Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Якименко О.Г. Реалізація механізмів державного управління економічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України [Автореферат] : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Якименко Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2013
977.
Медведєва М.О. Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Медведєва Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
978.
Регіон - 2013: стратегія оптимального розвитку [Книга] : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7-8 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Бєлгород. держ. нац. дослідн. ун-т, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 458, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-018-5
979.
Чигирик І.І. Регулювання академічного статусу студентства університету Св. Володимира 1834 - 1919 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чигирик Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
980.
Бошота В.В. Регулювання дощового стоку з урбанізованих територій з використанням фільтраційних траншей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Бошота Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013
981.
Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
982.
Мороз А.В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із маскуванням струму споживання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мороз Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
983.
Реєстрація, зберігання і обробка даних [Журнал] = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ : ІПРІ НАН Україна, 1998-. – ISSN 1560-9189
984.
Щербинін Т.В. Резонансні перетворювачі постійної напруги для безконтактної індуктивної передачі електроенергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Щербинін Тимофій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
985.
Рубан Ю.Д. Результативность научной и педагогической деятельности: трудолюбие и способность, высокие моральные качества [Книга] / Ю.Д. Рубан. – Харьков : Эспада, 2014. – 296, [1] с. : фотогр. – Библиогр.: с. 15-107, 278-292. – ISBN 978-966-456-094-5
986.
Полякова А.І. "Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред")" [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
987.
Яковенко А.І. Релігійна філософія і християнська теологія: проблема аксіологічного взаємозв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Яковенко Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
988.
Сєрга І.М. Релятивістська теорія спектрів піонних атомів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Сєрга Інга Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – Одеса, 2013
989.
Репродуктивная эндокринология [Журнал] = Reproductive endocrinology : науч.-практ. мед. журнал / М-во здравоохр. Украины ; ГУ "ИПАГ НАМН Украины" ; ИД "Трилист". – Київ, 2011-. – ISSN 2309-4117
990.
Шпортюк Н.Л. Реформування адміністративно-територіального устрою Польщі як основи місцевого самоврядування: досвід для України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Шпортюк Наталія Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013
991.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
992.
Рідне слово в етнокультурному вимірі [Книга] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – 515, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2248-90-6
993.
Рідне слово в етнокультурному вимірі [Книга] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 558, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2763-81-2
994.
Рідне слово в етнокультурному вимірі [Книга] : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – 339, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2946-40-1
995.
Рідне слово в етнокультурному вимірі [Книга] : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-36-4
996.
Рішення Верховного Суду України [Журнал] : офіційне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
997.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
998.
Польщікова Н.В. Розвиток і принципи становлення східнослов"янської архітектури (від пізнього палеоліту до епохи Київської Русі) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Польщікова Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. – Макіївка, 2013
999.
Добуш Ю.Д. Розвиток інфокомунікаційної мережної інфраструктури для систем електронного урядування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Добуш Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
1000.
Філіппов Д.М. Розвиток методу вторинних джерел для моделювання плоскопаралельного магнітного поля електромагнітних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Філіппов Дмитро Максимович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex