Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Панаріна О.В. Польсько-німецькі відносини в контексті європейських інтеграційних процесів [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Панаріна Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2011
477.
Популярная энциклопедия океана [Книга]. – Санкт-Петербург : МиМ, 1997. – 320 с. : илл. – (Хочу все знать). – ISBN 5-7562-0125-4
478.
Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку [Книга] / Пашутинський Є.К. – 2-е вид., стереот. – Київ : КНТ, 2007. – 268 с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
479.
Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини [Книга] : ДНАОП 2.1.20-1.03-99 : [затверджено 20.04.99 № 67 : зареєстровано 11.10.99 № 695/3988]. – Київ : Основа, 2000. – 176 с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
480.
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості [Книга] : НПАОН 22:1-1.02-07 : [затверджено 03.12.2007 № 287 : зареєстровано 26.12.2007 р. за № 1395/14662] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2009. – 53, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-518-9
481.
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості [Книга] : ДНАОП 1.9.40-1.01-96 : [затверджено 18.07.96 № 123]. – Київ : Держнаглядохоронпраці ; Основа, 1999. – 379, [4] с. : табл. – (Державний нормативний акт про охорону праці)
482.
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості [Книга] : (зі змінами) : НПАОП 02.0-1.04-05 : [затверджено 13.07.2005 р. № 119 : зареєстровано 22.09.2005 р. № 1084/11364 ] / Держ. ком. України с пром. безпеки, охорони праці та гірнич. нагляду. – Київ : Основа, 2008. – 221, [3] с. : табл. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-376-5
483.
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин [Книга] : НПАОП 0.00-1.28-10 : [затверджено 26.03.2010 № 65 : зареєстровано 19 квітня 2010 р. за № 293/17588] / [Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці та гірничого нагляду]. – Київ : Основа, 2010. – 16, [2] с. – (Нормативно-правовий акт з охорони праці). – ISBN 978-966-699-572-1
484.
Правила техники безопасности в библиотеках [Книга] : НАОП 9.3.10-1.01-75. – репринтное изд. – Киев : Основа, 2004. – 204 с.
485.
Януш Я.В. Правила українського правопису [Книга] : навчальний посібник / Я.В. Януш. – Вид. 4-те, стер. – Київ : Національний авіаційний університет "НАУ-друк", 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-598-528-0
486.
Правила улаштування електроустановок [Книга] / Мінпаливенерго України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : Форт, 2010. – 736 с.
487.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
488.
Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу [Книга] : (феномен та об"єкт загальнотеоретичного дискурсу) / Юрій Петрович Лобода. – Львів : Світ, 2009. – 280 с. – Бібліогр.: с. 265-277. – ISBN 978-966-603-597-7
489.
Лисенко Я.О. Правове регулювання земельних юрисдикційних відносин в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Лисенко Я.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
490.
Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Братко І.В. ; Український державний ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011
491.
Лі Юхао Правові основи співробітництва КНР і ЄС [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лі Юхао ; КНУТШ. – Київ, 2010
492.
Практикум перекладу [Книга] : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
493.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
494.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
495.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
496.
Молдован О.О. Пріоритети реформування податкової політики України [Книга] : як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? : аналітична доповідь / [Молдован О.О. (кер.), Шевченко О.В., Єгорова О.О. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 79, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-105-9
497.
Проблеми слов"янознавства [Журнал] = Problems of slavonic studies : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1970-. – ISSN 0203-9494
498.
Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС ... [Книга] : збірник наукових. праць за матеріалами круглих столів, науково-практичного семінару та Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу / Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Нац. акад. прав. наук. України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2010. – 351, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-566-036-2
499.
Професор Анатолій Михайлович Поповський [Книга] : біобібліографія (до 75-річчя з дня народження) / Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ ; [ред. А. Самотуга]. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2010. – 88 с., [20] с. іл. – (Біобібліографія визначних вчених ; Вип. 14)
500.
Профессора [Книга] : очерки, интервью, зарисовки и информация о профессорах Тюменского государственного университета / [И.Я. Гецевич, И.В. Чернявский ; подгот. под рук. Г.Н. Чеботарева ]. – Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2010. – 595, [1] с. : цв. ил., портр. – На тит. л. и обл.: 80 лет ТюмГУ. – ISBN 978-5-400-00344-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,