Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2011 року.

Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посіб. / КНУТШ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – Київ : Знання, 2011. – 640 с.

   


   У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсу­часніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Крім того, висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства. Такі розділи, як "Основи індустріальної організації", "Транспортно-логістичні системи світу", "Економіка та географія інформації", "Географія мобільного зв'язку світу", "Соціальні товари та соціальні проблеми у світовому господарстві", не мають аналогів у географічній та економічній літературі України. Теоретичний матеріал ілюструється численними та змістовними схемами, діаграмами, таблицями, картосхемами, підготовленими на основі новітніх статистичних даних. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання, рекомендована література.
   Для студентів географічних та економічних факультетів, а також студентів факультетів міжнародних відносин. Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми географії світового господарства та світової економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТГроші та кредит : підручник / За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с.

   


   У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому інформаційному суспільстві.
   Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с.

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с.

   


   У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
   Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова
Розділ 1. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
   1.1. Необхідність господарювання
   1.2. Обмеженість економічних ресурсів та безмежність потреб як фундаментальні засади господарювання
   1.3. Поняття економічної ефективності
   1.4. Таблиця і крива виробничих можливостей
   1.5. Спеціалізація, обмін та проблема координації господарської діяльності
   1.6. Предмет і метод економічної теорії
   1.7. Економічна теорія та економічна політика
   1.8. Економічний спосіб мислення
Розділ 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ТА ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
   2.1. Сутність відносин власності та їх роль в економічній системі
   2.2. Типи економічних систем
   2.3. Моделі ринкової економіки
Розділ 3. РИНКОВА СИСТЕМА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІНСТИТУТИ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОСКОНАЛОСТІ
   3.1. Інституційні засади ринкової системи господарювання
   3.2. Ринкова система і проблема ефективного використання економічних ресурсів
   3.3. Недосконалості ринкової системи
Розділ 4. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
   4.1. Необхідність економічної діяльності держави
   4.2. Правове забезпечення господарської діяльності як економічна функція держави
   4.3. Інші економічні функції держави
   4.4. Види податків та принципи оподаткування
   4.5. Доходи та витрати держави
   4.6. Оцінка розмірів державного сектору економіки
   4.7. Кругообіг доходів та витрат: модель за участю держави
   4.8. Методи державного регулювання господарської діяльності
Розділ 5. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІН ТА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА
   5.1. Попит та фактори, що його визначають
   5.2. Пропозиція та фактори, що її визначають
   5.3. Рівноважна ціна та рівноважна кількість продукту
   5.4. Перелив ресурсів і формування міжгалузевої рівноваги
Розділ 6. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЦІНОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
   6.1. Максимальні ціни та наслідки їх застосування
   6.2. Мінімальні ціни та наслідки їх застосування
   6.3. Регулювання цін шляхом проведення державою закупівельних і товарних інтервенцій
Розділ 7. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРИБУТОК
   7.1. Підприємництво як вид господарської діяльності, що здійснюється з метою одержання прибутку
   7.2. Сукупні, постійні та змінні витрати виробництва
   7.3. Функції сукупних витрат виробництва і виручки та поріг прибутковості
Розділ 8. ВИДИ РИНКОВИХ СТРУКТУР: ВІД КОНКУРЕНЦІЇ ДО МОНОПОЛІЇ
   8.1. Конкуренція та монополія
   8.2. Проміжні ринкові структури: олігополія та монополістична конкуренція
   8.3. Антимонопольна політика держави
Розділ 9. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ, СУСПІЛЬНІ БЛАГА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
   9.1. Зовнішні ефекти та методи їх державного регулювання
   9.2. Необхідність організації державою виробництва суспільних благ
   9.3. Проблеми визначення розмірів виробництва суспільних благ
Розділ 10. РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   10.1. Природні монополії та їх державне регулювання
   10.2. Технічне регулювання
   10.3. Структурно-галузева політика
Розділ 11. НЕРІВНІСТЬ, БІДНІСТЬ ТА ПОЛІТИКА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
   11.1. Нерівність в доходах та способи її вимірювання
   11.2. Бідність та економічна мобільність
   11.3. Політика перерозподілу доходів
Розділ 12. ВИМІРЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗМІН У РІВНІ ЦІН
   12.1. Поняття валового внутрішнього продукту
   12.2. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту
   12.3. Недосконалості показника валового внутрішнього продукту
   12.4. Інші макроекономічні показники
   12.5. Вимірювання змін у рівні цін
Розділ13. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО РЕАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РІВНОВАЖНОГО РІВНЯ ЦІН: МОДЕЛЬ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
   13.1. Сукупний попит та фактори, що його визначають
   13.2. Сукупна пропозиція та фактори, що її визначають
   13.3. Взаємодія сукупного попиту та сукупної пропозиції: формування рівноважного реального обсягу виробництва та рівноважного рівня цін
Розділ 14. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ
   14.1. Економічні цикли та їх фази
   14.2. Безробіття та його форми
   14.3. Інфляція: поняття, різновиди, наслідки
   14.4. Крива Філіпса: вибір між інфляцією та безробіттям у короткостроковому періоді
Розділ 15. КЛАСИЧНА ТА КЕЙНСІАНСЬКА ТЕОРІЇ ЗАЙНЯТОСТІ
   15.1. Класична теорія зайнятості та політика державного невтручання в економіку
   15.2. Кейнсіанська критика класичної теорії зайнятості та необхідність державної політики стабілізації економіки
Розділ 16. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНОВАЖНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА: МОДЕЛЬ "СУКУПНІ ВИТРАТИ - РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА"
   16.1. Функція споживання
   16.2. Функція планових інвестицій
   16.3. Функція планових сукупних витрат
   16.4. Кейнсіанська модель рівноважного обсягу виробництва
   16.5. Зміни в планових сукупних витратах та мультиплікатор
Розділ 17. ДИСКРЕЦІЙНА СТАБІЛІЗАЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
   17.1. Поняття, інструменти та різновиди дискреційної стабілізаційної фіскальної політики
   17.2. Вбудовані стабілізатори економіки
   17.3. Фактори, що ускладнюють впровадження дискреційної стабілізаційної фіскальної політики
Розділ 18. ДИСКРЕЦІЙНА ГРОШОВО- КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
   18.1. Поняття грошей, їх функції та різновиди
   18.2. Центральний банк і грошова маса
   18.2. Поняття грошово-кредитної політики та її інструменти
   18.4. Політика дешевих та дорогих грошей
   18.5. Роль центрального банку як кредитора останньої надії
   18.6. Переваги та слабкі місця політики дешевих та дорогих грошей
Розділ 19. АЛЬТЕРНАТИВНІ ПОГЛЯДИ НА ЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ: МОНЕТАРИЗМ, НОВА КЛАСИЧНА МАКРОЕКОНОМІКА ТА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІКИ ПРОПОЗИЦІЇ
   19.1. Монетаризм: дискреційна політика - помилкова стратегія стабілізації економіки
   19.2. Нова класична макроекономіка і теорема неефективності політики
   19.3. Теорія економіки пропозиції: обґрунтування фіскальної політики, орієнтованої на сукупну пропозицію
Розділ 20. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
   20.1. Сутність економічного зростання та фактори, що його визначають
   20.2. Державна політика сприяння економічному зростанню
Розділ 21. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
   21.1. Принцип порівняльних переваг у міжнародній спеціалізації та необхідність вільної міжнародної торгівлі
   21.2. Політика протекціонізму: поняття, інструменти та наслідки
   21.3. Аргументи "за" та "проти" політики протекціонізму
Розділ 22. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ВАЛЮТНІ КУРСИ
   22.1. Поняття та загальна структура платіжного балансу
   22.2. Сутність та різновиди валютних курсів
   22.3. Міжнародні системи валютних курсівОснови політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл.+CD. – Бібліогр. : с. 230-241.

   


   У навчальному посібнику стисло викладено теми лекційних, семінар­ських, самостійних та індивідуальних занять, до кожної з них додано словничок понять і термінів, перелік дискусійних питань для роздумів і міркувань, теми для написання наукових повідомлень і рефератів, тесто­ві завдання, схеми, таблиці, кросворди, афоризми. У кінці кніги вміщено лаконічник (стислий виклад поглядів політичних мислителів і діячів світу й України) та короткий словник політичних термінів та політичних понять. Автор пропонує переглянути та переосмислити усталені догми, звертає увагу студента на внутрішню сув'язь проблем, які розглядає політологія, їх взаємозв'язок з окремими суміжними науками, спонукає його до самостійного мислення і формування власної політичної, громадської та державницької позиції. Логічним й органічним продовженням основної частини посібника є CD-додаток.
   Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією та політикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр. : с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття).

   


   У підручнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки".

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття).

   


   Соціологія релігії як наукова галузь представлена через визначення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що досліджує цю галузь соціологічних знань. Уточнюється визначення соціології релігії як науки і навчальної дисципліни, яке подано у вітчизняних та зарубіжних джерелах з релігієзнавства та соціології. Автори спозиціонували соціологію релігії як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен релігії в сукупності його проявів: релігійної діяльності і поведінки, релігійних груп і організацій, соціальних систем і соціальних процесів.
   Для студентів фаху "соціологія", "релігієзнавство", соціологів та соціальних працівників і для тих, хто працює в галузі соціології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСпіваки України : енциклопедичне видання / І. Лисенко. – Київ : Знання, 2011. – 629 с.

   


   Пропоноване видання - перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло близько 1500 статей - творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів. Абсолютна більшість творчих біографій подається з фотографіями співаків.
   Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної культури, широкого кола читачів. Книга прекрасно видана (на крейдяному папері, у тисненій золотом палітурці) і може бути чудовим подарунком будь-якій людині, не байдужій до української культури.Сучасні різновиди туризму : навч. посібник / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандар. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр. : с. 629-631.

   


   У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України.
   Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.

СТИСЛИЙ ЗМІСТХімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. за спец. "Товарознавство і торговельне підприємництво" / О.Д. Іващенко, Ю.В. Нікозять, В.І. Дмитренко, М.А. Кудрик та інш. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі", а також на викладачів ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex