Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2011 року.

Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посіб. / КНУТШ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – Київ : Знання, 2011. – 640 с.

   


   У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсу­часніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Крім того, висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства. Такі розділи, як "Основи індустріальної організації", "Транспортно-логістичні системи світу", "Економіка та географія інформації", "Географія мобільного зв'язку світу", "Соціальні товари та соціальні проблеми у світовому господарстві", не мають аналогів у географічній та економічній літературі України. Теоретичний матеріал ілюструється численними та змістовними схемами, діаграмами, таблицями, картосхемами, підготовленими на основі новітніх статистичних даних. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання, рекомендована література.
   Для студентів географічних та економічних факультетів, а також студентів факультетів міжнародних відносин. Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми географії світового господарства та світової економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова

Вступ

Українське суспільно-географічне світознавство: від витоків до сьогодення

Розділ 1. Особливості й тенденції розвитку світового господарства у ХХІ ст.
   1.1. Відкрита економіка як феномен ХХІ ст.
   1.2. Модель участі країн світу у світовому господарстві
   1.3. Міжнародний географічний поділ праці як основна наукова категорія географії світового господарства
   1.4. Міжнародна спеціалізація та кооперування у світовому господарстві
   1.5. Структурний аналіз світового господарства
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 2. Концептуальні основи географії світового господарства
   2.1. Теорія порівняльних переваг
   2.2. Теорія конкурентних переваг
   2.3. Теорія кластерів
   2.4. Теорія вільних економічних зон
   2.5. Розвиток наукової думки щодо питань міжнародного поділу праці та територіальної організації світового господарства
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 3. Особливості розвитку світового ринкового господарства
   3.1. Період первинного нагромадження капіталу
   3.2. Перша промислова революція
   3.3. Друга промислова революція
   3.4. Третя промислова революція
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 4. Система національних рахунків та її застосування в географії світового господарства
   4.1. Сутність та характерні риси системи національних рахунків
   4.2. Основні макроекономічні показники СНР
   4.3. Структура валового внутрішнього продукту
   4.4. Основні показники Системи національних рахунків та їх застосування в географії світового господарства
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 5. Процеси глобалізації та економічної інтеграції у світовому господарстві
   5.1. Інтернаціоналізація та глобалізація у світовому господарстві
   5.2. Географічні аспекти міжнародної економічної інтеграції
   5.3. Європейська економічна інтеграція
   5.4. Інші інтеграційні угруповання світу
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 6. Міжнародні економічні організації
   6.1. Значення та класифікація міжнародних економічних організацій
   6.2. Економічні організації ООН
   6.3. Економічні організації поза системою ООН
   6.4. Україна та міжнародні економічні організації
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 7. Географія природних ресурсів світу
   7.1. Поняття і класифікація природних ресурсів
   7.2. Природні ресурси у світовому господарстві та на світовому ринку
   7.3. Географія мінеральних ресурсів (корисних копалин) світу
   7.4. Агрокліматичні ресурси світу
   7.5. Водні ресурси світу
   7.6. Земельно-ґрунтовні ресурси світу
   7.7. Лісові ресурси світу
   7.8. Ресурси Світового океану
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 8. Природні ресурси світу: еколого-економічний аналіз
   8.1. Правило Хотелінга щодо визначення ціни вичерпних природних ресурсів на світовому ринку
   8.2. Економічний аналіз забруднення навколишнього природного середовища
   8.3. Екологічна політика держав світу
   8.4. Світові екологічні проблеми
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 9. Народонаселення світу та продовольча проблема
   9.1. Демографічні ресурси світу
   9.2. Світовий процес урбанізації
   9.3. Забезпечення населення світу продовольством
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 10. Світовий ринок трудових ресурсів
   10.1. Трудові ресурси і ринок праці
   10.2. Модель внутрішнього ринку праці
   10.3. Особливості міжнародного ринку праці та чинники диференціації оплати праці
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 11. Основи індустріальної організації
   11.1. Теоретичні джерела
   11.2. Структура ринку промислової продукції
   11.3. Ринкова стратегія промислового підприємства (фірми)
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 12. Географія промисловості світу: гірничодобувна промисловість, енергетика
   12.1. Особливості сучасної галузевої структури світового господарства і промисловості
   12.2. Гірничодобувна промисловість світу
   12.3. Енергетика світу
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 13. Географія промисловості світу: металургія, машинобудування, хімічна промисловість
   13.1. Чорна металургія світу
   13.2. Кольорова металургія світу
   13.3. Світове машинобудування
   13.4. Хімічна промисловість світу
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 14. Географія промисловості світу: лісової, легкої, харчової
   14.1. Лісова промисловість світу
   14.2. Легка промисловість світу
   14.3. Харчова промисловість світу
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 15. Сільське господарство у світовій економіці
   15.1. Сільське господарство в умовах ринку
   15.2. Державна політика підтримки сільського господарства
   15.3. Регіональні особливості світового сільського господарства
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 16. Географія сільського господарства світу
   16.1. Сільське господарство у складі світового господарства
   16.2. Географія рослинництва світу
   16.3. Географія тваринництва світу
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 17. Транспортно-логістичні системи світу
   17.1. Світовий ринок транспортно-логістичних послуг
   17.2. Ринок логістичних послуг США
   17.3. Японський досвід виробничої логістики
   17.4. Розвиток логістики в Азії
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 18. Транспортно-логістична інтеграція в Європі
   18.1. Транспортно-логістична стратегія Європейського Союзу
   18.2. Регіональна структура єврологістики
   18.3. Інтеграція України у світову та європейську транспортно-логістичні системи
   18.4. Єврологістика та Україна: площини взаємодії у ХХІ ст.
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 19. Україна в системі Балтійсько-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції
   19.1. Історико-географічне підґрунтя Балтійсько-Чорноморського транспортно-логістичного співробітництва
   19.2. Формування та географія транспортно-логістичної системи Балтики
   19.3. Формування й географія транспортно-логістичної системи Чорного моря
   19.4. Напрями участі України в Балтійсько-Чорноморській транспортно-логістичній інтеграції
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 20. Економіка інформації
   20.1. Інформація як товар. Інформаційна асиметрія
   20.2. Ризик і страхова справа
   20.3. Інформація та світові фінансові ринки
   20.4. Консалтинг у світовому господарстві
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 21. Інформаційний сектор світового господарства: структура та географічні особливості
   21.1. Інформаційний простір та інформаційне суспільство
   21.2. Науково-освітній комплекс
   21.3. Інформаційно-комунікаційний комплекс
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 22. Географія мобільного зв'язку світу
   22.1. Покоління технологій мобільного зв'язку і регіональне суперництво на цьому ринку
   22.2. Мобільний зв'язок в Україні
   22.3. Компанія "Нокія" (Фінляндія) - найбільший світовий виробник мобільних телефонів
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 23. Соціальні товари та соціальні проблеми світу: суспільно-географічний вимір
   23.1. Соціальні товари, їх поділ та фінансування
   23.2. Формування суспільного вибору
   23.3. Проблема соціального захисту населення (пенсійна реформа)
   23.4. Проблема бідності та проблема охорони здоров'я
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 24. Географія сфери послуг у світовому господарстві
   24.1. Загальні тенденції розвитку ринку послуг
   24.2. Ринок фінансово-банківських послуг
   24.3. Ринок освітніх послуг
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна літератури
Розділ 25. Географія міжнародного туризму
   25.1. Туризм як соціокультурний феномен сучасної цивілізації
   25.2. Індустрія туризму
   25.3. Географія туризму
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 26. Географія міжнародної торгівлі
   26.1. Зміст міжнародної торгівлі та сучасні тенденції її розвитку
   26.2. Характеристика ринків товарів і послуг у міжнародній торгівлі
      26.2.1. Міжнародна торгівля сировинними товарами
      26.2.2. Міжнародна торгівля промисловими товарами, машинами і обладнанням
      26.2.3. Міжнародна торгівля продукцією інтелектуальної праці
      26.2.4. Міжнародна торгівля послугами
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література
Розділ 27. Географія транснаціональних корпорацій
   27.1. Значення ТНК у світовому господарстві та їх економічна сутність
   27.2. Класифікація ТНК за організаційно-економічними формами
   27.3. Історико-географічний аспект розвитку ТНК
   27.4. Географічний аналіз ТНК
   27.5. Найбільші корпорації світу
   Контрольні запитання та завдання
   Допоміжна література

Основна література

Робоча програма з дисципліни "Географія світового господарства (з основами економіки)" для студентів спеціальності 6.050401 "Менеджмент міжнародного туризму"

Додатки (кольорова вклейка)Гроші та кредит : підручник / За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с.

   


   У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому інформаційному суспільстві.
   Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с.

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с.

   


   У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
   Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл.+CD. – Бібліогр. : с. 230-241.

   


   У навчальному посібнику стисло викладено теми лекційних, семінар­ських, самостійних та індивідуальних занять, до кожної з них додано словничок понять і термінів, перелік дискусійних питань для роздумів і міркувань, теми для написання наукових повідомлень і рефератів, тесто­ві завдання, схеми, таблиці, кросворди, афоризми. У кінці кніги вміщено лаконічник (стислий виклад поглядів політичних мислителів і діячів світу й України) та короткий словник політичних термінів та політичних понять. Автор пропонує переглянути та переосмислити усталені догми, звертає увагу студента на внутрішню сув'язь проблем, які розглядає політологія, їх взаємозв'язок з окремими суміжними науками, спонукає його до самостійного мислення і формування власної політичної, громадської та державницької позиції. Логічним й органічним продовженням основної частини посібника є CD-додаток.
   Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією та політикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр. : с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття).

   


   У підручнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки".

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття).

   


   Соціологія релігії як наукова галузь представлена через визначення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що досліджує цю галузь соціологічних знань. Уточнюється визначення соціології релігії як науки і навчальної дисципліни, яке подано у вітчизняних та зарубіжних джерелах з релігієзнавства та соціології. Автори спозиціонували соціологію релігії як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен релігії в сукупності його проявів: релігійної діяльності і поведінки, релігійних груп і організацій, соціальних систем і соціальних процесів.
   Для студентів фаху "соціологія", "релігієзнавство", соціологів та соціальних працівників і для тих, хто працює в галузі соціології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСпіваки України : енциклопедичне видання / І. Лисенко. – Київ : Знання, 2011. – 629 с.

   


   Пропоноване видання - перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло близько 1500 статей - творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів. Абсолютна більшість творчих біографій подається з фотографіями співаків.
   Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної культури, широкого кола читачів. Книга прекрасно видана (на крейдяному папері, у тисненій золотом палітурці) і може бути чудовим подарунком будь-якій людині, не байдужій до української культури.Сучасні різновиди туризму : навч. посібник / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандар. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр. : с. 629-631.

   


   У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України.
   Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.

СТИСЛИЙ ЗМІСТХімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. за спец. "Товарознавство і торговельне підприємництво" / О.Д. Іващенко, Ю.В. Нікозять, В.І. Дмитренко, М.А. Кудрик та інш. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі", а також на викладачів ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex