Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн [Книга] : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
677.
Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
678.
Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу [Книга] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
679.
Громова О.А. Практический курс французского языка. Продвинутый этап [Книга] : [учебник для ин-тов и фак. иностр. языков / О.А. Громова, Е.Л. Демидова, Н.М. Покровская ; под ред. проф. Громовой О.А. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2000. – 432 с. : ил., табл. – ISBN 5-88711-039-2
680.
Старикович Л.С. Прилади і методи дослідження стану довкілля [Книга] : навч. посібник / Л.С. Старикович, К.П. Дудок, Н.М. Любас ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0115-2
681.
Крижанівський В.В. Принцип презумпції невинуватості у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження) [Книга] : монографія / В.В. Крижанівський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Обрії, 2009. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-163
У пр. №1698905 напис: Шановному Сергію Юрійовичу! З вдячністю і повагою. Підпис. 17.03.09.
682.
Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики [Книга] = Principles of macroeconomics / Н. Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. С. Жильцова, В. Кузина]. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 573, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Principles of macroeconomics / Mankiw N. Gregory. Fort Worth [etc.], 2001. - Указ.: с. 565-573. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-416-5
683.
Кауфман А.А. Принципы методов наземной и скважинной электроразведки [Книга] = Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / А.А. Кауфман, Б.И. Андерсон ; [пер. с англ. Д.А. Алексеева]. – Тверь : АИС, 2013. – 487, [1] с. : ил. – Посвящается выдающемуся русскому геофизику Л.М. Альпину. - Пер. изд. : Principles of electric methods in surface and borehole geophysics / A.A. Kaufman, B.I. Anderson. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 487. – ISBN 978-5-94789-557-5
684.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
685.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
686.
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000-. – ISSN 2075-1893
687.
Гетьман Є.А. Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Гетьман Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015
688.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-617-7202-74-4
689.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2009-. – ISBN 978-617-7202-87-4
690.
Проблеми сучасного підручника [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
691.
Проблеми сучасного підручника [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2002-. – ISBN 978-966-544-404-5
692.
Проблеми трибології [Журнал] = Problems of tribology : міжнародний науковий журнал / Хмельницький нац. ун-т ; Міжнар. федерація з теорії машин та механізмів ; Нац. комітет України з машинознавства ; М-во освіти і науки України. – Хмельницький, 1996-. – ISSN 2079-1372
693.
Поліщук Р.В. Проблеми фізичного здоров"я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2015
694.
Проблеми харчування [Журнал] = Problems of nutrition / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 1932-. – ISSN 1993-1751
695.
Проблемы машиностроения [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 1997-. – ISSN 0131-2928
696.
Проблемы природопользования в трансграничном регионе Белорусского и Украинского Полесья [Книга] / [В.П. Палиенко и др. ; науч. ред.: В.П. Палиенко, В.С. Хомич, Л.Ю. Сорокина] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т географии, Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т природопользования [и др.]. – Киев : Сталь, 2013. – 289, [1] с. : ил., табл. – К 95-летию Национальной академии наук Украины. К 85-летию Национальной академии наук Беларуси. К 20-летию Международной ассоциации академий наук. – Библиогр.: с. 268-287. – ISBN 978-617-676-037-5
У пр. №1698903 напис: Для бібліотеки географічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис.
697.
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-. – ISSN 2312-3990
698.
Литвин М.Р. Проект "Україна". Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. [Книга] / Микола Литвин. – Харків : Фоліо, 2015. – 379, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-04-6
699.
Проектований регіональний ландшафтний парк "Надстугнянський" [Книга] / Нац. екол. центр України ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України ; Дружина охорони природи "Зелене Майбутнє" ; [уклад.: Костюшин В.А. та ін.] ; під заг. ред. К. Норенко. – Київ : НЕЦУ, 2013. – 77, [3] с., [4] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-77
700.
Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,