Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2011 року.

Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посіб. / КНУТШ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – Київ : Знання, 2011. – 640 с.

   


   У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсу­часніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Крім того, висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства. Такі розділи, як "Основи індустріальної організації", "Транспортно-логістичні системи світу", "Економіка та географія інформації", "Географія мобільного зв'язку світу", "Соціальні товари та соціальні проблеми у світовому господарстві", не мають аналогів у географічній та економічній літературі України. Теоретичний матеріал ілюструється численними та змістовними схемами, діаграмами, таблицями, картосхемами, підготовленими на основі новітніх статистичних даних. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання, рекомендована література.
   Для студентів географічних та економічних факультетів, а також студентів факультетів міжнародних відносин. Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми географії світового господарства та світової економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТГроші та кредит : підручник / За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с.

   


   У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому інформаційному суспільстві.
   Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с.

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с.

   


   У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
   Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл.+CD. – Бібліогр. : с. 230-241.

   


   У навчальному посібнику стисло викладено теми лекційних, семінар­ських, самостійних та індивідуальних занять, до кожної з них додано словничок понять і термінів, перелік дискусійних питань для роздумів і міркувань, теми для написання наукових повідомлень і рефератів, тесто­ві завдання, схеми, таблиці, кросворди, афоризми. У кінці кніги вміщено лаконічник (стислий виклад поглядів політичних мислителів і діячів світу й України) та короткий словник політичних термінів та політичних понять. Автор пропонує переглянути та переосмислити усталені догми, звертає увагу студента на внутрішню сув'язь проблем, які розглядає політологія, їх взаємозв'язок з окремими суміжними науками, спонукає його до самостійного мислення і формування власної політичної, громадської та державницької позиції. Логічним й органічним продовженням основної частини посібника є CD-додаток.
   Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією та політикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр. : с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття).

   


   У підручнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки".

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття).

   


   Соціологія релігії як наукова галузь представлена через визначення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що досліджує цю галузь соціологічних знань. Уточнюється визначення соціології релігії як науки і навчальної дисципліни, яке подано у вітчизняних та зарубіжних джерелах з релігієзнавства та соціології. Автори спозиціонували соціологію релігії як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен релігії в сукупності його проявів: релігійної діяльності і поведінки, релігійних груп і організацій, соціальних систем і соціальних процесів.
   Для студентів фаху "соціологія", "релігієзнавство", соціологів та соціальних працівників і для тих, хто працює в галузі соціології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСпіваки України : енциклопедичне видання / І. Лисенко. – Київ : Знання, 2011. – 629 с.

   


   Пропоноване видання - перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло близько 1500 статей - творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів. Абсолютна більшість творчих біографій подається з фотографіями співаків.
   Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної культури, широкого кола читачів. Книга прекрасно видана (на крейдяному папері, у тисненій золотом палітурці) і може бути чудовим подарунком будь-якій людині, не байдужій до української культури.Сучасні різновиди туризму : навч. посібник / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандар. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр. : с. 629-631.

   


   У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України.
   Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова

Частина I ОСНОВИ ФОНЕТИКИ, ГРАМАТИКИ, ІНТОНАЦІЇ, СЛОВОТВОРУ


Розділ 1. РОЗМОВНО-ФОНЕТИЧНИЙ КУРС

ОСНОВИ ФОНЕТИКИ


МОДУЛЬ І
   Заняття 1. Вступ. З історії української мови. Український і російський алфавіти. Спільне й відмінне. Система голосних звуків. Система приголосних звуків. Поняття про комунікативну модель (КМ). Знайомство. КМ: - Я Оксана. А Ви? - А я Павло.
   Заняття 2. Голосні звуки. Звуки [а], [о], [у]. Поняття про інтона- ційні засоби. Синтагма. Інтонаційна конструкція (ІК). Речення зі сполучником а. ІК-1. Ось (тут, там, он) тато. ІК-3. Ось (тут, там, он) завод, а ось (тут, там, он) клуб. Поняття про текст. КМ: - Я викладач (преподаватель), а Ви? - А я студентка.
   Заняття 3. Буква Ее. Звук [э]. Конструкції із вказівним словом це: Це студент. Це студентка. Це фото. Це мама, а це тато. ІК-3. Питальні речення без питального слова. Стверджувальні конструкції зі словом так: Так, це тато. КМ: - Ван - студент? - Так. - Так, студент. - Так, Ван - студент. Тексти: 1. Тут наука. 2. Кафе.
   Заняття 4. Поняття про склад, наголос. ІК-2. Питальні речення з питальним словом. Конструкції: Це Антон? Де Оксана? КМ: - Де Адам? - Тут. (Адам тут.) Текст: Тато та мама.
   Заняття 5. Букви Ии, Іі. Звуки [ы], [и]. Займенники він, вона, воно, вони. Єднальні сполучники і, й. Конструкції: Це дідусь і тітка. Це мама й тато. Конструкції із заперечною часткою ні: Ні, це не Том, це Ван. КМ: - Це Зіна? - Ні, це не Зіна, це Ніна. Тексти: 1. Інститут. 2. Мама та син.
   Заняття 6. Букви Ии, Іі. Звуки [ы], [и] (закріплення). Назви предметів: "один - багато". Творення множини іменників. Прикметник. Рід і число прикметників. Питання який (-а, -е, -і)? Конструкція: Це іноземні студенти. КМ: - Тут музей? - Ні, тут не музей, тут інститут. Тексти: 1. Кімната. 2. Клас.
   Заняття 7. Букви Яя, Юю, Єє, Її. Звуки [йа], [йу], [йе], [йі]; [ьа], [ьу],[ье], [ьі]. Присвійні займенники мій, твій, їхній (чий?). Конструкція: Це мій дідусь. Там мої сусіди. КМ: - Це твій завод? - Так, мій. - Це твоя кава? - Ні, не моя. Тексти: 1. Мій дім. 2. Моє місто. Поняття про прислів'я.
   Заняття 8. Буква Рр. Звук [р]. Знайомство. Слова вітання. Конструкції: Тут інститут, а там університет. Добрий ранок, Іване Петровичу! Доброго ранку, Ніно Іванівно! КМ: - Знайомтесь, це мій брат Роман. - Дуже приємно. Тексти: 1. Я студент. 2. Наші заняття.
   Заняття 9. Букви Жж, Чч, Шш. Звуки [ж], [ч], [ш]. Присвійні займенники наш, ваш, їхній; рід займенників. Дієслова читати, писати, вчитися (навчатися). Питання що робити? Поняття про І і ІІ дієвідміни. Особові форми. Конструкції: Я читаю. Робітник працює. Студенти вчаться. КМ: - Я лікар. А Ви? - А я інженер. Тексти: 1. Наша школа. 2. Студентська кімната.
   Заняття 10. Роздільна вимова губних і йотованих. Апостроф. КМ: - Як Ваше ім'я? (- Як Вас звати?) - Валер'ян. - А по батькові? - Степанович. Тексти: 1. Сімейний фотоальбом. 2. Київ.
   Заняття 11. Роздільна вимова губних та йотованих. Апостроф (закріплення). Змінювання дієслів їсти, пити. Порядкові числівники; рід і число. Конструкції зі словом теж: Валер'ян теж викладач. КМ: - Моя професія - артист. А Ваша професія? Тексти: 1. Наші професії. 2. Робітники.
   Заняття 12. Буквосполучення дж, дз. Звуки [дж], [дз]. Займенники його, її. Стверджувальні речення зі словом теж. Конструкція: Я читаю текст. КМ: - Дмитро - викладач. Ви теж викладач? -Так. (Ні, я лікар.) Тексти: 1. День народження. 2. Іграшки.
   Заняття 13. Букви Гг, Ґґ. Звуки [h], [g]. Твердість і м'якість звука [h]. Змінювання дієслів: жити, працювати, любити, робити. Конструкція: Я працюю (де?) на заводі (у школі). КМ: - Де ти (ви) живеш(-ете)? - Я (ми) живу(-емо) в Україні. Тексти: 1. Друзі. 2. Пошта. Телеграф.
   Заняття 14. Букви Хх, Щщ. Звуки [х], [шч]. Питальні займенники хто? що? Змінювання дієслів слухати, хотіти. Конструкція: Студенти слухають (люблять) (що?) музику. Кличний відмінок. Звертання. Слова ввічливості. КМ: - Вибачте, будь ласка, хто це (що це)? Тексти: 1. Наш університет. 2. Навчання і спорт.
   Заняття 15. Букви Хх, Щщ. Звуки [х], [шч] (закріплення). Змінювання дієслів відпочивати, співати. Прислівники (як?): гарно, чудово, дружно, добре, дуже. Вживання протиставного сполучника але. Конструкції: Я тихо читаю. Я хочу (люблю) співати. Наказовий спосіб дієслів. Особові форми. КМ: - Як Ви живете? - Дякую. Я живу добре (нормально, чудово). Тексти: 1. Наше село. 2. Мої рідні та близькі.
   Заняття 16, 17. Підсумкова самостійна робота до модуля І. Модульна контрольна робота 1 (І рік навчання)

МОДУЛЬ ІІ
   Заняття 18. Тверді та м'які приголосні звуки. Зубні звуки. Тверді губні, шиплячі звуки. Дрижачий звук [р]. Змінювання дієслів знати, розмовляти, володіти, перекладати. Конструкція: Я читаю англійською мовою. КМ: - Ви розмовляєте українською мовою? - Так. - Ви володієте англійською мовою? - Ні. Тексти: 1. У кімнаті. 2. Я і моя подруга.
   Заняття 19. Тверді та м'які звуки [л], [ль]; [з], [зь]. Змінювання слів запитувати, відповідати. Конструкція: Я знаю (вчу, вивчаю) (що?) українську мову. КМ: - Ви знаєте українську мову? - Так, знаю. (Ні, не знаю.) Тексти: 1. Урок. 2. Мої іноземні друзі.
   Заняття 20. Тверді та м'які звуки [р], [рь]. Конструкції: Учитися (навчатися, жити) (де?) в(у) Києві. Ласкаві імена. Імена, по батькові, прізвища. Звертання. КМ: - Де ти навчаєшся (вчишся)? - Я навчаюся (вчуся) в Києві. Тексти: 1. Вечеря в ресторані. 2. Ми вчимося.
   Заняття 21. Відсутність м'якого знака (ь) після приголосних звуків. Прислівники, що відповідають на питання як?: добре, погано, трохи. Конструкція: Я розмовляю українською мовою добре (погано, трохи). КМ: - Ви розмовляєте українською мовою? - Так, розмовляю. - Ви добре розмовляєте англійською мовою? - Ні, я розмовляю англійською мовою погано. Тексти: 1. Іноземні студенти. 2. Ігор. 3. Секретар-лаборант.
   Заняття 22. Довгі звуки (подвоєння). Позначення на письмі. Змінювання дієслів купувати, дивитися, давати. Конструкції: Я знаю (не знаю), хто це. Я купую (даю, дивлюся) (що?) зошит. Слова ввічливості. Телефонні розмови. КМ: - Ви знаєте, хто це? - Так, знаю. (Так, я знаю, хто це.) - Ні, не знаю. (Ні, я не знаю, хто це.) Тексти: 1. Жанна робить покупки. 2. Ми любимо спорт.
   Заняття 23. Відсутність подвоєння звуків. Прислівники, що відповідають на питання коли?: зараз, завжди, щодня, сьогодні, часто. Конструкція: Я люблю (роблю) (що?) природу (завдання). КМ: - Коли Ви дивитеся телевізор? - Я дивлюся телевізор зараз (сьогодні, часто, щодня). Тексти: 1. Наша група. 2. Квартира.
   Заняття 24. Буквосполучення ьо, йо. Російські відповідники. Змінювання дієслів стояти, сидіти. Чергування [д] ® [дж]. Складне речення. Поєднання словом теж. Конструкція: Дідусь - льотчик, Роман Андрійович теж льотчик. КМ: - Вони пишуть листа. - Ви теж пишете листа? Тексти: 1. У ларку. 2. Бойові товариші.
   Заняття 25. Тверді та м'які звуки [ц], [ць]. Вживання м'якого знака (ь) після букви ц. Творення словосполучень. Конструкції зі словом чи. Комунікативні формули: Згода. Заперечення. КМ: - Ви зі мною згодні? - Так, згоден (згодна). - Ні, не згоден (не згодна). Тексти: 1. Моє рідне місто. 2. Знайомство.
   Заняття 26. Спрощення приголосних звуків (випадні звуки). Конструкція: Я люблю (хочу) відпочивати (читати, гуляти). КМ: - Ви любите співати? - Так, люблю. (Ні, не люблю.) Тексти: 1. Виїзна екскурсія. 2. Ми відпочиваємо.
   Заняття 27. Дзвінкі та глухі приголосні звуки. Парні і непарні звуки. Вимова дзвінких і глухих звуків. Передача на письмі. Позитивна оцінка. Негативна оцінка. КМ: - Це гарний фільм? - Так, гарний. (Ні, це поганий фільм.) Тексти: 1. В аудиторії. 2. Моя сім'я.
   Заняття 28. Дзвінкі та глухі звуки [г] і [х]. Вимова, написання. Інтонація окличних речень. Слова ввічливості. Складне речення зі сполучником де. Конструкція: Це село, де живуть мої друзі. КМ: - Дивись, це Андріївська церква. - Яка чудова скульптура! Тексти: 1. У рідному селі. 2. Канікули.
   Заняття 29. Чергування (чередование) голосних звуків у корені слів. Змінювання дієслів вітати (поздоровляти), бажати. КМ: - Вітаю Вас. Бажаю щастя (успіхів, кохання). - Дякую Вам. (Велике спасибі.) Тексти: 1. Наш день. 2. Наука і музика.
   Заняття 30. Ненаголошені голосні звуки. Вимова, правила написання. Змінювання дієслів поспішати, лежати. Конструкції зі словами лежати, стояти, висіти (де?). Чергування приголосних звуків у корені слів. Конструкція: Я живу на третьому поверсі. КМ: - На якому поверсі Ви живете? - Я живу на сьомому поверсі. Тексти: 1. Черкаси. 2. Ми живемо у місті.
   Заняття 31. Змінювання дієслова гуляти. КМ: - У Вас є риба? - Так, є. - Скажіть, будь ласка, скільки коштує риба? - Риба коштує 18 грн. Тексти: 1. Обід у кафе. 2. Магазини.
   Заняття 32. Змінювання слова запізнюватися. Слова вибачення. КМ: - Який сьогодні день? - Сьогодні середа. - Який завтра день? - Завтра четвер. Тексти: 1. Календар. 2. Мама в санаторії.
   Заняття 33, 34. Підсумкова самостійна робота до модуля ІІ. Модульна контрольна робота 2 (І рік навчання)

Розділ 2. РОЗМОВНО-ГРАМАТИЧНИЙ КУРС

ОСНОВИ ГРАМАТИКИ


МОДУЛЬ ІІІ
   Заняття 1. Кличний відмінок імен, по батькові. Чергування звуків. Конструкція: Треба (потрібно, необхідно) читати ... Слова вітання. Шанобливе звертання до старших. КМ: - Добрий день, Олександре Васильовичу! - Доброго дня, Валентино Іванівно! Тексти: 1. Розмова. 2. Як треба читати.
   Заняття 2. Дієслово. Особові форми дієслова. Час. Прислівники. Змінювання дієслів у теперішньому часі. І, ІІ дієвідміни. Минулий час дієслів. Суфікс -в у дієсловах чоловічого роду. Конструкції: Зараз я в бібліотеці. Раніше він (вона, воно, вони) був (-ла, -ло, -ли) у бібліотеці. Складне речення зі сполучником що. Поняття про українську народну казку. КМ: - Ти вже купив квитки? - Ні, вранці куплю. Тексти: 1. Ми вчимося у Києві. 2. Лисичка та їжак.
   Заняття 3. Майбутній час дієслів. Складена та складна форми майбутнього часу. Конструкції: Я буду писати (писатиму). КМ: - Що ти робитимеш завтра? - Завтра я буду писати (писатиму). Українські народні пісні. "Підманула, підвела". Тексти: 1. Майбутні лінгвісти. 2. Макс буде вчитися.
   Заняття 4. Прикметник. Рід і число прикметників. Антоніми. Порядкові числівники, їх рід, закінчення (повторення). Конструкція: Це перший (-а, -е, -і) учень (учениця, завдання). КМ: - Котра зараз година? - Зараз дев'ята година. Тексти: 1. Я люблю моє місто. 2. Мій ранок.
   Заняття 5. Вид дієслів. Доконаний і недоконаний вид. Сполучення прислівників і різного виду дієслів. КМ: - Ти прочитав книгу? - На жаль, ні. Читав, але не прочитав. Тексти: 1. Робота і відпочинок. 2. Визначаємо час.
   Заняття 6. Дієслово. Відповідність часу і виду дієслів. Майбутній час дієслів доконаного виду. Змінювання дієслів їсти й пити. Складне речення зі сполучником коли. Конструкція: Коли я напишу листа, я буду відпочивати. КМ: - Вибачте, що Ви будете їсти? - Я їстиму борщ. - Прошу. Смачного! - Дякую. Тексти: 1. Оксана і Джон. 2. Петер і Мері обідають.
   Заняття 7. Іменник. Назви неживих предметів (назви неістот). Знахідний відмінок іменників, прикметників та займенників. КМ: - Що ти купив? - Книжку. - Яку книжку? - Цікаву українську книжку. Тексти: 1. Хто виконує домашню роботу? 2. Мій дід.
   Заняття 8. Знахідний відмінок. Закінчення особових та присвійних займенників. КМ: - Вибачте, хто це ? - Це мій друг. - Як його ім'я? - Ван Сінь. - Дякую. - Нема за що. Тексти: 1. Сергій пише вірші. 2. Фотограф Ігор.
   Заняття 9. Дієслова руху іти, їхати. Час і вид дієслів руху піти, поїхати. Односпрямований і різноспрямований рух. Дієслова ходити, їздити. Вживання прийменників в (у). Конструкція: Я ходив(-ла) у (в) музей. КМ: - Куди ти ідеш (їдеш)? - Я йду (їду) на концерт. Тексти: 1. Олег і Максим. 2. Сім'я Марченків.
   Заняття 10. Знахідний відмінок іменників (назв істот). Закінчення прикметників та присвійних займенників. Прийменникові і безприйменникові конструкції. Вживання прийменника про. Конструкції: Ми бачили мого давнього(-ю) друга (подругу). Він пише про Україну. Я думаю про тебе. КМ: - Про кого (що?) ти думаєш? - Я думаю про маму (про екзамени). Складносурядні речення. Тексти: 1. Про себе. 2. Мій день.
   Заняття 11. Родовий відмінок: конкретні предмети й абстрактні поняття. Конструкції: Це подруга брата. Це студенти університету. Складне речення зі сполучником як. КМ: - Чиє це фото? - Це фото брата (сестри, друзів). Тексти: 1. Зустріч. 2. Це святе слово - Батьківщина.
   Заняття 12. Родовий відмінок іменників і числівників. Конструкції: Тут є зошит. Тут немає зошита. Кількісні числівники, їх вимова, написання. КМ: - У кого є син? - У брата (в мене, у друзів). Тексти: 1. В університеті. 2. Продукти харчування.
   Заняття 13. Родовий відмінок порядкових числівників. Конструкція: Ми приїхали 20 вересня 2005 року. Родовий відмінок іменників - назв країн, міст, сіл. КМ: - Яке сьогодні число? - Третє березня. - Звідки він їде? - Коли Ви приїхали? - Десятого вересня. - Він їде з Китаю (з Пекіна). Тексти: 1. Київська Русь. 2. Мій день народження.
   Заняття 14. Місцевий відмінок іменників однини. Чергування звуків. Вживання дієслів лежати, стояти, висіти з іменниками. Складне речення зі сполучниками тому, тому що. КМ: - Де ти працюєш? - Я працюю на заводі. Тексти: 1. Студент Лі Хуа. 2. Україна.
   Заняття 15. Місцевий відмінок іменників (множина) та прикметників. Розвиток зв'язного мовлення: розповідь за поданим планом. Складне речення зі сполучником який. КМ: - Де Ви зараз живете? - У Києві. - Куди Ви поїдете завтра? - До Одеси. Тексти: 1. Викладач Чумаченко. 2. Київ.
   Заняття 16. Місцевий відмінок вказівних займенників. Закінчення іменників, прикметників та вказівних займенників у родовому, знахідному і місцевому відмінках. Пори року, місяці. Творення прислівників. Складне речення зі сполучниками коли, чому. КМ: - Де ти живеш? - У місті. - У якому місті? - Я живу в цьому великому місті. Тексти: 1. Тут живуть Кравченки. 2. Назви місяців.
   Заняття 17. Місцевий відмінок числівників. Визначення часу. Конструкції: Котра година? О котрій годині? Складне речення зі сполучником якби. КМ: - Котра година? - Чверть на другу. - О котрій годині ваша зустріч? - Наша зустріч о 9 годині. Тексти: 1. Український літак. 2. Екзамен.
   Заняття 18. Давальний відмінок іменників та займенників. Паралельні закінчення -ові, -у в іменниках чоловічого роду. Чергування приголосних звуків в іменниках жіночого роду. Складне речення зі сполучником щоб. Конструкції: Мені погано (холодно, важко; можна, треба). Кількісні числівники, їх вимова, написання (повторення). КМ: - Скільки тобі років? - Мені 18 років. Тексти: 1. Подарунки Олегові. 2. Зустріч сестри.
   Заняття 19. Давальний відмінок іменників множини. Родові закінчення прийменників та присвійних займенників. Конструкції: Я люблю своє місто. Мені подобається моє місто. Узагальнення і повторення вивченого про відмінки. КМ: - Що Вам подобається? - Мені подобається мій університет. Тексти: 1. Лист подрузі. 2. Осінь у Пекіні.
   Заняття 20. Орудний відмінок іменників однини. Вживання дієслів та прийменників з (із) з іменниками в орудному відмінку. Конструкції: працювати; бути; іти (ким, чим; з ким, з чим). Я хочу бути лікарем, тому що моя мама - лікар. Складне речення зі сполучником тому що (бо). КМ: - З ким гуляє батько? - Батько гуляє з сином. Тексти: 1. День народження Галини. 2. Ким бути?
   Заняття 21. Орудний відмінок іменників множини. Родові закінчення прикметників та присвійних займенників. Конструкція: Ким бути (стати)? КМ: - Ким ти будеш? - Я буду викладачем. - Ким ви будете? - Ми будемо викладачами. Поезія Т.Г. Шевченка. "ЗаповітДуми мої". Тексти: 1. Бути робітником. 2. Як я став письменником.
   Заняття 22, 23. Підсумкова самостійна робота до модуля ІІІ. Модульна контрольна робота 3 (І рік навчання)

Розділ 3. ОСНОВИ СЛОВОТВОРУ

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР


МОДУЛЬ ІV
   Заняття 1. Будова (склад) "состав" слова. Основа. Закінчення. Розвиток мовлення: складання оповідання за аналогією. Тексти: 1. Петрусь і подарунки. 2. Моя мрія.
   Заняття 2. Будова (склад) слова. Споріднені слова (слова однієї сім'ї). Корінь слова. Чергування звуків у корені слів. Тексти: 1. Робимо покупки. 2. Моя майбутня професія. "Пісня про Київ".
   Заняття 3. Префікс слова. Відповідність українських і російських префіксів. Розвиток мовлення: творчий переказ. Тексти: 1. Втратив день. 2. Я і мої батьки.
   Заняття 4. Суфікс слова. Значення українських суфіксів. Морфологічний розбір слів. Тексти: 1. У гастрономі. 2. Моя сім'я. 3. Дід Мороз.
   Заняття 5. Словотвір "словообразование". Поняття про значущі частини слова. Значущі частини і значення слова. Розвиток мовлення: докладний (детальний) переказ тексту. Діалог: Я захворів (-ла). Текст: Здоров'я.
   Заняття 6. Суфікси для творення назв людей в українській та російській мовах. Вживання суфіксів оцінки в народній творчості. Тексти: 1. Моя мама пахне хлібом. 2. Моє захоплення.
   Заняття 7. Суфікси для творення нових назв предметів, понять, явищ. Порівняння з російською мовою. Вживання слів ввічливості, синоніми (повторення). Тексти: 1. Забув. 2. Дніпро. "Їхав козак на війноньку".
   Заняття 8. Суфікси для творення назв ознак предметів. Відповідність українських і російських суфіксів. Творення прислівників. Текст: Пори року.
   Заняття 9. Суфікси для творення назв дій (російські відповідники). Поетична сторінка. Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка. Тексти: 1. У Каневі. 2. Великий Кобзар.
   Заняття 10. Суфікси для надання відтінків значенню слів. Суфікси здрібнілості і пестливості у народній творчості. Тексти: 1. Портрет матусі. 2. Зимонько-снігуронько. "Ой не світи, місяченьку".
   Заняття 11. Складні слова. Способи творення. Поєднувальні -о-, -е-. Абревіатури. Скорочені слова. Тексти: 1. Для чого кажуть "Спасибі". 2. Народження книги. Поетична сторінка. Ліна Костенко.
   Заняття 12, 13. Підсумкова самостійна робота до модуля ІV. Модульна контрольна робота 4 (І рік навчання).

Частина II ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ, СИНТАКСИСУ, СТИЛІСТИКИ


Розділ 4. ІМЕННІ ЧАСТИНИ МОВИ (ІМЕННИК, ПРИКМЕТНИК, ЧИСЛІВНИК, ЗАЙМЕННИК)

ІМЕННИК


МОДУЛЬ V
   Заняття 1. Самостійні та службові частини мови. Іменник. Живі і неживі предмети. Рід іменників. Поетична сторінка. І.Я. Франко "Присвята".
   Заняття 2. Визначення роду іменників: розбіжності в українській та російській мовах. Рід незмінюваних іменників.
   Заняття 3. Число іменників. Однина "единственное число". Множина "множественное число". Поетична сторінка. Поезія Т.Г. Шевченка.
   Заняття 4. Відмінювання іменників (відмінкові форми). Кличний відмінок. Відміни іменників.
   Заняття 5. Відмінкові закінчення іменників І відміни (однина). Чергування приголосних звуків у давальному та місцевому відмінках.
   Заняття 6. Орудний відмінок І відміни. Відмінювання іменників І відміни у множині.
   Заняття 7. Відмінкові закінчення іменників ІІ відміни середнього роду. Чергування приголосних звуків у місцевому відмінку однини.
   Заняття 8. Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду в однині. Поетична сторінка. І.Я. Франко (творчий шлях).
   Заняття 9. Родовий відмінок іменників ІІ відміни чоловічого роду (однина). Поетична сторінка. Поезія І.Я. Франка.
   Заняття 10. Давальний та місцевий відмінки іменників ІІ відміни чоловічого роду: паралельні закінчення -ові, -еві (-у); -єві (-ю); чергування звуків.
   Заняття 11. Відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду в множині. Особливості відмінкових закінчень.
   Заняття 12. Відмінювання іменників ІІІ відміни в однині. Особливості закінчень орудного відмінка. Поетична сторінка. Поезія М. Вороного.
   Заняття 13. Відмінювання іменників ІІІ відміни у множині. Відмінкові закінчення слова мати.
   Заняття 14. IV відміна іменників. Особливості відмінювання. Поетична сторінка. Життя і творчість Лесі Українки.
   Заняття 15, 16. Модульна контрольна робота 1 (ІІ рік навчання).

ПРИКМЕТНИК. ЗАЙМЕННИК


МОДУЛЬ VІ
   Заняття 17. Прикметник. Розряди прикметників за ознаками предмета. Творення присвійних прикметників.
   Заняття 18. Ступені порівняння якісних прикметників. Творення вищого ступеня порівняння, фонетичні зміни при творенні.
   Заняття 19. Найвищий ступінь порівняння прикметників. Творення найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників.
   Заняття 20. Відмінювання прикметників. Тверда і м'яка групи прикметників. Особливості відмінкових закінчень прикметників чоловічого роду в однині.
   Заняття 21. Прикметники середнього роду однини. Поетична сторінка. Життя і творчість О. Олеся.
   Заняття 22. Прикметники жіночого роду однини. Особливості відмінкових закінчень.
   Заняття 23. Відмінювання прикметників у множині. Називний відмінок. Поетична сторінка. Лірика В.М. Сосюри.
   Заняття 24. Числівник. Розряди числівників за значенням і за будовою. Відмінювання кількісних числівників 1-4.
   Заняття 25. Кількісні числівники 5-20, 30; 50-80; 200-900. Особливості відмінкових закінчень.
   Заняття 26. Відмінювання порядкових числівників. Особливості змінювання числівників, утворених від назв десятків.
   Заняття 27. Займенник. Розряди займенників за значенням. Відмінювання займенників (прикметникового і числівникового типів).
   Заняття 28. Відмінювання особових займенників. Зворотний займенник себе та його відмінювання.
   Заняття 29. Присвійні займенники мій, твій, свій, наш, ваш. Вказівний займенник той. Особливості відмінювання. Поетична сторінка. Життєвий і творчий шлях П.Г. Тичини.
   Заняття 30. Відмінювання займенників весь, цей. Питальний займенник чий, особливості відмінювання.
   Заняття 31, 32. Модульна контрольна робота 2 (ІІ рік навчання).

Розділ 5. ДІЄСЛОВО. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО


МОДУЛЬ VІІ
   Заняття 1. Дієслово та його основні форми. Види дієслова. Доконаний і недоконаний види дієслів.
   Заняття 2. Вид і дія: значення видів. Способи творення видів дієслова. Видові пари, чергування звуків при їх творенні. Поетична сторінка. Поезія Т.Г. Шевченка.
   Заняття 3. Неозначена форма дієслова: ознаки та функції. Безособова форма дієслова, особливості її вживання.
   Заняття 4. Особові форми дієслова. Дійсний, умовний та наказовий способи. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній). Поетична сторінка. Поезія Ліни Костенко.
   Заняття 5. Змінювання дієслів у теперішньому часі. І і ІІ дієвідміни. Чергування приголосних звуків у дієсловах теперішнього часу.
   Заняття 6. Минулий час. Змінювання дієслів за родами та числами. Суфікс -в у дієсловах чоловічого роду.
   Заняття 7. Майбутній час дієслів. Проста, складна і складена форми. Творення складеної форми дієслів. Поетична сторінка. Поезія В. Симоненка.
   Заняття 8. Майбутній час дієслів. Складна форма, її творення. Поетична сторінка. Інтимна лірика Ліни Костенко.
   Заняття 9. Наказовий спосіб дієслів, особливості і творення. Чергування звуків у дієсловах наказового способу. Поетична сторінка. Поезія Ліни Костенко.
   Заняття 10, 11. Модульна контрольна робота 3 (ІІ рік навчання)

МОДУЛЬ VІІІ
   Заняття 12. Дієслова руху (безпрефіксальні і префіксальні). Значення безпрефіксальних дієслів руху типу іти та ходити.
   Заняття 13. Дієслова руху, час. Вживання безпрефіксальних дієслів руху на позначення різного часу.
   Заняття 14. Префіксальні дієслова руху. Фонетичні зміни при творенні. Просторове значення префіксальних дієслів руху.
   Заняття 15. Дієприкметник. Активні і пасивні дієприкметники. Дієприкметниковий зворот (його вживання, передача на письмі). Поетична сторінка. Поезія В. Стуса.
   Заняття 16. Творення активних дієприкметників. Активні дієприкметники недоконаного і доконаного видів.
   Заняття 17. Пасивні дієприкметники. Творення пасивних дієприкметників, фонетичні зміни при творенні.
   Заняття 18. Закріплення вивченого про дієприкметник. Вправи з творення активних і пасивних дієприкметників.
   Заняття 19. Дієприслівник, його ознаки. Дієприслівниковий зворот, передача на письмі.
   Заняття 20. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного видів.
   Заняття 21. Прислівник. Творення відприкметникових та відіменникових прислівників. Прислівники, утворені від інших частин мови. Ступені порівняння прислівників. Поетична сторінка. Поезія О. Олеся і С. Дьогтяренка.
   Заняття 22. Службові частини мови: прийменник, сполучник, частка, вигук, звуконаслідувальні слова.
   Заняття 23, 24. Модульна контрольна робота 4 (ІІ рік навчання)

Розділ 6. СИНТАКСИС. СТИЛІСТИКА

ОСНОВИ СИНТАКСИСУ


МОДУЛЬ ІХ
   Заняття 1. Синтаксис. Спільне і відмінне в синтаксичній будові української і російської мов. Терміни синтаксису.
   Заняття 2. Словосполучення. Особливості побудови словосполучень української мови. Вживання прийменників.
   Заняття 3. Особливості у вживанні відмінків іменників з прийменниками у словосполученнях української мови.
   Заняття 4. Труднощі перекладу слів і словосполучень.
   Заняття 5. Особливості перекладу окремих слів та сталих словосполучень.
   Заняття 6. Речення. Прості двоскладні речення. Прості односкладні речення, їх види.
   Заняття 7. Складні речення. Види складних речень.
   Заняття 8. Види речень за метою висловлення. Розповідні, питальні, спонукальні, окличні речення.
   Заняття 9. Стверджувальні та заперечні речення. Особливості побудови речень в українській мові.
   Заняття 10. Члени речення. Головні та другорядні члени речення. Вираження підмета і присудка.
   Заняття 11. Складений іменний присудок. Особливості вираження складеного іменного присудка.
   Заняття 12. Складений дієслівний присудок, особливості його вираження. Другорядні члени речення. Додаток.
   Заняття 13. Означення. Узгоджені і неузгоджені означення. Обставини. Особливості вживання обставин.
   Заняття 14. Складносурядні речення. Особливості вживання сполучників.
   Заняття 15. Складнопідрядні речення, їх типи. Підрядні означальні та підрядні з'ясувальні речення, їх особливості.
   Заняття 16. Підрядні обставинні речення. Вживання сполучників при них.
   Заняття 17. Труднощі перекладу підрядних обставинних речень.
   Заняття 18, 19. Модульна контрольна робота 1 (ІІІ рік навчання)

ОСНОВИ СТИЛІСТИКИ. ДІЛОВІ ПАПЕРИ


МОДУЛЬ Х
   Заняття 20. Стилістика. Основні стилі літературної мови. Розмовний стиль української мови, його особливості.
   Заняття 21. Художній стиль. Особливості художнього стилю. Прикметникові, дієприкметникові та дієслівні форми художнього стилю.
   Заняття 22. Публіцистичний стиль. Характерні особливості публіцистичного стилю.
   Заняття 23. Діловий стиль. Види ділових паперів. Заява.
   Заняття 24. Інші види ділових паперів: автобіографія, доручення, розписка, пояснювальна записка.
   Заняття 25. Науковий стиль. Характерні особливості наукового стилю. Наукові підстилі.
   Заняття 26, 27. Модульна контрольна робота 2 (ІІІ рік навчання)

Зразки підсумкових самостійних робіт до модулів

Зразки модульних контрольних робіт

ЛітератураХімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. за спец. "Товарознавство і торговельне підприємництво" / О.Д. Іващенко, Ю.В. Нікозять, В.І. Дмитренко, М.А. Кудрик та інш. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі", а також на викладачів ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex