Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Городецький В.В. Курс лінійної алгебри в теоремах і задачах [Книга] : [навч. посібник] / В.В. Городецький, Р.С. Колісник, В.С. Сікора. – Чернівці : [б. в.]
377.
Лабораторний практикум з фізики рідких кристалів [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Гриценко [та ін.] ; за ред. М.І. Гриценка ; М-во освіти і науки України. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-527-090-5
378.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
379.
Ревак Н. Латинська мова та основи біологічної термінології [Книга] : підручник / Н. Ревак, В. Сулим, О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 403, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404. – ISBN 978-617-10-0158-9
380.
Суворов В. Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну? [Книга] : [нефантастическая повесть-документ] / Виктор Суворов. – Москва : Новое время, 1992. – 350, [2] с. – Настоящее имя авт.: Резун Владимир Богданович. – Библиогр.: с. 347-349. – ISBN 5-86606-057-4
381.
Лекарственная токсикология [Книга] / [Белик Г.В. и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз, В.Д. Лукьянчука, Б.С. Шеймана ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т, Науч. центр превентивной токсикологии, пищевой и хим. безопасности им. акад. Л.И. Медведя [и др.]. – Харьков : Титул, 2015. – 592 с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 585-590. – ISBN 978-617-7127-04-7
382.
Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках [Книга] : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – 207, [1] с. : ил. – Ст. укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст.
383.
Мариненко І.О. Лексикологія української мови [Книга] : практикум : навч. посібник для студентів гуманітар. спец. ВНЗ / Ірина Мариненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2014. – 147, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-147. – ISBN 978-966-2570-93-9
384.
Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2014) [Книга] : словник / Анатолій Нелюба, Євген Редько ; [заг. ред. А. Нелюби] ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Харків. іст.-філол. т-во. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-1630-27-6
385.
Бережной Ю.А. Лекції з квантової механіки [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ / Ю.А. Бережной ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 431, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 429-431. – Бібліогр.: с. 428. – ISBN 978-966-285-073-4
386.
Ліберальний дискурс мас-медіа [Книга] : навч. посібник / [В. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, Центр вільної преси, 2011. – 168, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – (Бібліотека масової комунікації / Акад. Укр. Преси). – ISBN 978-966-2123-30-2
387.
Денисенко А. Лідер двох епох [Книга] = Leader of two epochs : Azerbaijan-Ukrainian relations in terms of Heydar Aliyev life and activities : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / Анатолій Денисенко, Василь Туркевич, Любов Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – 323, [5] с. : іл., фот. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 321-323. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" = Library of scientific year-book "Ukraina dyplomatychna" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
388.
Підлуцький О.Г. Лідери [Книга] : монографія / О.Г. Підлуцький ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 154, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-153. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
389.
Гербут Ф.Ф. Лісова пірологія [Книга] : навч. посібник (курс лекцій для студентів) / Гербут Ф.Ф. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2015. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-2095-93-7
390.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
391.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ.наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Кн. палата України, 1999-
392.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
393.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
394.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
395.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
396.
Дубінін Д.П. Локалізація ландшафтних пожеж шляхом створення протипожежних бар"єрів вибухом зарядів з суміші вибухонебезпечних газів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Дубінін Дмитро Петрович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2015
397.
Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри [Книга] : монографія / [М.М. Бровко, Л.Д. Бабушка, Є.В. Більченко та ін. ; відп. ред. М.М. Бровко] ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 543, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-340-561-2
398.
Цимбрикевич Й.С. Людина і суспільство: трансформаційні взаємовпливи [Книга] : монографія / Й.С. Цимбрикевич ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2014. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 423-447. – ISBN 978-966-8969-57-7
399.
Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості [Книга] : навч. термінол. словник / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 225
400.
Савченко А.Г. Макроекономіка [Книга] : підручник / А.Г. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. – 441, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-441. – ISBN 966-574-781-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex