Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Проблемы законности [Журнал] : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 1976-. – ISSN 2224-9818
952.
Проблемы криобиологии и криомедицины [Журнал] = Problems of cryobiology and cryomedicine : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. – Харьков, 1985-. – ISSN 2307-6143
953.
Проблемы управления и информатики [Журнал] : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев : Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 1956-. – ISSN 0572-2691
954.
Богдан І.В. Прогнозування нагромадження основного капіталу [Книга] / І.В. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2380-31-6
955.
Андрієцький Б.Р. Прогнозування часових послідовностей з елементами невизначеності на основі нейромережевого спектрального аналізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук :05.13.23 / Андрієцький Богдан Романович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013
956.
Гогуля М.П. Проза Данила Кіша: парадигматика і поетика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Гогуля Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
957.
Млавець Ю.Ю. Простори випадкових величин F [пси (Омега)] та їх застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Млавець Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
958.
Нємець К.А. Просторовий аналіз у суспільній географії: нові підходи, методи, моделі [Книга] / Нємець К.А., Нємець Л.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Зміст та анотац. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 200-213. – ISBN 978-966-285-022-2
959.
Гуменюк М.М. Протидія піратству (кримінально-правовий аспект) [Книга] : монографія / М.М. Гуменюк ; за наук. ред. О.Ф. Бантишева ; Нац. акад. Служби безпеки України. – Київ : Центр навчально-наукових та науково-практичних видань Національної академії СБ України, 2013. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-224 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8916-37-3
960.
Психолінгвістика [Журнал] = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
961.
Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості [Книга] : посібник / Едуард Помиткін ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-143. – ISBN 978-966-189-238-4
962.
Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу [Книга] : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. Е.О. Помиткіна. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-250-6
963.
Осьодло В.І. Психологічні засади становлення суб"єкта військово-професійної діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
964.
Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості [Книга] : посібник / В.В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. пед. психології і психології праці. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 135, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-189-212-4
965.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
966.
Татенко В.О. Психологія інтимного життя [Книга] / Віталій Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 298, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-216-2
967.
Слюсаревський М.М. Психологія міграції [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.М. Слюсаревський, О.Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 242, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-235-3
968.
Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку [Дисертація] : Дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О.І. Богучарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013
969.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Журнал] : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-71-3
970.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
971.
Радіоелектронні і комп"ютерні системи [Журнал] = Radioelectronic and computer systems : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків : ХАІ, 2003-. – ISSN 1814-4225
972.
Міхеєнко Л.А. Радіометричне калібрування прецизійних оптико-електронних зондуючих систем космічного базування [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Міхеєнко Леонід Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
973.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
974.
Зеленков В.В. Разработка методики тематического дешифрирования космических изображений для целей инженерно-экологических изысканий застраиваемых территорий [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.00.34 / Зеленков Валерий Валерьевич ; [Моск. гос. ун-т геодезии и картографии]. – Москва, 2013
975.
Міщенко Ю.А. Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Міщенко Юрій Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex