Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
752.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
753.
Голобородько В.І. Слова у вишиваних сорочках [Книга] : вірші / Василь Голобородько. – Київ : Український письменник, 1999. – 109, [3] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
754.
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов [Книга] : [ок. 7 тыс. терминов лингвист. дисциплин] / О.С. Ахманова. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Едиториал УРСС, 2004. – 569, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-354-00600-7
755.
Словник законодавчих і нормативних термінів [Книга] / [уклад.: Іншин М.І., Шопіна І.М., Якимов Г.О.]. – Київ : Правова єдність, 2008. – 486, [1] с. – Бібліогр. в кінці термінів. – ISBN 978-966-8533-85-3
756.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
757.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
758.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
759.
Соціальна робота: технологічний аспект [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. та ін. Вакуленко; [Капська А.Й. та ін.] ; за ред. А.Й. Капської ; Держ. центр соц. служб для молоді М-ва України у справах сім"ї, дітей та молоді, Ін-т соц. роботи та упр., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Центр учбової літератури, 2004. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 966-8365-40-2
760.
Нестуля О.О. Соціологія: Практикум. Модульний варіант [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-364-835-4
761.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
762.
Лебідь А.В. Спектроскопія плазми електродугового розряду між композитними електродами на основі міді [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Лебідь Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
763.
Павлов Є.В. Спеціальні методи програмування та моделювання у фізиці твердого тіла [Книга] : навч. посібник для студентів спеціальності "Фізичне матеріалознавство" / Є.В. Павлов, В.А. Макара ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113
764.
Ляшко С.І. Спеціальні питання оптимізації [Книга] : навч. посібник / С.І. Ляшко, В.В. Семенов, Д.А. Клюшин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-180
765.
Пачковський Ю.Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств [Книга] : монографія / Ю.Ф. Пачковський, А.О. Максименко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0112-1
766.
Бехруз Х. Сравнительное правоведение [Книга] : учебник для вузов / Хашматулла Берхуз. – Одесса ; Москва : Фенікс : ТрансЛит, 2008. – 502, [2] с. – Библиогр.: с. 480-493 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-068-0
767.
Стандарти європейського врядування [Книга] : навч. посібник / [Грицяк І.А. та ін.] ; за заг. ред. І.А. Грицяка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. європ. інтеграції. – Київ : НАДУ, 2011. – 183, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-250-2
768.
Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці [Книга] : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / [М.В. Алєксєєнко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова , О.В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О.С. Мурашко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2013. – 332, [1] с. : портр., фотоіл. – Відом. про авт.: с. 330-332. - Ст. укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-689-046-1
769.
Єріна А.М. Статистика [Книга] : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
770.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
771.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
772.
Олексенко К.В. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олексенко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
773.
Страна знаний [Журнал] : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2001-
774.
Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
775.
Андрієнко Т.П. Стратегії очуження й одомашнення в перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську [Книга] : монографія / Т.П. Андрієнко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2011. – 264 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-263. – ISBN 978-617-651-003-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex