Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
502.
Нетлюх О.П. Комп"ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів для персоналу енергопідприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нетлюх О.П. ; НАНУ, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011
503.
Караваєва Н.Л. Композиційні сцинтилятори на основі монокристалічних гранул [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Караваєва Н.Л. ; НАНУ, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011
504.
Бадентер Е. Кондорсе (1743-1794). Інтелектуал у політиці [Книга] = Condorcet (1743-1794). Un intellectuel en politique / Елізабет Бадентер, Роберт Бадентер ; з фр. пер. С. Глухова ; [худ. оформ. В. Василенка]. – Київ : Юніверс, 2008. – 566, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 966-8118-57-X
505.
Стариков В.Г. Конституция полевых шпатов ураноносных щелочных метасоматитов (по данным комплексного рентгено - и электронографического анализа) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геолого-минералогич.наук : 04.00.20 / Стариков В.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
506.
Санд Ж. Консуело [Книга] : роман / Жорж Санд ; переклад В.С. Бойка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 768 с. – (Серія "Бiбліотека свiтової лiтератури"). – ISBN 978-966-03-4908-7
507.
Стефурак О.В. Концептуалізація простору в семантиці прийменників французької та румунської мов [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Стефурак О.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011
508.
Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
509.
Мазурок Ю.О. Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Мазурок Ю.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
510.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
511.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
512.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины : специальный выпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
513.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
514.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ"Видавнича група "Нова інфомація". – Київ, 2009-
515.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
516.
Країнознавство [Книга] : підручник / [Крижанівський В.П. та ін. ; за ред. М.С. Дорошка] ; КНУТШ. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 440 с. + Додаток: карти (16 с.). – Бібліогр.: 438-439. – (Серія "Вища освіта XXI cтоліття"). – ISBN 978-966-346-924-9
У підручнику на основі узагальнення широкого комплексу історичних, дипломатичних, політико-правових, економіко-статистичних, природно-географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано всебічну країнознавчу характеристику держав пострадянського простору, Європи, Північної й Південної Америки, Азії, Африки, Австралії й Океанії. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни "Країнознавство". У ньому наводяться запитання та завдання для самоконтролю знань. Рекомендована література, карти.
Розрахована на студентів вищих навчальних закладів напрямів освітньо-професійної підготовки "Міжнародні відносини", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес".
517.
Стендаль Красное и черное [Книга] : роман : перевод с франц. / Стендаль ; [послесл. Т. Якимович ; прим. Б. Бунич-Ремизова ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 493, [3] с. – Шифр. дубл. 809т Стен (доп. карт. по фак.). – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5321-3
518.
Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
519.
Криміналістика: питання і відповіді [Книга] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / [Кофанов А.В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-276. – ISBN 978-611-01-0162-2
У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: «Загальна теорія криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична експертиза», «Криміналістична тактика», «Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів)». Кожен з розділів розкриває змістовну частину криміналістики. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів, магістрів, ад’юнктів,професорсько-викладацький склад вищих юридичних закладів системи Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України, співробітників правоохоронних органів, суду,адвокатури.
520.
Квасневська Д Н. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні [Книга] : монографія / Н.Д. Квасневська. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 188, [4] с. + Додаток: с. 168-170. – Бібліогр.: с. 171-188. – ISBN 978-966-667-452-7
521.
Кримінально-виконавчий кодекс України [Книга] : станом на 1 вересня 2011 року : відповідає офіційному тексту / [упоряд. А.Х. Степанюк]. – Харків : Право, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-458-224-4
522.
Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність [Книга] : навчальний посібник / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін ; Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 106, [6] с. – Бібліогр.: с. 101-102. – ISBN 978-966-458-149-0
523.
Кримінально-процесуальний кодекс України [Книга] : зі змінами і доповненнями станом на 10 листопада 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 212 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-049-2; 978-611-01-0053-3
524.
Кримінологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Джужа О.М. та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОНУ ; Київ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2010. – 310, [2] с. – Бібліогр.: с. 296-311. – ISBN 978-966-326-354-0
525.
Культура и время [Журнал] : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2001-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex