Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Шевченко Г.М. Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шевченко Георгій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1052.
Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014
1053.
"Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру" [Книга] : зб. матеріалів третіх Покровських міжнар. місіонер.-просвітницьких читань : Київ, 26-28 жовт. 2010 р. / Місіонер. відділ при Свящ. Синоді Укр. Православ. Церкви ; Всеукр. Православ. пед. т-во ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 342, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-182-150-6
1054.
Молдован О.О. Стратегія реформування системи державних фінансів України: завдання, пріоритети, механізми [Книга] : аналітична доповідь / О.О. Молдован ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 45, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 978-966-554-230-8
1055.
Вірченко О.В. Стрес-протективні властивості пробіотичних штамів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Вірченко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1056.
Тимошенко П.Д. Студії над мовою Тараса Шевченка [Книга] / П.Д. Тимошенко ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2013. – 214, [8] с., [1] арк.портр. : іл., фот., карт. – Бібліогр.: с. 199-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1673-20-4
1057.
Шеляженко Ю.В. Суверенітет особистості [Книга] : традиції та перспективи / Юрій Шеляженко. – Київ : Юрій Шеляженко, 2014. – 143, [1] с. – Бібліорг. в підрядк. прим. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7088-05-8
1058.
Красовская О.В. Судебная коммуникация [Книга] / О.В. Красовская. – Киев : Реферат, 2008. – 347, [1] с. : ил. – Библиогр.267-279. – ISBN 978-966-8058-32-5
1059.
Ковальова С.Г. Судебник великого князя Казимира Ягайловича 1468 року [Книга] : монографія / С.Г. Ковальова ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ, 2009. – 110, [1] с. – Бібліогр.: с. 101-109 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-336-169-7
1060.
Судова практика Вищого адміністративного суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Вищ. адміністр. суд. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008-
1061.
Гамбург Л.С. Судова система та судові реформи в Лівобережній Україні (Гетьманщині) у другій половині XVII-XVIII ст. [Книга] : монографія / Л.С. Гамбург ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-267 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-599-452-7
1062.
Сумський державний університет. Історія і сучасність [Книга] : 65 років на освітянській та науковій ниві / [В.Л. Акуленко та ін. ; голов. ред. А.В. Васильєв ; Сумс. держ. ун-т]. – Вид. 2-ге перероб. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 151, [1] с. : іл., табл., портр. – 1948-2013 СумДУ - 65. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1063.
Сумський історико-архівний журнал [Журнал] : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
1064.
Сумський історико-архівний журнал [Журнал] : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми. – ISSN 2227-183Х
1065.
Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1066.
Абдульвапов Н.Р. Суфізм у кримськотатарській поезії XV-XVIII ст.: витоки, еволюція, система жанрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Абдульвапов Наріман Ремзійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1067.
Сучасна гастроентерологія [Журнал] = Contemporary gastroenterology : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ". – Київ : Вітапол, 2000-. – ISSN 1727-5725
1068.
Орлова Т.В. Сучасна політична історія країн світу [Книга] : навч. посібник / Т.В. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 677, [3] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-07-0059-9
1069.
Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. [Книга] : підручник / [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2013. – 340, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на зворті тит. арк. – Бібліогр.: с. 335-337 та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0141-1
1070.
Волошенко А.В. Сучасна цінова політика [Книга] / А.В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] c. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 194-216 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0200-5
Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
1071.
Сучасний орфографічний словник української мови [Книга] : [А-Я] : з граматичними коментарями : бл. 40 000 слів / [уклад.]: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – Київ : Арій, 2008. – 559, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 558. – ISBN 978-966-8959-89-9
1072.
Череп А.В. Сучасний стан євроінтеграційних процесів України [Книга] : монографія / А.В. Череп, В.М. Вишняков ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 331, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-331. – ISBN 978-966-599-459-6
1073.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
1074.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
1075.
Сучасні проблеми правової системи України [Книга] : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор. – ISBN 978-966-2781-18-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex