Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Історія української культури: термінологічний словник [Книга] : наук.-практ. видання / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; [авт.-уклад.: Л.В. Анучина та ін. ; за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець]. – Харків : Колегіум, 2011. – 183, [1] с. – ISBN 978-966-8604-19-5
227.
Крисаченко В.С. Історія української філософії [Книга] : хрестоматія-довідник / В.С. Крисаченко ; Ін-т філософії ім . Г.С. Сковороди НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України, Ін-т українознавства М-ва науки і освіти України. – Київ : МП Леся, 2006. – 466, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-65-3
228.
Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків [Книга] / Енгель Йоганн-Христіан ; [упоряд.: Т.О. Чугуй ; заг. ред.: В.В. Кравченко ; комент.: Д.М. Чорний та ін. ; пер.: Ю.О. Голубкін та ін.]. – Харків : Факт, 2014. – 639, [1] с. – Пер. з нім. видання 1796 р. - Другий тит. арк. ориг. - Покажч.: с. 616-629. – Бібліогр. в прим.: с. 485-524 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-637-763-3
229.
Алексієнко В.Р. Іхтіологія [Книга] : посіб. з курсу " Іхтіологія" для студ. біол. факультетів ф-тів / В.Р. Алексієнко. – 2-ге вид. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2010. – 116 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – Бібліогр.: с. 115. – ISBN 978-966-306-154-3
230.
Коваль І.З. Кавітаційне знезараження води в присутності газів різної природи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Коваль Ірина Зеновіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
231.
Ігнатьєва О.В. Кім Шутенко [Брошура] / О. Ігнатьєва. – Київ : Музична Україна, 2000. – 47, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Творчі портрети українських композиторів). – ISBN 966-950024-2-X
У прим. № 2898BR напис: В дарунок Науковій бібліотеці КНУ з найкращими побажаннями від автора. О. Ігнатьєва, м. Кіровоград, 25.09.2014 р.
232.
Леонов В.О. Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Леонов Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014
233.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
234.
Ломпей Р.Р. Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ломпей Роберт Рудольфович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2014
235.
Магазинов А.Н. Комбинаторика параллелоэдров и ее связь с гипотезой Вороного [Автореферат] : автореф. канд. ... физ-мат. наук : 01.01.04 / Магазинов Александр Николаевич ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2014
236.
Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжиниринг [Книга] : теория и практика : [учеб. пособие для студ. и аспирантов] / Г.Г. Почепцов. – Киев : Альтерпрес, 2008. – 407, [1] с. : табл. – Сер. осн. в 2008 г. – Библиогр. в конце гл. – (Коммуникации & Стратегия). – ISBN 966-542-373-8
В книге анализируется новый тип воздейстия на массовое сознание - стратегические войны, направленный на смену трендов развития страны. Изучается широкий контекст войн четвертого поколения. Рассмотрение строится на широком круге примеров из отечественнойи зарубежной практики.
237.
Глушко А.О. Компаративний аналіз концептів історичної пам"яті в Україні та в Республіці Словенія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / Глушко Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014
238.
Бондар Ю.О. Комплексна оцінка геологічних пам"яток природи на прикладі об"єктів Криворіжжя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Бондар Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
239.
Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях [Книга] : труды междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 28-31 мая 2014 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [редкол.: Азаренков Н.А. (гл. ред.), Гандель Ю.В., Горбенко И.Д. и др.]. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2014. – 436, [2] с. : ил., табл. – Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-285-085-7
240.
Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд [Книга] : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, М.А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 431, [1] с. : Бібліогр.: с. 431. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-680-279-1
241.
Тихомирова Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Є.Б. Тихомирова, С.Р. Постоловський. – [2-ге вид. випр.]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-239. – ISBN 978-966-680-415-3
242.
Дзюбенко О.М. Концепт навчання у латинській, українській та англійській мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Дзюбенко Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
243.
Недзельський А.О. Концепт рутинізації в феноменологічній та постструктуралістській соціології [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Недзельський Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
244.
Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму [Брошура] / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-374-806-1
245.
Корнієнко В.В. Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.) [Книга] / В.В. Корнієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – ISBN 978-966-02-6963-7

Корпус графіті Софії Київської (XI - початок XVIII ст.). Ч. 2 : Приділ свв. апостолів Петра і Павла / [відп. ред. Н.М. Нікітенко] / В. В. Корнієнко ; - Київ : Горобець, 2010. - 270, [1] с. : іл., табл. - Бібліогр.: с
246.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
247.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
248.
Корреспондент [Журнал] / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
249.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
250.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex