Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2011 року.





Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посіб. / КНУТШ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – Київ : Знання, 2011. – 640 с.

   


   У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсу­часніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Крім того, висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства. Такі розділи, як "Основи індустріальної організації", "Транспортно-логістичні системи світу", "Економіка та географія інформації", "Географія мобільного зв'язку світу", "Соціальні товари та соціальні проблеми у світовому господарстві", не мають аналогів у географічній та економічній літературі України. Теоретичний матеріал ілюструється численними та змістовними схемами, діаграмами, таблицями, картосхемами, підготовленими на основі новітніх статистичних даних. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання, рекомендована література.
   Для студентів географічних та економічних факультетів, а також студентів факультетів міжнародних відносин. Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми географії світового господарства та світової економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Гроші та кредит : підручник / За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с.

   


   У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому інформаційному суспільстві.
   Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД КУРСУ "ГРОШІ ТА КРЕДИТ"
   1.1. Що вивчає навчальна дисципліна "Гроші та кредит"
   1.2. Методологічні засади пізнання грошей та кредиту
   1.3. Структура і джерельна база навчальної дисципліни "Гроші та кредит"
   1.4. Роль і значення дисципліни "Гроші та кредит" для підготовки економістів нового покоління
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література

Розділ І. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

Тема 2. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
   2.1. Походження та сутність грошей
   2.2. Функції грошей
   2.3. Форми, види та властивості грошей
   2.4. Нумізматика і боністика
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ, ГРОШОВІ ПОТОКИ ТА ГРОШОВА МАСА
   3.1. Сутність грошового обігу, грошових потоків, розрахунків і платежів
   3.2. Структура та основні елементи грошового обігу
   3.3. Маса грошей, грошові агрегати та грошова база
   3.4. Швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 4. ГРОШОВИЙ РИНОК
   4.1. Сутність та ознаки грошового ринку
   4.2. Види грошового ринку та їх систематизація
   4.3. Інституційна модель грошового ринку
   4.4. Особливості та стадії розвитку сучасного грошового ринку
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 5. РИНОК ГРОШЕЙ ТА ВЗАЄМОДІЯ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ
   5.1. Сутність, структура та особливості ринку грошей
   5.2. Попит на гроші та його мотиви
   5.3. Пропозиція грошей та її чинники
   5.4. Рівновага на ринку грошей
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 6. ГРОШОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
   6.1. Сутність та структура грошової системи
   6.2. Типи та види грошових систем
   6.3. Металева грошова система та її різновиди
   6.4. Паперово-кредитна грошова система
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 7. ГРОШОВА РЕФОРМА ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТИ
   7.1. Сутність та необхідність здійснення грошових реформ
   7.2. Види грошових реформ та їх характеристика
   7.3. Методи та інструменти здійснення грошових реформ
   7.4. Світовий досвід успішного реформування грошових систем
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 8. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ГРОШЕЙ (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД)
   8.1. Металістична теорія грошей
   8.2. Номіналістична теорія грошей
   8.3. Кількісна теорія грошей та її варіанти
   8.4. Сучасний синтез теорії грошей. Внесок видатних вітчизняних учених у розвиток теорії грошей
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література

Розділ ІІ. ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

Тема 9. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ
   9.1. Умови та чинники необхідності появи кредиту
   9.2. Сутність, ознаки та особливості кредиту
   9.3. Принципи кредитування та форми забезпечення кредиту
   9.4. Функції кредиту
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 10. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ
   10.1. Товарна і грошова форми кредиту
   10.2. Характеристика основних видів кредиту
   10.3. Позичковий процент та його динаміка
   10.4. Роль кредиту в розвитку національної економіки
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 11. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
   11.1. Сутність та основні ланки кредитної системи
   11.2. Основи організації та функції банківської системи
   11.3. Парабанківська система та її елементи
   11.4. Стабільність та ефективність кредитної системи
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 12. ЦІННІ ПАПЕРИ І КРЕДИТИ
   12.1. Сутність та види цінних паперів
   12.2. Вексельний обіг і вексельний кредит
   12.3. Облігаційні кредити: сутність та механізми
   12.4. Ощадні (депозитні) сертифікати на грошово- кредитному ринку
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 13. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТА (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД)
   13.1. Натуралістична теорія кредиту
   13.2. Капіталотворча теорія кредиту
   13.3. Теорії позичкового процента та його функції
   13.4. Сучасні підходи до розуміння кредиту. Внесок вітчизняних учених у розвиток теорії кредиту
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література

Розділ ІІІ. ГРОШІ ТА КРЕДИТ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Тема 14. ГРОШІ ТА ВАЛЮТА
   14.1. Сутність та елементи валютної системи
   14.2. Види валютних систем та їхня характеристика
   14.3. Валютний курс і його роль в економіці
   14.4. Валютні ризики і методи управління ними
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 15. ЄВРО: КОЛЕКТИВНА І СВІТОВА ВАЛЮТА
   15.1. Сутність та причини виникнення євро
   15.2. Єврозона та її учасники
   15.3. Роль та значення євро в економіці України
   15.4. Перспективи розвитку євро як колективної і світової валюти
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 16. ДОЛАРИЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
   16.1. Роль та значення долара у світовій економіці
   16.2. Тінізація і детінізація грошового обігу
   16.3. Масштаби і форми доларизації національної економіки
   16.4. Методи зниження рівня доларизації грошового обігу
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 17. МІЖНАРОДНІ ГРОШОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ЇХ СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ
   17.1. Міжнародний валютний фонд
   17.2. Світовий банк
   17.3. Європейський банк реконструкції та розвитку. Банк міжнародних розрахунків
   17.4. Європейський центральний банк
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література
Тема 18. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
   18.1. Особливості використання грошей у майбутньому
   18.2. Основні проблеми кредитування трансформаційної економіки
   18.3. Перспективи і проблеми розвитку кредитно- банківських установ
   18.4. Минуле, теперішнє і майбутнє центральних банків
   Основні терміни і поняття
   Запитання для самоконтролю
   Тести
   Література

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК



Історія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с.

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с.

   


   У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
   Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Основи політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл.+CD. – Бібліогр. : с. 230-241.

   


   У навчальному посібнику стисло викладено теми лекційних, семінар­ських, самостійних та індивідуальних занять, до кожної з них додано словничок понять і термінів, перелік дискусійних питань для роздумів і міркувань, теми для написання наукових повідомлень і рефератів, тесто­ві завдання, схеми, таблиці, кросворди, афоризми. У кінці кніги вміщено лаконічник (стислий виклад поглядів політичних мислителів і діячів світу й України) та короткий словник політичних термінів та політичних понять. Автор пропонує переглянути та переосмислити усталені догми, звертає увагу студента на внутрішню сув'язь проблем, які розглядає політологія, їх взаємозв'язок з окремими суміжними науками, спонукає його до самостійного мислення і формування власної політичної, громадської та державницької позиції. Логічним й органічним продовженням основної частини посібника є CD-додаток.
   Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією та політикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Основи психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр. : с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття).

   


   У підручнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки".

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття).

   


   Соціологія релігії як наукова галузь представлена через визначення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що досліджує цю галузь соціологічних знань. Уточнюється визначення соціології релігії як науки і навчальної дисципліни, яке подано у вітчизняних та зарубіжних джерелах з релігієзнавства та соціології. Автори спозиціонували соціологію релігії як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен релігії в сукупності його проявів: релігійної діяльності і поведінки, релігійних груп і організацій, соціальних систем і соціальних процесів.
   Для студентів фаху "соціологія", "релігієзнавство", соціологів та соціальних працівників і для тих, хто працює в галузі соціології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Співаки України : енциклопедичне видання / І. Лисенко. – Київ : Знання, 2011. – 629 с.

   


   Пропоноване видання - перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло близько 1500 статей - творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів. Абсолютна більшість творчих біографій подається з фотографіями співаків.
   Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної культури, широкого кола читачів. Книга прекрасно видана (на крейдяному папері, у тисненій золотом палітурці) і може бути чудовим подарунком будь-якій людині, не байдужій до української культури.



Сучасні різновиди туризму : навч. посібник / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандар. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр. : с. 629-631.

   


   У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України.
   Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. за спец. "Товарознавство і торговельне підприємництво" / О.Д. Іващенко, Ю.В. Нікозять, В.І. Дмитренко, М.А. Кудрик та інш. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі", а також на викладачів ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ



Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex