Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
152.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6472-4
153.
Забіяка І.М. Епістолярна спадщина Василя Горленка [Книга] : монографія / Іван Забіяка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Редакція журналу "Дім, сад, город", 2013. – 399, [1] с. – (Бібліотека альманаху "Вітряк" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2471-31-1
154.
Казьмирчук М.Г. Етнополітика [Книга] : підручник з курсу "Етнополітика" для студ. іст. ф-ту 1 курсу ОКР "Магістр" / М.Г. Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 360, [1] с. – Бібліогр.: с. 347-360. – ISBN 978-966-8126-88-8
155.
Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
156.
Байєр О.О. Життєві кризи особистості [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Байєр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. – 243, [1] с. : іл. табл. – Предм. покажч.: с. 240-243. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-551-382-7
157.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Российская акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
158.
Національна Журнал Національної академії медичних наук України [Журнал] : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
159.
Національна Журнал Національної академії медичних наук України [Журнал] : науковий журнал Президії НАМН України / Президія НАМН України. – Київ : НАМН України, 1995-
160.
Журнал физической химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
161.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журналістів України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
162.
Колісник Ю.В. Журнальна періодика УРСР (1950-1980 рр.) у формуванні суспільної свідомості [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
163.
Законотворчість : Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу [Книга] / [Базілевич Д.С. та ін.] ; Програма сприяння Парламенту II. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-16-1
164.
Шиянова І.М. Засоби відтворення функціональної перспективи речення в іспансько-українському перекладі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шиянова Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
165.
Бірюков Д.С. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [Бірюков Д.С., Кондратов С.І.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 92, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-183-7
166.
Венедіктова І.В. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Венедіктова Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
167.
Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві [Книга] : рекомендації президії, інформац. листи, оглядові листи / Вищ. госп. суд України ; за заг. ред. В.С. Москаленка. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 383, [1] с. : табл. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-338-4
У збірнику наводиться практика Вищого господарського суду України (рекомендації президії, інформаційні листи, оглядові листи) з питаннь вирішення спорів, пов"язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність
168.
Ковальський Д.В. Земельно-процесуальні правовідносини [Книга] : монографія / Д.В. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 174, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 978-966-667-379-7
169.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
170.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
171.
Знание - сила [Журнал] : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
172.
Золоте перо. Людмила Мех [Книга] / [авт.-упоряд., ред. Шевченко С.В.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 295, [1] с., [25] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-27-8
173.
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка [Журнал]. – Москва : Наука
  Т. 72, № 1. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
174.
Аршба О.И. Иммиграция, интеграция, натурализация [Книга] : опыт западноевроп. стран / О.И. Аршба ; [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте Рос. Федерации]. – Москва : Дело ; Изд-во Ин-та Гайдара, 2012. – 318, [2 ] с. – Библиогр.: с. 301-319 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93255-358-9
175.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,