Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 1997-
452.
Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика [Книга] : [монографія] / П.П. Андрушко. – Київ : КНТ, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-373-333-3
453.
Знание - сила [Журнал] : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва : Знание - сила, 1926-. – ISSN 0130-1640
454.
Іванська Н.В. Значення антигенної мімікрії в серологічній діагностиці ВІЛ-інфекції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра медичних наук : 03.00.06 / Іванська Н.В. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011
455.
Зовнішні справи [Журнал] : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2007-
456.
Зовнішньоекономічний менеджмент [Книга] : навч. посібник / [Дахно І.І. та ін.] ; за ред. І.І. Дахна. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 568 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0278-0
457.
Гомер Илиада [Книга] / Гомер ; [перевод с древнегреч. Н. Гнедича]. – Харьков : Фолио, 2011. – 448 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5326-8
458.
Мурсалимов М.Х. Исследование колебаний составных пьезовибраторов с учетом демпфирующих свойств резиновых элементов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Мурсалимов М.Х. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
459.
История государства и права [Журнал] : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва. – ISSN 1812-3805
460.
Імуногенетика [Книга] : підручник / Ж.М. Мінченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2010. – 374, [2] с. : іл., табл. – (Вища освіта ХХІ століття, ISSN 978-966-346-854-9). – ISBN 978-966-346-860-0
461.
Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики [Книга] : монографія / В.Л. Осецький. – Київ : ІАЕ УААН, 2003. – 412 с. : іл. – Бібліогр.: с. 398-410. – ISBN 966-669-077-2
462.
Боярко І.М. Інвестиційний аналіз [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-339. – ISBN 978-611-01-0002-1
463.
Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
464.
Гриджук М.Ю. Індивідуальна радіорезистентність людини та розробка системи добору осіб для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Гриджук М.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
465.
Власенко О.С. Інноваційний менеджмент [Книга] : навчальний посібник / О.С. Власенко. – Київ : Знання, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-439. – ISBN 978-966-346-930-0
466.
Івашко Л.М. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології забезпечення якості вищої економічної освіти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Івашко Л.М. ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011
467.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1995-. – ISSN 1817-8510
468.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
469.
Коноплянко Д.Ю. Інтеркальовані нанокомпозитні конденсатори на основі шаруватих кристалів A3 B6 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.27.01 / Коноплянко Д.Ю. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011
470.
Дементьєв В.Ю. Інтерполяція майже періодичних функцій тригонометричними сплайнами в задачах обробки дискретних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дементьєв В.Ю. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011
471.
Миролюбенко Г.А. Інформаційна етика в просторі сучасних комунікативних процесів (філософсько-етичний аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.07 / Миролюбенко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
472.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал] / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
473.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал] / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
474.
Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / А.А. Чічановський, О.Г. Старіш ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : Грамота, 2010. – 567, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 530 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-349-278-X
Підручник містить виклад питань, що пов’язані із сучасними підходами до природи інформації, із становленням парадигми сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює місце та роль комунікаційних систем у контексті глобалізації. У виданні на засадах ноосферної парадигми інформації та теорії відкритих систем узагальнено й систематизовано результати наукових досліджень авторитетних фахівців у сфері інформаційної політики й безпеки держави. Для студентів, магістрантів і викладачів факультетів журналістики й політології вищих навчальних закладів.

475.
Лютий І.О. Іпотека [Книга] : навч. посібник / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко. – Київ : Знання, 2011. – 445, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-919-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex