Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1076.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISSN 1609-0446
1077.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1078.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1079.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
1080.
Лисенко О.М. Таблиці з граматики французької мови та вправи до них [Книга] : [посібник] / Лисенко О.М., Зязюн Л.І., Фаль О.С. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 280 с. : табл. – Текст: фр. та укр. – ISBN 978-966-1516-80-8
1081.
Славинський М.Б. Тайнопис миті [Книга] : поезії / Микола Савинський ; [відп. ред. А. Жикол]. – Київ : Толока, 2012. – 151, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-7252-72-8
З незмінною повагою. Підпис, 3.04.14, 067-442-08-25
1082.
Тарас Шевченко і національна ідея [Книга] : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – 300, [1] с. : іл., табл., портр. – До 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2710-51-9
1083.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им.Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
1084.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
1085.
Теоретические основы информационно-измерительных систем [Книга] = Theoretical basics of information-measurement systems : учебник / [Бабак В.П. и др.] ; под ред. В.П. Бабака. – Киев : [б. и.], 2014. – 832 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 823-829. – Библиогр.: с. 830-831. – ISBN 978-617-7031-26-9
1086.
Теоретичні проблеми етнології [Брошура] : навч.-метод. комплекс для студ. іст. ф-ту, галузь знань 0203 Гуманіт. науки, напрям підготов. 6.020302 "Історія" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства ; [уклад.] Н.О. Громова. – Київ : Компринт, 2014. – 36 с. : табл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 34-36
1087.
Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1088.
Максименко С.Д. Теория разума [Книга] : науч.-попул. издание / С.Д. Максименко, О.В. Андриенко. – Киев : 3 Медиа, 2010. – 509, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-96254-8-9
У прим. №1689558 напис:
Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру пам"ять. Підпис.
1089.
Булах П.Е. Теория устойчивости в интродукции растений [Книга] / П.Е. Булах, Н.И. Шумик ; [отв. ред. С.И. Кузнецов] ; Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко. – Киев : Наукова думка, 2013. – 149, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 134-150. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1305-6
1090.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ. – ISSN 1992-7908
1091.
Левицький А.Е. Теорія міжкультурної комунікації: працюємо самостійно [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.Е. Левицький, Н.Д. Борисенко, І.І. Савчук. – Київ : Логос, 2011. – 127, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 120-127. – ISBN 978-966-171-426-6
1092.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2001-. – ISSN 1993-0917
1093.
Орнат Я.О. Терпкий полин пам"яті [Книга] / Ярослав Орнат. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 186, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналіста). – ISBN 978-966-398-080-5
1094.
Токарева В.С. Террор любовью [Книга] : [повесть и рассказы] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2012. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-17-073859-5
1095.
Технології соціально-педагогічної діяльності [Книга] : навч. посібник для студ. напряму підгот. "Соціальна педагогіка" / [Заверико Н.В. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 263-266 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-599-463-3
1096.
Рудько Г.І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс [Книга] = Давление на биосферу: реанимация или путь на Марс = Pressure on the biosphere: reanimation or the way to Mars : монографія / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. – 335, [1] с. : іл., фот., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ, висновок парал. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-399-592-2
1097.
Торгівля на Україні, XIV- середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина [Книга]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 404, [3] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 353-388. – Бібліогр.: с. 390-405 та в підрядк. прим. – (Актові джерела). – ISBN 5-12-001238-8
1098.
Трагические контексты отечественной культуры XX века и современность (к 95-летию начала Гражданской войны) [Книга] : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 26 ноября 2013 г., (г. Симферополь) / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского, Каф. рус. языка, Каф. философии и социальных наук, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, Филос. фак. ; [науч. ред. А.П. Цветков]. – Симферополь : Дом Писателей им. Домбровского, 2014. – 187, [1] с. : ил., фот. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2625-06-6
1099.
Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1100.
"Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex