Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Промислова гідравліка і пневматика [Журнал] : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики. – Вінниця, 2003-. – ISSN 1994-4691
702.
Протидія злочинам, пов"язаним із сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією [Книга] : монографія / Ю. О. Єрмаков [та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : НАВС, 2015. – 148 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7178-74-2
703.
Професійна освіта [Журнал] : науково-методичний вісник / М-во освіти і науки України ; Науково-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищення кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл. – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-337-8
704.
Професор Крокос Володимир Іванович (1889 - 1936) [Книга] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1912-1939 р. / Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [укладач О.Ю. Красікова ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. передм. В.І. Онопрієнко]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2015. – 91, [1] с. : іл., табл., портр. – Підготовлено як данина пам"яті та свідчення невпинного бажання об"єктивно оцінити внесок видатного вітчизняного вченого у становлення геології та грунтознвства. - Імен. покажч.: с. 57-58. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-571-115-6
705.
Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення [Книга] : процесуальні документи слідчого, прокурора, адвоката, слідчого судді, суду / [В.В. Городовенко, В.О. Гринюк, О.П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. проф. М.А. Погорецького та О.П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. шк. суддів України. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 545, [3] с. : табл. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-588-3
706.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
707.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
708.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Вид. 4-те, випр. і допов. – Київ : Каравела, 2014. – 359, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 313-317. – Бібліогр.: с. 358-359 та в кінці розд. – ISBN 966-8019-00-8
709.
Кириленко Т.С. Психологія травмуючих ситуацій [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.С. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-126 та в кінці розд.
710.
Коробейнікова Л.Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
711.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
712.
Нагорянський Є.А. Публічна політика як складова сучасної демократії [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Нагорянський Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
713.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
714.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
715.
Бартусяк П.М. Реактивація філософії Ляйбніца у творах Жиля Дельоза [Дисертація] : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бартусяк Павло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : [б. в.], 2014
716.
Сорока О.О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сорока Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
717.
Білоус О.М. Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика [Книга] : навч. посібник / Оксана Білоус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. шк. журналістики. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Покажч. імен: с. 243-252. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0141-1
У пр. №1697208 напис: Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка:
Шановний читачу!
Бажаю Вам здорового, щасливого довголіття, успішного навчання, плідної праці задля утвердження соборної незалежної української України!
З повагою! Оксана Білоус
19.IV.2015 р.
718.
Регіональне управління [Книга] : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: Ковбасюк Ю.В., Вакуленко В.М., Орлатий М.К. та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2014. – 739, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 701-739. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-619-283-0
719.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
720.
Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність та особливості проведення [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Майданевич Леонід Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
721.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
722.
Реформування державної політики в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження та впровадження [Книга] : навч.-наук. вид. / [В.А. Ребкало (керівник) та ін.] ; за заг. ред. В.В. Тертички, В.А. Шахова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 326-348. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-323-3
723.
Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект [Книга] : навч.-наук. видання / [Н.Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. Н.Г. Протасової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 455, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 426-450. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-329-5
724.
Хан Є.В. Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у Болонському процесі (2003-2010 роки) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Хан Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
725.
Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи [Книга] : навч.-наук. вид. / [В.А. Скуратівський та ін.] ; за заг. ред. В.А. Скуратівського, В.П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : НАДУ, 2012. – 367, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 362-364 та наприкінці розд. – (Бібліотека магістра ; Серія "Державно-управлінські реформи"). – ISBN 978-966-619-326-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex