Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Мельников Ф.Е. Собрание сочинений [Книга] / Ф.Е. Мельников. – Барнаул : Изд-во Фонда поддержки стр-ва храма Покрова Пресвятыя Богородицы Рус. Православ. Старообряд. Церкви. – ISBN 5-901605-06-3
1027.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
1028.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
1029.
Современные достижения в науке и образовании [Книга] = Modern achievements of science and education : сб. трудов IX Междунар. науч. конф., 22-29 сент. 2014 г., г. Нетания, Израиль / Nat. сouncil of Ukraine for mechanism a. machine science (Member organization of the intern. federation for promotion of mechanism and machine science) [и др. ; редкол.: Костюк Г.И. и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2014. – 154, [1] с. : ил., табл. – Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-330-209-6
1030.
Селиванова Е.А. Современный русский язык. Морфология [Книга] : [учебник для студ. вузов направления "Филология", специальностей "Рус. яз. и литература", "Перевод. Рус.-укр. перевод"] / Е.А. Селиванова. – Черкассы : Чабаненко Ю.А., 2013. – 287, [1] с. : ил., табл. – Словарь: с. 275-287. – Библиогр.: с. 271-274. – ISBN 978-966-493-641-2
1031.
Радзинский Э.С. Сократ [Книга] / Эдвард Радзинский. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 190, [2] с. – ISBN 978-5-17-074318-6
1032.
Джойс Б. Соперник [Книга] = The rival : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. В.А. Львова]. – Москва : АСТ, 1999. – 444, [4] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-04112-4
1033.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1034.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1035.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1036.
Социологические исследования [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
1037.
Стефановская Н.А. Социологические исследования чтения: теория, методика, практика [Книга] : науч.-практ. пособие / Н.А. Стефановская. – Москва : Литера, 2013. – 143, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 120-123. – (Современная библиотека / ред. совет: Борисова О.О. [и др.]). – ISBN 978-5-91670-126-5
1038.
Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1039.
Піпченко Н.О. Соціальні медіа у структурі зовнішньої політики провідних міжнародних акторів [Книга] : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : до 70-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Наталія Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302-333. – ISBN 978-966-2123-55-5
1040.
Комарова О.О. Соціальні трансферти як чинник життєзабезпечення людей похилого віку (на прикладі Дніпропетровської області) [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Комарова Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014
1041.
Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення [Дисертація] : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014
1042.
Шульга М.А. Соціально-політичне управління [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 247, [1] с. : табл. – Ім. покажч.: с. 246-247. - Глосарій: с. 225-241. – Бібліогр.: с. 242-245 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-706-7
1043.
Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1044.
Вербець В.В. Соціологія [Книга] : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1045.
Чорній В.П. Спектроскопія і моделювання центрів люмінесценції в фосфатах та молібдатах з тривалентними катіонами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Чорній Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1046.
Ібатуллін Ш.І. Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України [Книга] / Ш.І. Ібатуллін, М.А. Хвесик, Й.М. Дорош ; [відп. ред. Ш.І. Ібатуллін] ; НАН України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. – Київ : Наукова думка, 2014. – 197, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189-196. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1404-6
1047.
Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
1048.
Статистика ринків [Книга] : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1049.
Статистика України [Журнал] = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
1050.
Сосницкий О.Е. Стохастическое моделирование инвестиций на финансовом и страховом рынках [Дисертація] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сосницкий Олег Евгеньевич ; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex