Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
577.
Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
578.
Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
579.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
580.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
581.
Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи [Книга] / Иван Бунин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 317 с. : илл. – На обл. назв. : Темные аллеи. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
582.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
583.
Митне право України [Книга] : навчальний посібник / [Ю.В. Іщенко та ін.] ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-667-393-3
584.
Митний кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 140 с. – ISBN 978-617-566-058-4; 978-611-01-0213-1
585.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
586.
Міжнародна мікроекономіка [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Козак Ю.Г. та ін.] ; за ред. : Козака Ю.Г., Пахомова Ю.М., Логвінової Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; НАН України. – Вид. 3-тє., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-366. – ISBN 978-611-01-0263-6
587.
Міжнародна торгівля [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Козак Ю.Г. [та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановської. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 512 с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-507. – ISBN 978-966-364-906-1
У четвертому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основнітеорії міжнародного торговельного обміну, торговельна політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі, нормативно-правове регламентування та практика укладання міжнародних торговельних угод. Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків в галузі міжнародної торгівлі.
588.
Міжнародне приватне право [Книга] : підручник [для студ. юрид. вищих навч. закладів] / [В.А. Бігун та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та І. А. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-317. – ISBN 978-966-458-166-7
589.
Міжнародний менеджмент [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Вихор М.В. та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 978-966-364-872-9
Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, «Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів» теж за трьома модулями, список тем рефератів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання,усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.
590.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-419. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-796-2
591.
Мокій А.І. Міжнародні організації [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.І. Мокій, Т.П. Яхно, І.Г. Бабець ; МОНУ ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Львівська комерційна акад.". – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-611-01-0160-8
У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни «Міжнародні організації». Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами
592.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
593.
Кун М.А. Міфи Давньої Греції [Книга] / М.А. Кун ; [пер. з рос. О.М. Іванченко ; кер. проекту та ред. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2009. – 270, [2] с. : іл. – ISBN 966-8263-19-7
594.
Мова торгівлі [Книга]. – Vienna : USIA Regional Program office, 2005. – 139 с.
595.
Захарченко П.В. Моделі економіки курортно-рекреаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Захарченко П.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
596.
Коровченко О.Б. Моделі і методи аналізу та верифікації телекомунікаційних протоколів на основі Е-мереж та формальних граматик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коровченко О.Б. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
597.
Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Книга] : навчальний посібник / Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. – Київ : Знання, 2011. – 582 с., [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579-582. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-784-9
598.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
599.
Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла О.О. ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011
600.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex