Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Саноцька Л.Г. Поезія на заняттях з англійської мови [Книга] = Poetry in Еnglish language class : навч. посібник / Л.Г. Саноцька, О.В. Татаровська, Ю.А. Завгороднєв ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 465, [1] с., [2] арк. фот. : іл., табл. – Тит. арк. укр. та англ. - Обкл. англ. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 978-966-613-998-9
652.
Турянський О.В. Поза межами болю. Дума пралісу [Книга] : вибране / Осип Турянський. – Київ : Академія, 2015. – 311, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-459-8
653.
Клюева В.А. Покойный был с причудами [Книга] : [роман] / Варвара Клюева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 381, [2] с. – (Нескучный детектив). – ISBN 5-17-027791-1
654.
Воловенко Ю.М. Полімерний рівень організації матерії [Книга] : навч. посібник / Юліан Воловенко, Володимир Ковтуненко ; за ред. акад. НАН України В.П. Кухаря ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-439-707-7
655.
Алєксєйченко О.В. Політика Російської Федерації щодо "заморожених конфліктів" на пострадянському просторі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Алєксєйченко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015
656.
Бєй Г.А. Політичне прогнозування та його роль у формуванні державної політики [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук / Г.А. Бєй ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014
657.
Політологія [Книга] : підручник / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 408-411. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-458-450-7
658.
Ігнатюк М.В. Полтавська губернія [Книга] : економіко-географічна характеристика (1802-1917 р.р.) / М.В. Ігнатюк; М.В. Ігнтюк. – Миргородж : [б. в.], 2006. – 145, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144
659.
Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
660.
Волошин А.Ф. Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем [Книга] : монография / А.Ф. Волошин, В.И. Кудин ; под общ. ред. акад. НАН Украины И.В. Сергиенко ; М-во науки и образования Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 329-346. – ISBN 978-966-439-820-3
661.
Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов [Книга] : міфи і правда про трьох братів слов"янських зі "спільної колиски" / Григорій Півторак ; [відп. ред. В.Г. Скляренко]. – Київ : Академія, 2001. – 148, [4] с. – Бібліогр.: с. 125-133 та в підрядк. прим. – (Платону це б сподобалось...). – ISBN 966-580-082-5
662.
Кочубей Ю.Н. Поэзия "свободного стиха" в Ираке (40-е - 70-е гг. XX ст.) [Книга] / Ю.Н. Кочубей ; Ин-т востоковедения им. А. Крымского Нац. акад. наук Украины. – Київ : Стилос, 2003. – 271, [3] с. – Библиогр.: с. 245-261. – ISBN 966-02-2866-X
663.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
664.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
665.
Права людини: концепції, підходи, реалізація [Книга] = Human rights: concepts, approaches, implementation. – Київ : Ай Бі, 2003. – 262, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Демократична освіта = Democration Education / голов. ред. Д. Перлін). – ISBN 966-7320-00-6
666.
Зенкин И.В. Право всемирной торговой организации [Книга] : учеб. пособие / И.В. Зенкин ; [Информ. центр по праву ВТО]. – Москва : Международные отношения, 2003. – 241, [4] с. – ISBN 5-7133-1166-X
667.
Шпакович О.М. Право міжнародних організацій [Книга] : курс лекцій / Шпакович Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівнял. і європ. права. – Київ : [б. в.], 2010. – 129 с. – Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 126-129
668.
Абашидзе А.Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Книга] : [учеб. пособие] / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – Москва : Международные отношения, 2007. – 303, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1290-9
669.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
670.
Правове регулювання економіки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
671.
Правове регулювання економіки [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ : КНЕУ, 2000-
672.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України [Книга] : [навч. посібник] / [Балюк Г.І. та ін. ; за ред. Балюк Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, НДС "Центр дослідж. проблем прав людини". – Київ ; Чернівці : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; Кондратьєв А.В., 2015. – 119, [1] с. – На тит. арк. помилково: Правове регулювання забезпечення еклогічної безпеки... .- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 108-117. – ISBN 978-966-7957-16-2
673.
Москаль Г.Г. Правовий статус закордонних українців [Книга] / Москаль Г.Г. – Київ : ВІК, 2004. – 119, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 966-8680-03-0
674.
Правознавство [Книга] : навч. посібник / О.Г. Бондар, О.М. Губрієнко, Г.Ю. Гулєвська, Г.С. Журавльова, Т.О. та ін. Коломоєць; [О.Г. Бондар та ін.] ; за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. С.М. Тимченко, д-ра юрид. наук, проф. Т.О. Коломоєць ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ : Істина, 2007. – 479, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8909-05-4
675.
Джеймс В. Прагматизм [Книга] = Pragmatism / Вільям Джеймс ; укр. переклад Павла Насади. – Київ : Альтернативи, 2000. – 142, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-60-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex