Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Шніцлер А. Гра на світанку [Книга] / Артур Шніцлер ; пер. з нім. І.П. Мегели. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 252 с. – ISBN 978-966-1516-32-7
127.
Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови [Брошура] / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
128.
Тюленев А.И. Граничные значения весовых пространств Соболева [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Тюленев Александр Иванович ; Москов. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). – Москва, 2014
129.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
130.
Касьянов В.Н. Графы в программировании: обработка, визуализация и применение [Книга] / В.Н. Касьянов, В.А. Евстигнеев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 1104 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 1087-1104. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-94157-184-4
131.
Подоляка А. Грустить не буду больше [Книга] : японская повесть / Андрей Подоляка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 215, [1] с. – ISBN 978-966-518-614-4
132.
Гаврилів О. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід [Брошура] / Орест Гаврилів ; [ред. Сарабай І.М.]. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2598-36-0
133.
Демократичні засади державного управління та адміністративне право [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В.Б. Авер"янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 495, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-89-4
134.
Кирилюк Р.І. Державна судова адміністрація України як суб"єкт забезпечення діяльності судів [Книга] : монографія / Р.І. Кирилюк ; за наук. ред. А.О. Селіванова. – Київ : Логос, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-190. – ISBN 978-966-171-560-7
135.
Державне будівництво та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0941
136.
Іванов Є.О. Дискретна математика: робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником. Множини [Брошура] / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів
137.
Дія права: інтегративний аспект [Книга] : монографія / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; відп. ред. Н.М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-79-5
138.
Нетреба М.М. Діяльність прес-служби банківської установи в умовах інформаційної війни [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Нетреба Маргарита Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
139.
Ванюга Л.С. Діяльність Тернопільського обласного академічного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка в контексті соціокультурних трансформацій в Україні (XX - початок XXI ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.01.01 / Ванюга Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
140.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
141.
Апчел О.А. Документальний театр у контексті сучасної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Апчел Олена Анатоліївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2014
142.
В"ятрович В. Друга польсько-українська війна. 1942-1947 [Книга] / Володимир В"ятрович ; Центр дослідж. визвольного руху. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 366, [1] с. – Ім. та геогр. покажч.: с. 346-366. – Бібліогр.: с. 324-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-600-7
143.
Беренда С.В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи [Книга] : монографія / С.В. Беренда ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-167. – ISBN 978-966-623-955-9
144.
Сакаль-Лісніченко Еволюція художнього бачення образу Северина Наливайка в українській літературі XIX - початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сакаль-Лісніченко Леся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
145.
Карамишева Н.В. Евристика [Книга] : [навч. посібник] / Н.В. Карамишева. – Львів : ПАІС, 2013. – 271, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 266-271. – ISBN 978-617-7065-04-2
146.
Мельник Л.Г. Екологічна економіка [Книга] = Экологическая экономика : підручник / Л.Г. Мельник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 366, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. рос. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 283-289 та в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Стійкий розвиток"). – ISBN 978-966-680-087-Х
147.
Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент [Книга] : підручник для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2014. – 585, [1] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 538-582. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-680-423-8
148.
Аблєєв О.Г. Екологічні аспекти утилізації некондиційних продуктів військово-промислового комплексу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Аблєєв Олексій Германович ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2014
149.
Пташник В.В. Екологічно безпечні технології одержання промислових водних розчинів з використанням електрохімічної активації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пташник Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014
150.
Екологія грибів [Книга] : монографія / [Г.Л. Антоняк, З.І. Калинець-Мамчук, І.О. Дудка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 626, [2] с. : іл., фотоіл. – Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 455-627. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0050-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex