Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Малішевська І.П. Трансформація жанру біографії/автобіографії у прозі Франсуази Малле-Жоріс [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Малішевська Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
677.
Коцур Ю.О. Трансформація традиційної етнокультури Роменщини в кінці 20-х - 30-х роках XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Коцур Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
678.
Щербина В.І. Трудове право України [Книга] : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І. Щербина ; за ред В.С. Венедіктова. – Київ : Істина, 2008. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8909-23-8
679.
Орлова О.В. Туризм в контексті аксіологічної проблематики культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Орлова Олена Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
680.
У терновім колі. Одеська письменницька організація у 1920-1950 рр. [Книга] : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова ; [наук. ред. Г.Д. Зленко ; ред. І.С. Шелестович]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 169, [3] с.
681.
Котуза О.І. Удосконалення електромагнітного методу контролю температури параметричним перетворювачем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Котуза Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012
682.
Кукуш В.Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кукуш Віталій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
683.
Іванілов В.М. Удосконалення методів забезпечення іскробезпечності електричних кіл рудникового електрообладнання з хімічними джерелами струму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іванілов Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012
684.
Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду [Книга] / В.С. Міщенко [та ін.] ; Проект Європейського Союзу "Управління відходами - Інструмент європейського сусідства і партнерства - Схід" (Waste Governance - ENPI East) ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-02-5880-9
685.
Гасымлы М.Дж. Украинско-азербайджанские политические отношения [Книга] : история и современность / М.Дж. Гасымлы, О.Р. Купчик, А.У. Дамиров. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 152, [2] с. : ил., портр. – Кн. посвящ. 20-летию восстановления дипломат. отношений между Украиной и Азербайджаном. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-489-128-5
686.
Україна в нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами [2] Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закл., [17 трав. 2011 р.] / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, Н.-д. ін-т фін. права, Європ. арбітраж. палата ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2011. – 485, [1] с. – До 90-річчя навч. закл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-103-1
687.
Ольхович-Новосадюк Україна та міжнародні організації [Книга] = Ukraine and international organizations : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Ольхович-Новосадюк, Ю.І. Рудакевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 118, [2] с. – Паралел. тит. арк. на англ. мові. – ISBN 978-966-613-868-5
688.
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Журнал] = Ukraine: cultural heritage, national idetity, statehood : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів. – ISSN 2223-1196
689.
Україна: політичні стратегії модернізації [Книга] : зб. наук.-аналіт. доповідей / [Авксентьєв О.Л. та ін. ; за ред. М.М. Розумного, О.А. Корнієвського, В.М. Яблонського та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 322, [6] с. : табл. – ISBN 978-966-554-157-8
690.
Українки в історії. XX - XXI століття [Книга] / [В. Борисенко [та ін.] ; відп. ред. В. Борисенко]. – Київ : Либідь, 2012. – 288 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0613-5
691.
Новиков А.О. Українська драматургія на уроках літератури [Книга] / А.О. Новиков. – Харків : Основа, 2012. – 159 с., [1] с. – Бібліогр.: с. 156-159. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)). – ISBN 978-617-00-1249-4
692.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
693.
Жулинський М.Г. Українська література: творці і твори [Книга] : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський ; [гол. ред. А. Мнишенко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 2011. – 1152 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-06-0598-5
694.
Середа О.З. Українська мистецька преса Галичини 20-30-х рр. XX ст.: історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна ; НАН України ; Львів. нац. наукова б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2012
695.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
696.
Українське літературознавство [Журнал] = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
697.
Спанатій О.С. Український самвидав 1960-80-х років: сегмент неперіодичних видань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Спанатій Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
698.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
699.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
700.
Остапюк О.О. Українські танечні пісні: регіональна специфіка та національна традиція [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Остапюк Олена Онуфріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex