Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Дікарєв О.І. Міжнародний маркетинг (на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів) [Книга] : навч. посібник / О.І. Дікарєв ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 252, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-608-947-5
527.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
528.
Соловйов О.В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосування як джерела національного права [Книга] : (за матеріалами застосування в Україні Європейської конвенсії з прав людини та практики Страсбурзького суду) / О.В. Соловйов ; [редкол. : П.М. Рабінович. Ю.М. Грошевий, С.П. Добрянський та ін.] ; Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування. – Київ : АОК, 2012. – 164, [1] с. – Бібліогр.: с. 141-164. – (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія 1. Дослідження та реферати ; вип. 26). – ISBN 978-966-2618-02-0
529.
Бурлак О.В. Міжнародні стандарти щодо статусу і функціонування національних установ із захисту і заохочення прав людини [Книга] : монографія / О. В. Бурлак ; Нац. акад. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; Київ. ун-т права. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 211, [1] с. – Додатки: с. 185-211. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7009-76-3
530.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів: нормативний аспект [Книга] / А.В. Льовін ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Промені, 2011. – 209, [9] с. – Бібліогр.: с. 190-206. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-10-7
531.
Варес К.Л. Міжнародно-правові аспекти дослідження Україною ресурсів Міжнародного району морського дна [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Варес Костянтин Лембітович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012
532.
Каденюк Л.К. Місія - космос [Книга] / Леонід Каденюк. – Київ : Пульсари, 2009. – 327, [1] с., [16] с. іл. : іл. – (Українці у світовій цивілізації, ISSN 978-7671-96-8). – ISBN 978-966-2171-32-7
533.
Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
534.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
535.
Лук"яненко Т.В. Моделі та інформаційна технологія формування стратегії управління розвитком соціально-економічних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лук"яненко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012
536.
Бражник Д.О. Моделі та методи підвищення стійкості до перешкод в оптичних системах ідентифікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бражник Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
537.
Краснопольська Ю.О. Моделі, методи та інформаційна технологія рішення задач моніторингу температурних параметрів процесу вирощування монокристалів арсеніду галію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Краснопольська Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2012
538.
Кобринець А.К. Моделювання гідродинамічних процесів у радіальних механічних конструкціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобринець Антон Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
539.
Аль-Суод С М.М. Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
540.
Кузьмич О.І. Моделювання та аналіз динамічних систем [Книга] : навч.-методичний посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Кузьмич ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-511-6
541.
Черепенко Е.И. Молекулярные защитные механизмы клетки и фармакотерапия [Книга] / Е.И. Черепенко ; НАН Украины, Ин-т молекулярной биологии и генетики НАН Украины. – Киев : Наукова думка, 2012. – 260, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 234-261. – ISBN 978-966-00-1264-6
542.
Молодь в умовах становлення Незалежної України (1991-2011 роки) [Книга] : щоріч. доп. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / [С.Ю. Аксьонова та ін. ; редкол.: О.В. Бєлишев (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. служба молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейної та молодіж. політики. – Київ, 2012. – 314, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2310-05-4
543.
Федоров А.Ф. Морское право профессора Императорского Новороссийского Университета А.Ф. Федорова [Книга] / А.Ф. Федоров ; [вступ. сл. С.В. Кивалова ; сост. : Т.В. Аверочкина. Е.В. Додин, С.А. Кузнецов]. – Одесса : Фенікс, 2008. – 329, [3] с. – Адаптация текста учеб. "Морское право", изд. в 1913 г. – ISBN 978-966-438-123-6
544.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
545.
Заєва Л.І. Музей сучасного образотворчого мистецтва як елемент міської культурної інфраструктури (на прикладі діяльності одеських недержавних художніх галерей) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Заєва Любов Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012
546.
Утвенко В.В. Муніципальна соціально-економічна політика [Книга] : навч. посібник / В.В. Утвенко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 138, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-02-0073-0
547.
Юсеф Н.Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения [Книга] : ... учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Юсеф ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : Персонал, 2012. – 270, [2] с. – Библиогр.: с. 265-271 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-02-0086-0
548.
Аш-Шиха бин Мухаммад - посланник Аллаха [Брошура] / Абдуррахман бин Абдулькарим Аш-Шиха ; Офис по содействию в призыве, наставлении и просвещении этнических меньшинств в районе Рабва. – Эр-Рияд : [б. и.]. – 63, [1] с.
549.
Семчик В. Навчаючись, навчаю... [Книга] : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / Віталій Семчик ; [відп. ред. Семчик О.О. ; уклад.: Семчик О.О., Костенко С.О., Червоняк С.П. та ін.] ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – 595, [1] с. – ISBN 978-617-7021-00-0
550.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформ., міжнар. співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex