
680.
Громова О.А. Практический курс французского языка. Продвинутый этап [Книга] : [учебник для ин-тов и фак. иностр. языков / О.А. Громова, Е.Л. Демидова, Н.М. Покровская ; под ред. проф. Громовой О.А. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2000. – 432 с. : ил., табл. – ISBN 5-88711-039-2
681.
Старикович Л.С. Прилади і методи дослідження стану довкілля [Книга] : навч. посібник / Л.С. Старикович, К.П. Дудок, Н.М. Любас ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0115-2
682.
Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) [Книга] : монографія / В.В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2009. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-163
У пр. №1698905 напис: Шановному Сергію Юрійовичу! З вдячністю і повагою. Підпис. 17.03.09.
683.
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики [Книга] = Principles of macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. С. Жильцова, В. Кузина]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 573, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Principles of macroeconomics / Mankiw N. Gregory. Fort Worth [etc.], 2001. - Указ.: с. 565-573. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
684.
Кауфман А.А. Принципы методов наземной и скважинной электроразведки [Книга] = Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / А.А. Кауфман, Б.И. Андерсон ; [пер. с англ. Д.А. Алексеева]. – Тверь : АИС, 2013. – 487, [1] с. : ил. – Посвящается выдающемуся русскому геофизику Л.М. Альпину. - Пер. изд. : Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / A.A. Kaufman, B.I. Anderson. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 487. – ISBN 978-5-94789-557-5
685.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
686.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
687.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
688.
Гетьман Є.А. Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гетьман Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015
689.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-617-7202-74-4
690.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2009-. – ISBN 978-617-7202-87-4
691.
Проблеми сучасного підручника [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
692.
Проблеми сучасного підручника [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
693.
Проблеми трибології [Журнал] = Problems of tribology : міжнародний науковий журнал / Хмельницький нац. ун-т ; Міжнар. федерація з теорії машин та механізмів ; Нац. комітет України з машинознавства ; М-во освіти і науки України. – Хмельницький, 1996-. – ISSN 2079-1372
694.
Поліщук Р.В. Проблеми фізичного здоров"я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2015
695.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
696.
Проблемы машиностроения [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 1997-. – ISSN 0131-2928
697.
Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и Украинского Полесья [Книга] / [В.П. Палиенко и др. ; науч. ред.: В.П. Палиенко, В.С. Хомич, Л.Ю. Сорокина] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т географии, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т природопользования [и др.]. – Киев : Сталь, 2013. – 289, [1] с. : ил., табл. – К 95-летию Национальной академии наук Украины. К 85-летию Национальной академии наук Беларуси. К 20-летию Международной ассоциации академий наук. – Библиогр.: с. 268-287. – ISBN 978-617-676-037-5
У пр. №1698903 напис: Для бібліотеки географічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис.
698.
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-. – ISSN 2312-3990
699.
Литвин М.Р. Проект "Україна". Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. [Книга] / Микола Литвин. – Харків : Фоліо, 2015. – 379, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-04-6
700.
Проектований регіональний ландшафтний парк "Надстугнянський" [Книга] / Нац. екол. центр України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Дружина охорони природи "Зелене Майбутнє" ; [уклад.: Костюшин В.А. та ін.] ; під заг. ред. К. Норенко. – Київ : НЕЦУ, 2013. – 77, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-77
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,