Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
252.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
253.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
254.
Журнал физической химии [Журнал] / Росс. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
255.
Рус-Моль Журналістика [Книга] = Journalismus : підручник і посібник / Штефан Рус-Моль ; [пер. з нім. В. Климченко, В. Олійник]. – Київ : Академія української преси, Центр вільної прави, 2013. – 345, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 327-344. – (Бібліотека масової комунікації АУП / Акад. Укр. Преси). – ISBN 978-966-2123-49-4
256.
Сорока П. З вершин чужого світу [Книга] : літ. портрет Сергія Ткаченка / Петро Сорока. – Тернопіль : СорокА, 2006. – 158, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 153-157 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7581-06-3
257.
Соломенко Л.І. Загальна екологія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Олді-Плюс, 2012. – 287, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2393-64-4
258.
Луць Л.А. Загальна теорія держави та права [Книга] : навч.-метод. посібник (за кредитно-модульної системою) / Л.А. Луць. – Київ : Атіка, 2013. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-326-265-9
259.
Сливка-Тилищак Задачі математичної фізики з випадковими факторами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сливка-Тилищак Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
260.
Ніколаєнко С.М. Законодавча база управління навчальними закладами [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / С.М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Міленіум, 2015. – 225, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 162-170. – Бібліогр.: 171-173 та в кінці розд.
261.
Гаврилишин Б.Д. Залишаюсь українцем [Книга] : спогади / Богдан Гаврилишин ; [передм. Л. Гузар ; післямова Л.О. Івшина]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Пульсари, 2012. – 286, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Українці у світовой цивілізації / ідея і упоряд. серії: Л. Копань). – ISBN 978-617-615-012-1
262.
Сарычева З.А. Занимательная ботаника [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – 99, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 96-100. – ISBN 966-306-113-7
263.
"Записки Новороссийского общества естествоиспытателей" и "Записки математического отделения Новороссийского общества естествоиспытателей" [Книга] : сист. указ. ст. / М-во культуры Украины, Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Р.Я. Брик, Л.И. Шекера ; [науч. ред. Н.А. Шалимов]. – Одесса : ОННБ им. М.Горького, 2013. – 143, [1] с. – Указ.: с. 129-141
264.
Марченко М.Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву [Книга] : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. В.В. Голіни ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Кроссроуд, 2014. – 210, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 171-199 та в підряд. прим. – ISBN 978-966-8759-46-8
В пр. №1697151 напис: У дар бібліотеці від автора. Підпис
265.
Сарычева З.А. Запомни, возьми и сохрани (о лекарственных растениях) [Книга] / Сарычева З.А. – Киев : Фитосоциоцентр, 2001. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 109-110. – ISBN 966-7938-47-6
266.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
267.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
268.
Венедіктова В І. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві [Книга] : монографія / І.В. Венедіктова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-287. – ISBN 978-966-667-598-2
269.
Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля [Книга] : наук.-практ. посібник / [І.М. Козьяков та ін.] ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Алерта, 2013. – 356, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 176-179 та в підрядк. прим. – (Бібліотека прокурора). – ISBN 978-617-566-209-0
270.
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України [Журнал]. – Харків, 2003-. – ISSN 2409-7470
271.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ, 2003-
272.
Мірошниченко А.М. Земельне право України [Книга] : підручник / А.М. Мірошниченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2013. – 511, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-223-6
273.
Земельний кодекс України [Книга] : зі змінами і допов. станом на 01 берез. 2011 р. : (відповідає офіц. текстові) / [оригінал-макет виготовлено Всеукраїнською асоц. "Правова єдність"]. – Київ : Правова єдність, 2011. – 88 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-044-7; 978-611-01-0060-1
274.
Земельні відносини в Україні [Книга] : навч. посібник / В.Д. Швець, С.М. Попова, В.Д. Понікаров, А.І. Шкурупій ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-55-9
275.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,