Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 471 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-419. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-796-2
602.
Мокій А.І. Міжнародні організації [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.І. Мокій, Т.П. Яхно, І.Г. Бабець ; МОНУ ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Львівська комерційна акад.". – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 280 с. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-611-01-0160-8
У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни «Міжнародні організації». Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій, аналізуються проблеми розвитку міжнародних інститутів регулювання взаємовідносин між країнами
603.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
604.
Кун М.А. Міфи Давньої Греції [Книга] / М.А. Кун ; [пер. з рос. О.М. Іванченко ; кер. проекту та ред. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2009. – 270, [2] с. : іл. – ISBN 966-8263-19-7
605.
Мова торгівлі [Книга]. – Vienna : USIA Regional Program office, 2005. – 139 с.
606.
Захарченко П.В. Моделі економіки курортно-рекреаційних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Захарченко П.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
607.
Коровченко О.Б. Моделі і методи аналізу та верифікації телекомунікаційних протоколів на основі Е-мереж та формальних граматик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коровченко О.Б. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
608.
Гаркуша Н.М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Книга] : навчальний посібник / Гаркуша Н.М., Цуканова О.В., Горошанська О.О. – Київ : Знання, 2011. – 582 с., [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579-582. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-784-9
609.
Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
610.
Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла О.О. ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011
611.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
612.
Над Бугом і Нарвою [Журнал] = Nad Buhom i Narwoju : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski : Союз українців Підляшшя. – ISSN 1230-2759
613.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзв. ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформації, міжнар. співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
614.
Харлампович К.В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII-XVIII ст.) [Книга] : до історії національних меншостей в Україні / Костянтин Харлампович ; [відп. за вип.: О. Морозов ; підготов. тексту, передм., комент.: Є. Чернухін, О. Морозов] ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Музей рідкісної кн. ; Ніжин. міськ. т-во греків ім. Братів Зосимів. – Ніжин : Ферокол, 2011. – 379, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Греки в Ніжині). – ISBN 978-611-527-012-5
До книги ввійшли маловідомі масовому читачеві нариси та статті академіка ВУАН Костянтина Васильовича Харламповича (1870-1932), присвячені історії Ніжинського грецького братства - національно-культурної організації грецьких купців, що існувала в українському місті Ніжині впродовж XVII-XIX cтоліть, її комерційної та релігійно-культурної діяльності.
615.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
616.
Наука и инновации [Журнал] : научно-практический журнал / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск. – ISSN 1818-9857
617.
Наука и техника [Журнал] : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков
618.
Наука і оборона [Журнал] : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 1994-
619.
Наука і суспільство [Журнал] : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
620.
Наука сьогодні [Журнал] : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 1997-
621.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Видавничий центр НУБіП України. – ISSN 2222-8608
622.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ВЦ НУБіП України, 1997-. – ISSN 2222-8616
623.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ВЦ НУБіП України, 1997-. – ISSN 2222-8616
624.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [Видавничий центр НУБіП України], 1997-. – ISSN 2222-5226
625.
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України [Журнал] : збірник науковпраць / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ВЦ НУБіП України, 1997-. – ISSN 2222-8586
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,