Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Климов І.М. Методи та моделі моніторингу і оптимізації ризиків надзвичайних ситуацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Климов Ілля Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
502.
Болгаров О.Д. Методи та моделі управління Державною програмою інформатизації України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Болгаров Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012
503.
Архипова С.П. Методи та технології роботи соціального педагога [Книга] : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник ; [відп. за вип. Н. Кальченко ] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2013. – 492, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-194-079-5
504.
Власова О.І. Методика викладання психології [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Власова О.І. – Київ : Геопринт, 2012. – 369, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7863-99-9
505.
Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах [Книга] : підручник / Л.Ф. Мірошниченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 430, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-194-036-8
506.
Данильченко І.Г. Методика організації діалогічної взаємодії в процесі навчання старшокласників української літератури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Данильченко Ірина Григорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012
507.
Козаченко І.О. Методика реалізації взаємозв"язку змістового та процесуального компонентів навчання географії в загальноосвітній школі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Козаченко Ігор Олександрович ; Ін-т педагогіки нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012
508.
Гейдар Л.М. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для журналістів [Брошура] : методичний посібник / Гейдар Л.М., Мостяєв О.І., Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : [ЗАТ "Віпол"], 2012. – 88 с. : табл., іл. – Додатки: с. 83-88. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
509.
Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для працівників сфери охорони здоров"я [Брошура] : методичний посібник / Л.М. Гейдар [та ін.] ; за ред. Ярошенко А.А. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл. – Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр.: с. 79-80 та в підрядк. прим.
510.
Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників [Брошура] : методичний посібник / Банас О.В. [та ін.] ; за ред. Шеремета С.П. ; [літ. ред. Кузьміна О.М.]. – Київ : Центр соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, 2011. – 80 с. : табл., іл. – Додаток: с. 80. - Видання здійснено в рамках проекту ПРООН "Врядування з питань ВІЛ/СНІДу". – Бібліогр. в підрядк. прим.
511.
Луцький М.Г. Методологія інформатизації науково-технічного супроводу експлуатації авіаційної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Луцький Максим Георгійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
512.
Лозова О.М. Методологія психосемантичних досліджень етносу [Книга] : монографія / О.М. Лозова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 174, [2] с. : табл., іл. – Додатки: с. 167-175. – Бібліогр.: с. 152-166. – ISBN 978-966-194-091-1
513.
Цехмістрова Г.С. Методологія та організація наукових досліджень [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Цехмістрова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2012. – 349, [3] с. – Додатки: с. 267-350. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-194-116-7
514.
Башкатов В.М. Механізми державного управління демократичними змінами в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Башкатов Владислав Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Одес. регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012
515.
Татусяк С.П. Механізми регіонального врядування: становлення та впровадження в умовах Європейської інтеграції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Татусяк Сергій Пилипович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012
516.
Бобик М.Ю. Механізми формування наноструктур в аморфних халькогенідних плівках та методи їх дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бобик Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
517.
Микола Іванович Гриценко [Брошура] : до 30-річчя науково-педагогічної діяльності на посаді завідувача кафедри : біобібліографічний покажчик / [уклад. Н.П. Шуляр ; відп. ред. Г.Г. Макарова] ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ. – Чернігів : ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 68 с. : фотоіл.
518.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
519.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
520.
Станіславська К.І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури: типологія та специфіка функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Станіславська Катерина Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012
521.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1998-
522.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
523.
Михайло Йосипович Ядренко 16.04.1932 - 28.09.2004 [Книга] : бібліограф. покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Моклячук М.П., Мішура Ю.С., Козаченко Ю.В.]. – Київ : Київський університет, 2012. – 70, [1] с. : фотоіл.
524.
Михайло Павлович Козловський [Брошура] : біобібліографічний покажчик / [авт. вступ. ст. М.А. Кориневський ; упоряд. : Л.А. Дідух, Н.Я. Гривнак ; відп. ред. : І.М. Мриглод та ін.] ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2012. – 45, [1] с. : іл. – (Бібліографія українських вчених)
525.
Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право [Книга] : підручник / Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – Київ : Атіка, 2012. – 530, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-429-5
Містить аналіз доктрин, законодавства та судової практики різних держав і, насамперед,України, стосовно регулювання цивілістичних правовідносин з "іноземним елементом".Для студентів вузів,наукових співробітників,практичних праців
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex