Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Рульєв А В. Менеджмент [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. : табл. – Бібліогр.: 310-311. – ISBN 978-611-01-0151-6
У навчальному посібнику комплексно висвітлені у відповідності до нормативної про- грами дисципліни “Менеджмент” широке коло проблем сучасного менеджменту: теорети- чні основи та історія його розвитку, цілі, задачі, види, функції, основні закони і закономірності менеджменту; основи теорії і методика обґрунтування управлінських рішень; лідерство, а також операційний і стратегічний менеджмент; управління конфліктами, змінами і стресами, ефективність менеджменту організації. У посібнику представлений учбовий тренінг і тестові завдання, які включають основні поняття кожної теми, а також контрольні запитання і завдання, які націлені на глибоке осмислення управлінської діяльності. Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, викладачам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління
577.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
578.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
579.
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 336, [2] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: c. 313-336. – ISBN 978-966-2174-11-3
580.
Гоголь Н.В. Мертвые души [Книга] : поэма / Н. Гоголь ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 464 с. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4283-5
581.
Бриндзій О.В. Метод планування мереж абонентського доступу на основі багаторівневої еталонної моделі систем xDSL [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бриндзій О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
582.
Томашевський Б.П. Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Томашевський Б.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
583.
Ахмед Джаміль Муслім Методи підвищення завадостійкості систем безпроводового доступу WI-MAX [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмед Джаміль Муслім ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
584.
Юнг-Янг Сон Методи створення тривимірних зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Юнг-Янг Сон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011
585.
Амер Мухсін Салман Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Амер Мухсін Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
586.
Методичний вісник історичного факультету Харківського університету [Журнал] : збірник наукових праць. – Харків
587.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
588.
Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
589.
Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
590.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
591.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
592.
Бунин И.А. Митина любовь. Темные аллеи [Книга] / Иван Бунин ; [послесловие и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 317 с. : илл. – На обл. назв. : Темные аллеи. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5324-4
593.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
594.
Митне право України [Книга] : навчальний посібник / [Ю.В. Іщенко та ін.] ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-667-393-3
595.
Митний кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 140 с. – ISBN 978-617-566-058-4; 978-611-01-0213-1
596.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
597.
Міжнародна мікроекономіка [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Козак Ю.Г. та ін.] ; за ред. : Козака Ю.Г., Пахомова Ю.М., Логвінової Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; НАН України. – Вид. 3-тє., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-366. – ISBN 978-611-01-0263-6
598.
Міжнародна торгівля [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Козак Ю.Г. [та ін.] ; за ред. : Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, М.І. Барановської. – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 512 с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-507. – ISBN 978-966-364-906-1
У четвертому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основнітеорії міжнародного торговельного обміну, торговельна політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі, нормативно-правове регламентування та практика укладання міжнародних торговельних угод. Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків в галузі міжнародної торгівлі.
599.
Міжнародне приватне право [Книга] : підручник [для студ. юрид. вищих навч. закладів] / [В.А. Бігун та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та І. А. Шуміло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 320 с. – Бібліогр.: с. 315-317. – ISBN 978-966-458-166-7
600.
Міжнародний менеджмент [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Вихор М.В. та ін.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 455. – ISBN 978-966-364-872-9
Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, «Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів» теж за трьома модулями, список тем рефератів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання,усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,