Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

нових видань, подарованих Видавництвом "Знання" у липні 2011 року.

Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посіб. / КНУТШ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова. – Київ : Знання, 2011. – 640 с.

   


   У посібнику вперше в Україні на системній основі наведено найсу­часніші теоретичні, методичні та практичні відомості з географії світового господарства. Крім того, висвітлено сучасні ринкові механізми, економічні особливості та проблеми основних галузей світового господарства. Такі розділи, як "Основи індустріальної організації", "Транспортно-логістичні системи світу", "Економіка та географія інформації", "Географія мобільного зв'язку світу", "Соціальні товари та соціальні проблеми у світовому господарстві", не мають аналогів у географічній та економічній літературі України. Теоретичний матеріал ілюструється численними та змістовними схемами, діаграмами, таблицями, картосхемами, підготовленими на основі новітніх статистичних даних. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання, рекомендована література.
   Для студентів географічних та економічних факультетів, а також студентів факультетів міжнародних відносин. Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми географії світового господарства та світової економіки.

СТИСЛИЙ ЗМІСТГроші та кредит : підручник / За ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с.

   


   У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалізованому інформаційному суспільстві.
   Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

СТИСЛИЙ ЗМІСТІсторія української культури : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 3-те вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 271 с.

   


   Розглядаються історія і теорія становлення та розвитку української культури в контексті еволюції світової цивілізації. Основна увага приділяється висвітленню малодосліджених проблем ХІХ-ХХ століть: українізації як культурологічному феномену, історії формування вітчизняної інтелігенції, процесу ідеологізації духовного життя в Україні в роки радянської влади. Аналізуються та узагальнюються сучасні тенденції розвитку культури України. Навчальний посібник значною мірою створено на основі архівних матеріалів, досі не введених у науковий обіг. Видання підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.
   Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, науковців, усіх, кого цікавлять проблеми історії та теорії культури.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с.

   


   У навчальному посібнику в лаконічній та доступній формі викладено основи економічної теорії. Теоретичний матеріал проілюстровано графіками, таблицями та числовими прикладами. З метою кращого засвоєння матеріалу посібника в кінці кожного розділу наводиться словник основних термінів та понять.
   Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями економічної теорії.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл.+CD. – Бібліогр. : с. 230-241.

   


   У навчальному посібнику стисло викладено теми лекційних, семінар­ських, самостійних та індивідуальних занять, до кожної з них додано словничок понять і термінів, перелік дискусійних питань для роздумів і міркувань, теми для написання наукових повідомлень і рефератів, тесто­ві завдання, схеми, таблиці, кросворди, афоризми. У кінці кніги вміщено лаконічник (стислий виклад поглядів політичних мислителів і діячів світу й України) та короткий словник політичних термінів та політичних понять. Автор пропонує переглянути та переосмислити усталені догми, звертає увагу студента на внутрішню сув'язь проблем, які розглядає політологія, їх взаємозв'язок з окремими суміжними науками, спонукає його до самостійного мислення і формування власної політичної, громадської та державницької позиції. Логічним й органічним продовженням основної частини посібника є CD-додаток.
   Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією та політикою.

СТИСЛИЙ ЗМІСТОснови психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр. : с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття).

   


   У підручнику з позицій наукового підходу узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів.
   Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як навчальні предмети в межах єдиного курсу "Основи психології та педагогіки".

СТИСЛИЙ ЗМІСТСоціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття).

   


   Соціологія релігії як наукова галузь представлена через визначення та уточнення змісту основних сутнісних ознак і характеристик, понятійно-категоріального апарату, що досліджує цю галузь соціологічних знань. Уточнюється визначення соціології релігії як науки і навчальної дисципліни, яке подано у вітчизняних та зарубіжних джерелах з релігієзнавства та соціології. Автори спозиціонували соціологію релігії як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен релігії в сукупності його проявів: релігійної діяльності і поведінки, релігійних груп і організацій, соціальних систем і соціальних процесів.
   Для студентів фаху "соціологія", "релігієзнавство", соціологів та соціальних працівників і для тих, хто працює в галузі соціології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТСпіваки України : енциклопедичне видання / І. Лисенко. – Київ : Знання, 2011. – 629 с.

   


   Пропоноване видання - перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури. Прізвища та псевдоніми співаків подано в єдиному алфавітному порядку. До видання увійшло близько 1500 статей - творчих біографій співаків, через які висвітлюється історія вокального мистецтва в Україні від часів Київської Русі до наших днів. Абсолютна більшість творчих біографій подається з фотографіями співаків.
   Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, дослідників українського вокального мистецтва, всіх шанувальників вітчизняної музичної культури, широкого кола читачів. Книга прекрасно видана (на крейдяному папері, у тисненій золотом палітурці) і може бути чудовим подарунком будь-якій людині, не байдужій до української культури.Сучасні різновиди туризму : навч. посібник / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандар. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Автори посібника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп і організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Посібник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.
   Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

СТИСЛИЙ ЗМІСТУкраїнська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навчальний посібник / В.В. Чумак, О.Г. Чумак. – Київ : Знання, 2011. – 632 с. – Бібліогр. : с. 629-631.

   


   У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України.
   Для студентів-іноземців, що опанували елементарно-базовий рівень російської мови, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів та викладачів української мови як іноземної, а також тих, хто прагне вивчити українську мову самостійно.

СТИСЛИЙ ЗМІСТХімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. за спец. "Товарознавство і торговельне підприємництво" / О.Д. Іващенко, Ю.В. Нікозять, В.І. Дмитренко, М.А. Кудрик та інш. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

   


   Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, використанням ілюстрацій, довідкових матеріалів. До кожного модуля додаються запитання для контролю засвоєних знань. Наведений теоретичний матеріал допоможе студентам сформувати необхідні навички дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей дисперсних систем, високомолекулярних сполук, товарів, проведення експертизи та контролю якості продуктів.
   Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями "Товарознавство і торговельне підприємництво", "Товарознавство та експертиза в митній справі", а також на викладачів ВНЗ.

СТИСЛИЙ ЗМІСТ (згорнути)

Передмова

ЧАСТИНА І. ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ


Модуль 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
   Тема 1. Основні поняття хімії
   Тема 2. Основні закони хімії
   Тема 3. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
      3.1. Будова атома
      3.2. Будова електронних оболонок атомів
      3.3. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва
   Тема 4. Хімічний зв'язок
   Тема 5. Класи неорганічних сполук
      5.1. Оксиди
      5.2. Основи
      5.3. Кислоти
      5.4. Солі
   Тема 6. Комплексні (координаційні) сполуки і їх роль в аналітичній хімії
   Тема 7. Теорія електролітичної дисоціації
   Тема 8. Окисно-відновні процеси в аналітичній хімії
   Тема 9. Розчини. Розчинність. Концентрація розчинів
   Контрольні запитання і завдання

Модуль 2. ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ
   Тема 10. Основні поняття якісного аналізу
      10.1. Суть і завдання аналітичної хімії
      10.2. Теоретичні основи якісного аналізу
      10.3. Значення аналітичної хімії і хімічного контролю в товарознавчій практиці
      10.4. Класифікація йонів
   Тема 11. Властивості та якісні реакції s-елементів головних підгруп І, ІІ груп періодичної системи
   Тема 12. Властивості та якісні реакції неперехідних р-металів ІІІ, ІV груп
   Тема 13. Властивості та якісні реакції перехідних d-металів
   Тема 14. Властивості та якісні реакції р-елементів неметалів, що входять до складу аніонів першої - третьої груп
      14.1. Якісний аналіз аніонів першої аналітичної групи
      14.2. Галогени. Якісний аналіз другої аналітичної групи аніонів
      14.3. Нітроген. Якісний аналіз третьої аналітичної групи аніонів
   Контрольні запитання і завдання
   

Модуль 3. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ
   Тема 15. Метод гравіметричного аналізу
      15.1. Завдання і методи кількісного аналізу
      15.2. Загальна характеристика методу гравіметричного аналізу
      15.3. Основні реакції гравіметричного аналізу
      15.4. Операції гравіметричного аналізу та його практичне значення
      15.5. Основні вимоги до осадів
   Тема 16. Титриметричний аналіз. Метод нейтралізації
      16.1. Загальна характеристика та особливості методу титриметричного аналізу
      16.2. Метод кислотно-основного титрування (нейтралізації)
      16.3. Індикатори методу нейтралізації
      16.4. Криві титрування
      16.5. Робочі розчини методу нейтралізації
   Тема 17. Методи оксидиметрії (окиснення-відновлення)
       17.1. Загальна характеристика методів та їх класифікація
      17.2. Окисно-відновний потенціал і напрямок реакції
      17.3. Індикатори методів окиснення-відновлення
      17.4. Перманганатометрія
      17.5. Йодометрія
   Тема 18. Методи осадження
      18.1. Загальна характеристика методів осадження та їх теоретичні основи
      18.2. Класифікація методів осадження
   Тема 19. Метод комплексонометрії
      19.1. Загальна характеристика комплексонометрії
      19.2. Методи титрування у комплексонометрії
      19.3. Метал-індикатори комплексонометричного титрування
   Контрольні запитання і завдання

ЧАСТИНА ІІ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ


Модуль 1. ВУГЛЕВОДНІ
   Тема 1. Вступ до органічної хімії
   Тема 2. Алкани (насичені вуглеводні, парафіни)
   Тема 3. Алкени (етиленові вуглеводні, олефіни)
   Тема 4. Алкіни (ацетиленові вуглеводні)
   Тема 5. Алкадієни (дієнові вуглеводні)
   Тема 6. Циклоалкани
   Тема 7. Арени (ароматичні вуглеводні)
      7.1. Ароматичні вуглеводні з одним бензеновим ядром
      7.2. Багатоядерні ароматичні вуглеводні
   Контрольні запитання і завдання

Модуль 2. ОКСИГЕНВМІСНІ СПОЛУКИ
   Тема 8. Спирти
      8.1. Алканоли (насичені одноатомні спирти)
      8.2. Діоли (гліколі, двохатомні спирти)
      8.3. Тріоли (трьохатомні спирти, або гліцерини)
      8.4. Ненасичені одноатомні спирти
      8.5. Ароматичні спирти
   Тема 9. Феноли. Нафтоли
      9.1. Одноатомні феноли
      9.2. Двохатомні феноли
      9.3. Трьохатомні феноли
   Тема 10. Альдегіди і кетони (оксосполуки)
      10.1. Насичені альдегіди і кетони жирного ряду
      10.2. Ненасичені альдегіди і кетони
      10.3. Ароматичні альдегіди і кетони
   Тема 11. Карбонові кислоти та їх похідні
      11.1. Одноосновні насичені карбонові кислоти
      11.2. Одноосновні ненасичені карбонові кислоти
      11.3. Насичені дикарбонові кислоти
      11.4. Ненасичені дикарбонові кислоти
      11.5. Ароматичні кислоти
      11.6. Ароматичні оксикислоти (фенолокислоти)
   Тема 12. Жири
   Контрольні запитання і завдання

Модуль 3. АЛІФАТИЧНІ СПОЛУКИ ЗІ ЗМІШАНИМИ ФУНКЦІЯМИ. АМІНИ. ГЕТЕРОЦИКЛИ
   Тема 13. Оксикарбонові кислоти та оптична ізомерія
   Тема 14. Вуглеводи
      14.1. Моносахариди (монози)
      14.2. Дисахариди (біози)
      14.3. Полісахариди (поліози)
   Тема 15. Азотовмісні сполуки
   Тема 16. Амінокислоти
   Тема 17. Білки
   Тема 18. Гетероцикли
      18.1. П'ятиланкові гетероцикли з одним гетеро- атомом
      18.2. Шестиланкові гетероциклічні сполуки
   Контрольні запитання і завдання

ЧАСТИНА ІІІ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ. ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ


Модуль 1. ПРЕДМЕТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
   Тема 1. Будова молекул, методи їх дослідження. Рефрактометрія
      1.1. Будова речовини
      1.2. Дипольний момент, поляризація
      1.3. Теоретичні основи рефрактометричного методу аналізу
      1.4. Визначення концентрації речовин рефрактометричним методом аналізу
      1.5. Апаратура та методика рефрактометричних вимірювань
      1.6. Практичне застосування рефрактометричного методу аналізу
   Тема 2. Хімічна кінетика і каталіз. Поляриметрія
      2.1. Швидкість хімічної реакції та її залежність від різних факторів
      2.2. Класифікація реакцій за молекулярністю та порядком
      2.3. Оборотність хімічних реакцій. Константа хімічної рівноваги
      2.4. Каталітичні реакції
      2.5. Теоретичні основи поляриметричного методу аналізу
      2.6. Аналіз розчинів оптично активних речовин
      2.7. Апаратура, методика поляриметричних вимірювань та практичне застосування методу
   Тема 3. Розчини. Фотометричні методи аналізу
      3.1. Загальна характеристика розведених розчинів. Закон Генрі і Рауля, наслідки цього закону, закон Вант-Гоффа
      3.2. Осмотичний тиск розведених розчинів
   Тема 4. Фотометричний метод аналізу
      4.1. Класифікація фотометричних методів аналізу
      4.2. Теоретичні основи фотометричних методів аналізу
      4.3. Методи визначення концентрації речовин
      4.4. Апаратура фотометричних методів аналізу
      4.5. Практичне використання фотометричного аналізу
   Тема 5. Люмінесцентний аналіз
      5.1. Теоретичні основи люмінесцентного аналізу
      5.2. Якісний і кількісний люмінесцентний аналіз
      5.3. Апаратура і практичне застосування люмінесцентного аналізу
   Тема 6. Розподілення речовин між двома незмішуваними рідинами. Екстракція
      6.1. Розподілення третього компонента у двошаровій рідкій системі
      6.2. Закон розподілення і його практичне значення для процесу екстракції
      6.3. Основні величини, які характеризують процес екстракції
      6.4. Вплив різних чинників на повноту і швидкість екстракції
      6.5. Апаратура і практичне застосування екстракції
   Тема 7. Електрохімія та електрометричні методи аналізу
      7.1. Електрохімія
      7.2. Кондуктометрія. Теоретичні основи кондукто- метричного методу аналізу
      7.3. Потенціометричний метод аналізу. Електродні процеси, виникнення потенціалів на межі метал - розчин
   Контрольні запитання і завдання

Модуль 2. ПРЕДМЕТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА ТА АДСОРБЦІЯ
   Тема 8. Предмет колоїдної хімії. Поверхневі явища та адсорбція на поверхні поділу рідина - газ
      8.1. Питома поверхня дисперсних систем та поверхневі явища
      8.2. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг
      8.3. Методи визначення поверхневого натягу
      8.4. Адсорбція на межі поділу рідина - газ, поверхнево-активні речовини
      8.5. Види та теорії адсорбційних явищ
   Тема 9. Адсорбція на твердій поверхні
      9.1. Особливості адсорбції на поверхні твердого тіла. Залежність адсорбції від концентрації
      9.2. Залежність адсорбції від властивостей твердої поверхні та природи розчинника
      9.3. Адсорбція йонів з розчинів твердими адсорбентами, її вибірковість
      9.4. Йонообмінна адсорбція
      9.5. Практичне застосування процесу адсорбції
   Тема 10. Хроматографія
      10.1. Адсорбційна хроматографія
      10.2. Розподільна хроматографія
      10.3. Осадкова хроматографія
      10.4. Йонообмінна хроматографія
      10.5. Практичне застосування хроматографічного методу аналізу
   Тема 11. Загальна характеристика дисперсних систем. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем
      11.1. Загальна характеристика та класифікація дисперсних систем
      11.2. Порівняльна характеристика молекулярно-кінетичних властивостей різних систем
      11.3. Оптичні властивості дисперсних систем
      11.4. Загальна характеристика нефелометрії та турбідиметрії. Практичне застосування методів
   Тема 12. Електричні властивості колоїдів. Електрокінетичні явища в колоїдних системах
      12.1. Загальна характеристика електрокінетичних явищ
      12.2. Сучасна теорія будови подвійного електричного шару
      12.3. Загальний та електрокінетичний потенціали
      12.4. Електрофорез, електроосмос, їх практичне застосування
      12.5. Будова колоїдних частинок
   Контрольні запитання і завдання

Модуль 3. КОЛОЇДНІ РОЗЧИНИ. РОЗЧИНИ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК. МІКРОГЕТЕРОГЕННІ СИСТЕМИ. ГЕЛІ ТА ДРАГЛІ
   Тема 13. Отримання та очищення колоїдних розчинів
      13.1. Дисперсійні методи
      13.2. Конденсаційні методи
      13.3. Очищення колоїдних систем
   Тема 14. Стійкість і коагуляція колоїдних систем
      14.1. Кінетична та агрегативна стійкість колоїдів
      14.2. Правила електролітної коагуляції
      14.3. Коагуляція сумішшю електролітів
      14.4. Взаємна коагуляція
      14.5. Механізм електролітної коагуляції
      14.6. Кінетика коагуляції
      14.7. Захист колоїдних систем від коагуляції
   Тема 15. Високомолекулярні сполуки
      15.1. Класифікація високомолекулярних сполук
      15.2. Механічні властивості високомолекулярних сполук
      15.3. Агрегатний та фізичний стан полімерів
      15.4. Релаксаційні процеси в полімерах
      15.5. Взаємодія високомолекулярних сполук із розчинниками
      15.6. В'язкість розчинів високомолекулярних сполук
      15.7. Розчини високомолекулярних електролітів
      15.8. Вплив електролітів на властивості розчинів високомолекулярних сполук
   Тема 16. Мікрогетерогенні системи, піни, аерозолі, напівколоїди
      16.1. Мікрогетерогенні системи
      16.2. Порошки
      16.3. Суспензії
      16.4. Емульсії
      16.5. Піни
      16.6. Аерозолі
      16.7. Напівколоїди
   Тема 17. Гелі та драглі
      17.1. Загальна характеристика та класифікація драглів
      17.2. Методи отримання драглів
      17.3. Властивості драглів
      17.4. Синерезис драглів
      17.5. Зв'язана вода у драглях і гелях, її особливості
   Контрольні запитання і завдання

Рекомендована література

Додатки

Предметний покажчикЦей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex