Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Васильев С.В. Гражданский процесс [Книга] : курс лекций / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2010. – 682, [1] с. – Библиогр. в конце лекц. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-456-045-7
127.
Васильев С.В. Гражданское судопроизводство постсоветских государств [Книга] : сравнительный анализ / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2011. – 383, [1] с. : табл. – Посвящ. 45-летию каф. гражд. процесса Нац. ун-та "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого". – ISBN 978-966-456-056-3
128.
Долгоновська Л.Г. Громадські об"єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
129.
Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку [Книга] : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
130.
Малаков Д. Два береги Збруча [Книга] : [путівник] / [Дмитро Малаков, Оолена Крушинська, Юрій Козоріз ; упоряд.О. Крушинська]. – Київ : Грані-Т, 2008. – 101, [3] с. : іл. – На обкл.: 2 береги Збруча. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-465-108-7
131.
Малаков Д. Двадцять дев"ять зупинок від Хмільника до Хмельницького [Книга] : [путівник] / [Дмитро Малаков ]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 111, [2] с. : іл., мапи. – На обкл.: 29 зупинок від Хмільника до Хмельницького. - Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-465-249-7
132.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно [Книга] : наук.-практ. коментар Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", законодавство, метод. матеріали / [Кузнєцова Н.С. та ін. ; уклад.: Єфіменко Л.В. та ін.] за заг. ред. О.В. Лавриновича ; Держ. реєстрац. служба України. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 467, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл.: 20 років ЮІ. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-551-7
133.
Васильєв С.В. Джерела цивільного процесуального права України [Книга] : традиції й інновації : монографія / С.В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Еспада, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 379-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-070-9
134.
Джерело Сер. 1. Природничі науки [Журнал] = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
135.
Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
136.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
137.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
138.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
139.
Ключникова А.І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ключникова Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
140.
Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів [Книга] : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
141.
Літовка Т.О. Ділова англійська мова [Книга] = Job hunting : навч. посібник / Т.О. Літовка, І.І. Озарко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 131, [1] с. – Текст англ., укр. – Бібліогр.: c. 132. – ISBN 978-966-694-178-0
142.
Дмитро Малаков [Книга] : бібліогр. покажч. / Київ. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України ; Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, Л.Є. Герасименко ; відп. ред. Г.П. Савченко]. – Київ : Кий, 2012. – 144, [2] с., [1] арк. портр. – Алф. покажч.: с. 108-136. - Імен. покажч.: с. 137-144. – (Краєзнавці Київщини). – ISBN 978-966-8825-78-1
На єкз. № 1675632, с. 3 дарчий надп.: Вельмишановному Володимиру Анатоліївичу Бугрову - автогр. 9.4.2013
143.
Дні науки філософського факультету - 2011 [Книга] : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
144.
Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
145.
Лушников А.М. Договоры в сфере семьи, труда и социального обеспечения [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов. обучающихся по направлению и спец. "Юриспруденция" / А.М. Лушников, М.В. Лушникова, Н.Н. Трусина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2010. – 429, [3]с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-392-01273-2
146.
Апанасенко К.І. Дозвільна система у сфері господарської діяльності [Книга] : наук.-практ. коментар Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" : законодавство : судова практика : [наук.-практ. посібник] / К.І. Апанасенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 311, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-529-6
147.
Іванюта С.П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків [Книга] : монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-305 та в кінці розд. – ISBN 978-966-554-182-0
148.
Екологічне право України. Особлива частина [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Шуміло О.М. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 431, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 394-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0404-3
149.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2002-
150.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,