Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища [Книга] : навч. посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – 4-те вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 314-315. – ISBN 978-966-680-328-6
Вчення про біосферу. Уявлення про екосистеми і закономірності їх функціонування, екологічні аспекти господарської діяльності людини
152.
Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод [Книга] : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-47-6
153.
Бобровський А.Л. Екологія поверхневих вод [Книга] : підручник для студ. ВНЗ : у 2 кн. / Анатолій Л. Бобровський ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славіст. ун-ту. – Рівне : [б. в.]. – ISBN 966-7643-48-4
154.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
155.
Економіка підприємства [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника ; [уклад. глосарію: М.В. Брюханова та ін. ; уклад. словника: Ю.М. Дерев"янко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. - Глосарій: с. 824-831. - Багатомов. словник екон. термінів: с. 832-858. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-619-5
156.
Нікола С.О. Економіка соціальних служб [Книга] : метод. посібник / С.О. Нікола, Ю.О. Ніколаєв ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ, 2014. – 137, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 125-126
157.
Писанець К.К. Економіко-математичне моделювання скорингових систем оцінки позичальників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Писанець Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
158.
Красовський П.Ю. Експлуатаційна динаміка втрат електричної енергії в елементах систем електропостачання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Красовський Павло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
159.
Експозиція "Тарас Шевченко - Божественне покликання" [Брошура] / М-во культури України, Нац. музей Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 29 с. : фотоіл., портр. – Без тит. л.
160.
Бойко С.М. Електромеханічний комплекс вітроенергетичної установки автономного живлення електроприймачів шахт та рудників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн.наук : 05.09.03 / Бойко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
161.
Вергунов В.А. Електронна наукова сільськогосподарська бібліотека як аспект удосконалення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування АПВ в Україні [Брошура] : наукова доповідь / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. : іл., табл.
162.
Електротехніка та електроенергетика [Журнал] = Электротехника и электроэнергетика=Electrotechnics and electroenergetics : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1999-. – ISSN 1607-6761
163.
Комарницький М.Я. Елементи математичної логіки та теорії рекурсії [Книга] : навч. посібник / М. Комарницький, В. Андрійчук, І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 281, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 271-279. – ISBN 978-617-10-0054-4
164.
Борисенко В. Етнокультурні зв"язки українців та поляків Східного Поділля (кінець XIX - початок XX століття) [Книга] : іст.-етнол. дослідження / Валентина Борисенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2014. – 205, [1] с., [16] арк. іл., фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 192-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7313-9
165.
Ефективність планування, у тому числі витрат на енергоносії - запорука досягнення стратегічних цілей [Брошура] : метод. посібник / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) ; USAID від американського, [Проект] "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" ; під. заг. ред. І.Ф. Щербини. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 63, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59-61. – ISBN 978-966-2961-83-6
166.
"Євангеліє від Тараса": промови і доповіді на Шевченківських вечорах у Львівському університеті [Книга] = "Gospel of Taras": speeches at the soirees in honour of Taras Shevchenko at Lviv university / М-во освіти і науки України ; Львів нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: Гарасим Л., Василькевич Г. ; наук. ред. Салига Т.Ю.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 201, [3] с. : портр. – Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0108-4
Зміст: "Partia decori civibus educandis". Ювілейна промова на Урочистій Академії з нагоди 350-ліття Університету / І. Вакарчук ; Тарас Шевченко і його поетичний світ / В. Івашків ; Шевченко і ми / Т. Салига ; Слово про Шевченка / М. Ільницький ; Категорія "національний письменник" і Тарас Шевченко / І. Денисюк ; Феноменологічний аспект категорії читача в творчості Тараса Шевченка / М. Зубрицька ; "А слава - заповідь моя !" / Р. Іваничук ; "Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило ... (Поетичний культ слова у творчості Тараса Шевченка)" / А. Скоць ; Тарас Шевченко: художні універсали української державності / Я. Гарасим ; Тарас Шевченко і тотожність української літературної традиції / Б. Криса ; "Тії незримії скрижалі незримим писані пером ..." / Т. Пастух ; Шевченко і святий Августин / І. Калинець ; Світ правди Тараса Шевченка і ми / А. Карась ; Оберіг Шевченкового слова / І. Яремчук ; Шевченкове слово на сторожі нації / В. Будний ; Проблема вибору в творчості Тараса Шевченка / Л. Сеник; Апостол нації / С. Пилипчук ; "Огнисті інвективи "Шевченкових" вольних дум" / Я. Гарасим ; Українська мрія Тараса Шевченка / В. Панченко ; Воскресла нація Різдвом Твоїм, Пророче ! / Я. Гарасим
167.
Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права [Книга] / А.А. Пухтецька ; [відп. ред. Авер"янов В.Б.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2010. – 139, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-139 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-77-1
168.
Горецька Т.О. Європейський досвід підвищення ефективності управління людськими ресурсами на державній службі в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Горецька Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014
169.
Іванова Ю.Ю. Жанр хорової поеми як синтез музичного та поетичного мистецтва (на прикладі творів українських композиторів XIX - XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Іванова Юлія Юріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
170.
Пономаренко О.А. Жанрова організація мовленнєвого спілкування лікаря і пацієнта (на матеріалі художніх творів письменників-лікарів) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Пономаренко Олена Аліківна ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2014
171.
Кизилова В.В. Жанрово-стильова еволюція прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Кизилова Віталіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014
172.
Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі XXI століття [Книга] : доп. Групи видат. осіб Ради Європи / Council of Europe ; [передм.: М.М. Комарницький ; пер. з англ.: Г. Лелів, М.М. Комарницький, Г. Сташків]. – Львів : Літопис ; Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету, 2011. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 100-108 та в підрядк. прим. – (Серія "Глобальний розвиток"). – ISBN 978-966-8853-10-4
173.
Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука [Книга] : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-459-7
174.
Шевельов Ю. З історії незакінченої війни [Книга] / Юрій Шевельов ; упоряд.: Оксана Забужко, Лариса Масенко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 468, [4] с. : портр. – Ім. покажч.: с. 458-468. – Бібліогр. в прим.: с. 451-457. – ISBN 978-966-518-519-2
175.
Ганюшкін О.Г. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел [Книга] : (теорія груп) : для студ. мат. ф-ту / О.Г. Ганюшкін, О.О. Безущак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, випр. – Київ : Київський університет, 2007. – 103 с. : табл. – Бібліогр.: с. 103
В пр. № 1690036 відсутня велика кількість сторінок.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex