Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008
577.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук. 10.02.05 - романські мови / Браницька Я.В. ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2008
578.
Гендерная психология [Книга] : практикум / под ред. И.С. Клециной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Практикум). – ISBN 978-5-388-00541-0
579.
Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність [Автореферат] : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
580.
Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ України (на прикладі Західного регіону України) [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О.М. ; Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008
581.
Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ткачик О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2008
582.
Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас [Книга] : бібліографічний покажчик : [ у 2-х ч. ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Ч. 1)
583.
Корнієнко О.О. Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Корнієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
584.
Неуструев С.С. Генезис и география почв [Книга] / С.С. Неуструев. – Москва : Наука, 1977. – 328с.
585.
Стрілець Г.О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності [Дисертація] : дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Стрілець Г.О. ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009
586.
Черепанов Д.Н. Генерация и накопление точечных дефектов в процессе пластической деформации в монокристаллах с ГЦК-структурой [Автореферат] : автореф. ... канд.физ.-мат. наук: 01.04.07 / Черепанов Д.Н. – Томск, 2009
587.
Парновський О.С. Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.03 / Олексій Сергійович Парновський; НАНУ; Нац. косм. агенство України, Ін-т косм. досліджень. – Київ, 2006
588.
Лишенко І.Д. Генетика з основами селекції [Книга] : Hавч. посібник / І.Д. Лишенко. – Київ : Вища школа, 1994. – 416с. – ISBN 5-11-004287-Х
589.
Бизли Ч.Р. Генрих мореплаватель 1394-1460 [Книга] / Ч.Р. Бизли. – Пер с англ. – Москва : Наука, 1979. – 240с. – (Рассказы о странах Востока)
590.
Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О. ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008
591.
Географические аспекты рационального использования природных ресурсов Украинской ССР [Книга] : Сборник научных трудов. – Киев : Наук.думка, 1982. – 204с.
В сборнике приведены результаты и основные направления исследований географов республики по проблемам регионального природопользования. Географические аспекты рационального использования природных ресурсов раскрыты с точки зрения ландшафтоведения, экономической географии, картографии, геоморфологии, палеогеографии, гидрологии и климатологии.
592.
Географический атлас для учителей средней школы [Книга]. – : 4-е изд. – Москва, 1981. – 238с.
593.
Географический энциклопедический словарь. [Книга] : Географические названия. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 528с.
594.
География рекреационных систем СССР [Книга]. – Київ : Наука, 1980. – 220с.
595.
Самарова Л.Р. Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз) [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Самарова Л.Р.; Севастопольський військово-морський ін-т П.С. Нахімова. – Севастополь, 2008
596.
Бурдейний П.А. Географічні вечори в школі [Книга] / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1972. – 80с.
597.
Географічні дослідження на Україні [Книга]. – Вип. 1. – Київ : Наукова думка, 1969. – 219с
598.
Географічні дослідження на Україні [Книга]. – Вип. 2. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с
599.
Географічні дослідження на Україні [Книга]. – Вип. 3. – Київ : Наукова думка, 1971. – 164с
600.
Географічні ландшафти і охорона природи [Книга]. – Київ : Наукова думка, 1976. – 164 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,